Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Predstavitveno srečanje na MDDSZ

Ljubljana, 15. marec 2005 - Predstavniki invalidskih organizacij smo bili povabljeni na predstavitveno srečanje z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Dobrodelni koncert

Ljubljana, 12. marec 2005 - Dobrodelni koncert s prvopodpisanim Lions klubom Ljubljana Emona je slepim in slabovidnim prispeval dva milijona SIT. Prireditev z naslovom Otroci otrokom je našla prostor v Veliki dvorani Slovenske filharmonije. Žal ni bilo televizije in ne družbeno znanih osebnosti, ki bi s svojim vzgledom popularizirali tako obliko človekoljubnosti. Evropa, zakaj si še tako daleč?

Za bilten DI Žalec

Upoštevanje

V 33. letih delovanja v invalidski organizaciji sem se s pojmom navedenim v naslovu srečeval skorajda dnevno. Verjamem, da tudi mnogi, ki bodo prebrali sestavek. Upoštevanje je izjemno širok pojem in namiguje na marsikaj. Da ne zaidem, se bom omejil na področje članstva, invalidske organizacije in oblasti, tudi na del civilne družbe, s katero obvladujemo to tripartitnost.

Prva redna seja NS sklada

Ljubljana, 10. marec 2005 - Prva redna seja Nadzornega sveta Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je imela konstitutivni namen.

Prva letošnja (2005) seja UO Fiesa

Ljubljana, 9. marec 2005 - Na seji UO Fiesa smo sprejeli zaključno poročilo o poslovanju za leto 2004, poročilo o opravljeni inventuri, program vzdrževalnih del za leto 2005 in nadaljnjih vlaganjih v kompleks Fiesa.

Kolegij FIHO

Ljubljana, 7. marec 2005 – Na kolegiju FIHO smo obravnavali pismo YHD polno očitkov na FIHO in sklenili nanj odgovoriti podobno, kot že večkrat doslej.

Tiskovna konferenca NSIOS

Ljubljana, 4. marec 2005 - Nacionalni svet invalidskih organizacij (NSIOS) je sklical tiskovno konferenco, na kateri smo novinarjem spregovorili o volitvah v Svet Vlade RS za invalide, o ponovnih in nerealnih očitkih YHD do FIHO in njihovi domnevni vsesplošni diskriminiranosti, kar nekateri mediji nekritično povzemajo.

23. seja skupščine ZPIZ

Ljubljana, 3. marec 2005 - Na 23. seji Skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje smo sprejeli letno poročilo o poslovanju Zavoda za leto 2004, o katerem ne bi ponovno pisal, ker sem o tem že poročal s seje UO ZPIZ.

Invalidska organizacija in njeno poslanstvo

Za bilten ob 30. letnici DI Ptuj (februar 2005) - Sam naslov je povezan s smerjo razvoja strategije invalidskega varstva, od katerega je odvisna stopnja socialne države, ki se navezuje na družbeni konsenz, kot ključni element socialnega sobivanja v evropski državi 21. stoletja.

14. seja FIHO

Ljubljana, 23. februar 2005 - Na 14. seji Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS smo obravnavali in sprejeli zaključni račun in bilanco uspeha stanja, poslušali pozitivno poročanje Nadzornega odbora o pregledu finančne dokumentacije o poslovanju fundacije v letu 2004, ter se spoznali s problemi prilivov iz naslova Loterije Slovenije.

Razpečuj vsebino