Kdo smo

Zvezo delovnih invalidov Slovenije je bila ustanovljena 16.1.1969 zaradi medsebojne pomoči in uresničevanja skupnih interesov ter ohranitve varstva pravic delovnih invalidov.

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, nepridobitno združenje društev invalidov, ki ji je na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve podeljen status invalidske organizacije.

Prav tako je Zvezi delovnih invalidov Slovenije na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah (Ur.l.RS, št. 108/2002) s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve priznana reprezentativnost za invalide s statusom delovnega invalida in osebe s telesno okvaro.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je največja nacionalna invalidska organizacija, ki v 69. lokalnih društvih združuje:

  • delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • osebe s telesno okvaro po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

Na dan 31.12.2022 je Zveza delovnih invalidov Slovenije v svojih 69. društvih invalidov združevala skupaj 48.637 članov, od tega:

  • 34.501 invalidov
  • 17 zakonitih zastopnikov invalidov
  • 14.119 neinvalidov