Pravilnik o pridobitvi listine "Občina po meri invalidov"

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji 14. seji dne 22.10.2008 (dopolnitve na 1. izredni seji dne 10.11.2008, 21. seji dne 14.12.2009, korespondenčni seji dne 12.11.2010 in 23. seji dne 7.11.2013 sprejel

PRAVILNIK o pridobitvi listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

 

1. člen

S tem pravilnikom Zveza delovnih invalidov Slovenije (v nadaljevanju: ZDIS) podrobneje ureja vprašanja povezana s pridobitvijo listine ''Občina po meri invalidov'', postopke in pogoje za vključitev posamezne občine v projekt in za pridobitev listine. 

Za vodenje in spremljanje postopkov upravni odbor ZDIS imenuje projektni svet za projekt ''Občina po meri invalidov'' (v nadaljevanju: projektni svet).

 

2. člen

Listina ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.

 

3. člen

Listino lahko pridobi občina, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da je bila izvedena okrogla miza v organizaciji društva invalidov / občine z odgovornimi predstavniki javnosti, ki se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi organizacijami, ki delujejo na območju občine,
 • da je župan soglašal z vključitvijo v projekt ''Občina po meri invalidov'' in sprejel odgovornost za trajno izvajanje projekta,
 • da je župan / občinski svet imenoval posebno delovno skupino, v katero so bili enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine, za pripravo:
  • Analize o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in Agendo 22 ter Konvencijo OZN o pravicah invalidov,
  • konkretnega Akcijskega načrta kot sestavino delovnega programa občinskega sveta
 • z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci,
 • da je župan predlagal v obravnavo in sprejem občinskemu svetu Analizo o položaju invalidov v občini in konkreten Akcijski načrt
 • da je župan predlagal v imenovanje občinskemu svetu Svet za invalide, v katerega so bili enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine.
 • da je občina pri realizaciji vseh svojih aktivnosti upoštevala posebne potrebe vseh invalidov,
 • da je občina povezala in vzpodbudila sodelovanje različnih dejavnikov na območju občine: od javnih služb, invalidskih in drugih nevladnih organizacij do gospodarstva in sredstev javnega obveščanja za realizacijo akcijskega načrta,
 • da je Svet za invalide spremljal in koordiniral aktivnosti za uresničevanje akcijskega načrta in praviloma enkrat letno poročal županu in občinskemu svetu,
 • da je oblikovana koordinacija invalidskih organizacij, ki povezuje vse invalidske organizacije, ki delujejo na področju občine in da skupaj predstavljajo svoje delovanje javnosti;
 • da je občina preko občinskega sveta stalno spremljala izvajanje akcijskega načrta in obravnavala v delovnih telesih občinskega sveta in dajala pobude drugim dejavnikom za realizacijo njihovih nalog in je pri tem upoštevala tudi ocene invalidskih organizacij in mnenja neposrednih uporabnikov,
 • da je občina osveščala javnosti v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi invalidov in promovirala akcijski načrt in vlogo vseh izvajalcev za doseganje večje kvalitete skupnega življenja v občini,
 • da je občina vsestransko podpirala dejavnosti invalidskih organizacij in jih vključevala kot partnerje v aktivnosti za vse invalide.

 

4. člen

Upravni odbor ZDIS na podlagi sklepa vsako leto praviloma novembra objavi razpis za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za prihodnje leto, ki ga pošlje na društva invalidov - člane ZDIS. Besedilo razpisa pripravi projektni svet. Sestavni del razpisa je tudi rok za oddajo prijav (praviloma 31.1. prihodnjega leta) in rok za odpiranje prijav (praviloma do 5.2. prihodnjega leta).

Predlagatelj za vključitev občine v projekt za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' oz. prijavitelj na razpis je društvo invalidov - član ZDIS. Društvo invalidov mora predložiti sledečo dokumentacijo:

 • Utemeljen predlog društva invalidov;
 • (Utemeljen predlog mora upoštevati dosedanje aktivnosti na tem področju v občini in pripravljenost najodgovornejših nosilcev v občini, da sprejmejo obveznosti ter mora vsebovati mnenja oz. podporo drugih dejavnikov v občini takemu projektu);
 • Soglasje občine za sodelovanje v projektu ''Občina po meri invalidov'';
 • Vabilo, zapisnik, lista prisotnosti koordinativne seje vseh invalidskih organizacij na območju občine s sprejetim dogovorom o sodelovanju;
 • Vabilo, zapisnik, lista prisotnosti izvedene okrogle mize v organizaciji društva invalidov / občine z odgovornimi predstavniki javnosti, ki se srečujejo s problematiko invalidov in invalidskimi organizacijami,
 • Sklep župana / občinskega sveta o imenovanju posebne delovne skupine, v katero so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine za pripravo analize o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, Agendo 22 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov;
 • Analizo o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov, Agendo 22 in Konvencijo OZN o pravicah invalidov, ki jo je pripravila omenjena posebna delovna skupina;
 • Konkreten akcijski načrt kot sestavino delovnega programa občinskega sveta z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki, odgovornimi nosilci nalog in prioritetnimi nalogami in ga je sprejel župan / občinski svet ;
 • Sklep o imenovanju Sveta za invalide, ki ga, na predlog župana, imenuje občinski svet, v katerega se imenuje tudi predstavnike invalidskih organizacij na področju delovanja posamezne občine;

 

5. člen

Prijave na razpis odpira strokovna služba ZDIS. Odpiranje prijav ni javno. Strokovna služba ZDIS izdela zapis iz odpiranja vlog, kjer ugotovi število prijav na razpis in, ali je poslana vsa dokumentacija zahtevana v razpisu. O zapisu iz odpiranja prijav strokovna služba ZDIS seznani projektni svet.

Projektni svet pregleda formalno in vsebinsko dokumentacijo posameznih predlagateljev/prijaviteljev, zaprosi za eventualna dopolnila ter predlaga upravnemu odboru ZDIS uvrstitev posameznih občin med kandidate za pridobitev listine (do 5 kandidatk), praviloma do 15.2.

Upravni odbor ZDIS sprejme sklep o uvrstitvi občine med kandidatke za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' in o tem obvesti občino / društvo.
V primeru, da posamezna občina ni uvrščena med kandidatke za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'', ima predlagatelj/prijavitelj možnost pritožbe na upravni odbor ZDIS.

 

6. člen

Po opravljenem izboru ZDIS, društvo - predlagatelj/prijavitelj in izbrana občina – kandidatka sklenejo Dogovor o vključitvi občine v izvajanje projekta za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' (v nadaljevanju: dogovor). 

V dogovoru se posebej opredeli vloga župana in vloga društva invalidov v času kandidiranja občine za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' in za izvedbo občinskega akcijskega načrta, kakor tudi poročanje o izvajanju občinskega akcijskega načrta.

V primeru, da po sklenitvi in podpisu ne pride do realizacije predvidene vsebine dogovora, se, po sklepu projektnega sveta, občina – kandidatka obvesti o mirovanju dogovora.

V tem primeru se občina lahko ponovno prijavi na naslednji razpis ZDIS za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov''. Ob ponovni prijavi na razpis lahko občina predloži vso že do sedaj pripravljeno dokumentacijo.

 

7. člen

Projektni svet v letu kandidiranja spremlja konkretno realizirane naloge iz akcijskega načrta, preko pisnih poročil izvajalcev oz. z ogledi, in ugotavlja, ali so pogodbenice izpolnile obveznosti dogovora.

Skladno s to ugotovitvijo projektni svet predlaga upravnemu odboru ZDIS občine za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' praviloma do 15.10.

Upravni odbor ZDIS sprejme sklep o pridobitvi listine ''Občina po meri invalidov''.

Svečana podelitev listine je v prvi polovici meseca decembra.

 

8. člen

Občina, ki pridobi listino ''Občina po meri invalidov'' se zavezuje, da bo vsako leto pripravila letno poročilo o uresničevanju akcijskega načrta, ga obravnavala na občinskem Svetu za invalide in sprejela na občinskem svetu. Tako sprejeto poročilo bo dostavila / poslala ZDIS do 31.5. za preteklo leto.

Poročilo obravnava projektni svet, ki, lahko zaprosi za morebitne dopolnitve.

Projektni svet strokovno podpira izvajalce projekta ter preko poročil ali z obiski občine - dobitnice listine spremlja delo občine pri uresničevanju in izvajanju akcijskega načrta.

 

9. člen

Projektni svet kontinuirano spremlja aktivnosti v občinah - dobitnicah listine. O uresničevanju poroča UO ZDIS in predlaga morebitne ukrepe.

 

10. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podelitvi listine ''Občina po meri invalidov''.

 

Ljubljana, 7.11.2013

Zveza delovnih invalidov Slovenije
Predsednik
Drago Novak