ZDIS

Novice in obvestila iz strokovne službe ZDIS

Svet Vlade za invalide

09.11.2006 - Poglavitna točka dnevnega reda seje Sveta Vlade RS za invalide je bila na temo vdora tujih prirediteljev iger na srečo na slovenski igralniški trg. Vdor tujih prirediteljev iger na srečo pomeni resno grožnjo za zmanjšanje koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, iz katerih se napaja FIHO. Nelegalni vstop bwin to potrjuje. Ukrepanje organov pregona in tožilstva ni znano, podzakonskih predpisov, ki bi urejali internetne igre na srečo pa tudi še ni. Predvideni manjši priliv se že izkazuje v finančno šibkejšem planu FIHO za leto 2007.

Bruselj

06.-07.11.2006 Odvila se je dvodnevna evropska konferenca na temo človekovoih pravic v luči vsesplošne vključitve na regionalni in lokalni ravni.
Konferenca pomeni zaključek dveletnega projekta, ki je temeljil na Agendi 22 (nacionalna konferenca v Ljubljani). Pilotni projekt je bil izvajan v 8. državah EU.
Praktični rezultat tega projekta je razviden v izvajanju projekta ZDIS »Občina po meri invalidov« (OPMI). Na konferenci smo imeli možnost predstaviti naš primer (poudarek na akciji oblikovanja koordinacij predstavnikov invalidskih organizacij v občinah, ki so pridobile Listino).

Zreče

26. in 27.10.2006 Dnevi poklicne – zaposlitvene rehabilitacije so v projektnem smislu iskali odgovore na aktualna vprašanja zaposlovanja invalidov, saj so bili vsebinsko naravnani na evalvacijo (modeli) v sistemu zaposlitvene rehabilitacije.

Delo v fokusnih skupinah je dalo možnost tudi naši organizaciji pri predstavitvi pogledov na cilje in namene evalvacije tudi s posredovanjem priemrov dobrih praks (npr. Forum delodajalcev, orodja za potrebe ergonomije, problemi z delodajalci, ki so odtujeni itd.).

(organizatorji: MDDSZ, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, inštitut za rehabilitacijo).

Miran Krajnc

Obisk v DI Črnomelj

24.10.2006 - S predsednikom in sekretarko smo bili na prvem obisku v novem mandatu in sicer v DI Črnomelj. Novi predsednik spoznava društva, nabira izkušnje in z velikim elanom pričenja svoj mandat. Zato je DI Črnomelj pravo izhodišče, predvsem kot primer dobre prakse pri delovanju oz. programih.

Večernja seja Strokovnega sveta ZDIS je minila v sproščeni evalvaciji 8 letnega obdobja, ki se je izteklo. Začenja se nov zagonski cikllus Zveze, ki bo v temeljnih elementih šel v smeri sprejete strategije.

Miran Krajnc

Volilna skupščina 2006

Volilna skupščina ZDIS, Ljubljana 17.10.2006. Slike v nadaljevanju...

Svet Vlade za invalide

Na 11. Seji Sveta Vlade RS za invalide smo obravnavali Nacionalni akcijski program za invalide 2007 – 2013 (NAPI). V razpravi sem poudaril naslednje:

  1. NAPI naj bo narejen po principu Agende 22 (v izhodiščnem smilsu);
  2. naj ima sestavine dobrega akcijskega načrta;
  3. naj v njem piše, kdo je odgovoren za njegovo izvajanje (kontrolni in nadzorni mehanizmi);
  4. kdo in kako zagotavlja za njegovo izvedbo finančne vire;
  5. monitoring in evalvacija;
  6. zraven moralne obveze, naj bo tudi pravno zavezujoč;
  7. naslov 6. točke NAPI naj se dopolni in glasi: finančna pomoč in socialna varnost (zdaj sta izostali besedi finnačna pomoč). Predlog je povzet po 8. pravilu Standardnih pravil in ima globok pomen.

Obravnavali in dopolnili smo poročilo delovne skupine za uvedbo rehabilitacijskega svetovalca. Moj predlog je bil, da naj to ne bo poklic, ampak specializacija.

Podana je bila informacija o prenovi Zavoda Piramida v Ponikvah.

Bjelolasica

10.10.2006 - Hrvaški invalidi so organizirali simpozij na temo Konvencija o pravicah invalidov, ki je tik pred sprejemom v OZN. Konvencija temelji na Standardnih pravilih za izenačevanje možnosti invalidov in je po ratifikaciji države obvezujoča.
V programu so sodelovali tudi gosti iz Švedske in Srbije in vsi, ki so delovali v ad hoc skupini za pripravo. Konvencija je nadgradnja Standardnih pravil in bo promovirana v vseh delih javnega življenja na nacionalni in lokalni ravni.
Tudi slovenski prevod zadnje verzije je v toku in bo kmalu predstavljen. Konvencija je podlaga za Nacionalni akcijski program za invalide 2007 – 2013.

UO Fiesa in okrogla miza

05.10.2006 - Načrti za dograditev in ureditev kompleksa Fiesa počasi kažejo svojo podobo. Na upravnem odboru Fiesa smo na temelju javnega razpisa danes odpirali vloge morebitnih investitorjev, ki so svoje ponudbe za odkup ene parcele oblikovali skupno z obveznostjo nadomestila enega apartmaja (42 m2). Vsak od 4 potencialnih investitorjev je ponudil svojo ceno in prav zaradi tega bo potrebno narediti celovito cenovno analizo, ki bo pokazala najugodnejšega izvajalca v korist vseh treh lastnic kompleksa Fiesa (ZDIS, ZGNS, ZDCIVS).

Festival za 3. življensko obdobje

Zveza delovnih invalidov Slovenije je dne 4.10. in 5.10.2006 sodelovala v Cankarjevem domu na Festivalu za 3. življenjsko obodbje. Več o Festivalu lahko preberete na spletni strani http://www.f3zo.org.

Se povezava na galerijo

Svet za invalide

04.10.2006 - Na 10. seji Sveta Vlade RS za invalide smo razpravljali o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. V predlogu besedila se ukinja institut družinskega pomočnika in dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga bo nadomestil III. steber obveznega zavarovanja. Sporen je 29. člen, ki bistveno zmanjšuje število ur v dolgotrajni oskrbi, potrebna pa bi bila dopolnitev s še dvema skupinama najtežjih invalidov, ki so upravičeni vsaj do 15 ur oskrbe na dan.
Obravnavali smo poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Podali smo predlog, da se izdela celovita strategija iger na srečo.

Razpečuj vsebino