DI Kranjska Gora: Poročilo o družabnem pikniku društva v Planici

Dne 28.07.05 ob 14.00 uri smo se člani DI občine Kranjska Gora zbrali na družabnem piknik srečanju v Planici. Srečanje postaja že kar tradicija. Toda tokrat je bila udeležba malo pod pričakovanjem, piknika se je udeležilo 134 članov invalidov.

Sestanek s predstavniki INAIL

25.07.2005 – Na sedežu zamejskega društva v Gorici je bil nadaljevalni sestanek med predstavniki INAIL (italijanske delavske hranilnice), predstavniki ZDIS in sindikata azbestoznih bolnikov. Nadaljuje se uresničevanje pobude za postavitev podobnega sistema zavarovalništva v Sloveniji kot ga ima Italija.

Seja NSIOS

21.07.2005 – Na 5. Seji NSIOS smo zavzeli delovno izhodišče ob nameravanih spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS). V primeru dejanske vložitve zakona v DZ, gremo invalidske organizacije v referendum.

Z vozički tudi v Triglavski narodni park

V Triglavskem narodnem parku (TNP) so se odločili, da bodo nekatere poti uredili tudi za osebe na invalidskih vozičkih. V sodelovanju z Zvezo Sonček, so v tednu od 10.7. do 17.7.2005 z mladimi nadzorniki začeli z »akcijo«. Načrtno so dodelali pot do Kugyjevega spomenika, ki je glavna turistična točka med Vršičem in Trento. Približno 100 m poti so zravnali ter razširili mostiček, da se lahko do spomenika pride z navadnim ali električnim vozičkom.

Seja Državnega zbora

15.07.2005 – V vodstvu FIHO mi je bila dodeljena naloga, da na seji Državnega zbora kot predlagatelj (FIHO) predstavim predlog za mag. Janeza Juga, ki bi ga naj poslanci potrdili (po predhodni izvolitvi na FIHO) za direktorja FIHO. Moj nastop je bil neuspešen. V pozitivno razpravo so se vključili le opozicijski poslanci, izid glasovanja pa je bil za mag. Juga in FIHO negativen. Potrditve ni bilo, saj je proti brez kakršne koli obrazložitve (podobno je bilo na seji mandatno imunitetne komisije – KVIAZ) glasovalo 35 poslancev, za pa le 25.

Seja UO ZPIZ-a in skupščina ZPIZ-a

14.07.2005 – Na seji UO ZPIZ smo obravnavali osnutek sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2005. Skupni prihodki bodo za 10,4 mrd nižji, kot v prvotno sprejetem finančnem načrtu za leto 2005 in prav tako bodo skupni odhodki nižji za 5,1, mrd zaradi predvidene nižje rasti plač in inflacije. Dodatek za rekreacijo se preimenuje v letni dodatek, ki se povečuje na 29,9 mrd ali za 4,3, mrd.

Svet FIHO

13.07.2005 – Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Fundacije za financiranje športnih organizacij Slovenije (FŠO) sta se sestala z namenom obravnave vprašanj v povezavi z načrtovanimi spremembami Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS).

Seja sveta SVOZ

12.07.2005 – Želji kolega Valterja Adamiča, po ustanovitvi aktiva invalidov na Ministrstvu za obrambo (MORS), je prisluhnil Sindikat vojske, obrambe in zaščite (SVOZ), ki je predlog v celoti podprl. Svet SVOZ se je seznanil s problematiko delovnih invalidov zaposlenih na ministrstvu in se zanje zavzel tudi na temelju podpisanih smernic o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, ki jih je ZDIS podpisala z reprezentativnimi sindikati Slovenije. Aktiv MORS-a bo po statutu vezan na Zvezo na nacionalni ravni, torej z UO ZDIS.

Razširjena seja Strokovnega sveta ZDIS

07.07.21005 – Na razširjeni seji Strokovnega sveta ZDIS smo skupaj s predstavniki Aktivov delovnih invalidov v gospodarskih družbah sodelovali v predstavitvi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki jo je podal mag. Cveto Uršič, član Strokovnega sveta ZDIS in direktor Direktorata za invalide pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Projektni svet pri MDDSZ

07.07.2005 – Projektni svet za vprašanja usposabljanja in zaposlovanja invalidov je na 1. seji sprejel informacijo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ugotovljeno je bilo, da je 7. člen, ki govori o sestavi rehabilitacijskih komisij še odprt za plenarno razpravo v Državnem zboru (naš amandma za člana komisije z izkušnjo invalidnosti).

Razpečuj vsebino