Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Julij 2004

Predsednikovi obiski po društvih v mesecu Juliju.

Seminar Kvotni sistem - praksa EU in slovenska perspektiva

Ljubljana, 6. julij 2004 - Zapis s seminarja z naslovom: Kvotni sistem – praksa EU in slovenska perspektiva, ki se je odvil že 7. 5. 2004, šele zdaj, zaradi časovnih razlogov podrobneje predstavljam prav zaradi zanimivosti, ki nam jih je povedal referent John Clark, samostojni strokovnjak za zaposlovanje invalidov in socialno vključevanje invalidov v EU.

5. seja SIOS

Ljubljana, 1. julij 2004 - Prisotni na 5. seji Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo bili enotnega mnenja, da je dopolnitev Ustave RS v 14. členu z besedico invalidnost identificirala našo enakost pred zakonom (nediskriminacija), slovenski invalidi smo po lastni ustavi izenačeni z Ustavo EU (v sprejemanju), z dopolnitvijo sta zaživela 15. in 52. člen Ustave RS in končno nam dopolnitev zagotavlja družbeno identiteto.

16. junij 2004 -- Novo mesto

Z vodstvom MDI Novo mesto smo se pogovarjali predvsem o finančnem poslovanju DI, ki mu je potrebno posvečati vso pozornost. Posledice neupoštevanja zahtevanih norm so lahko zelo hude, tako za društvo kot za posamezne odgovorne osebe (denarne kazni). V novomeškem društvu imajo dobro zastavljeno finančno poslovanje, s katerim je mogoče slediti denarni tok, kar je temeljno vprašanje revizorjev. Povedali pa so in to je nesporno res, da se je število zahtevanih dokumentov (računi, itd.) bistveno povečalo. To pa je seveda za tiste, ki upravljajo s finančno dokumentacijo, bistveno obremenjujoče.

Pismo predsedniku SIOS-a, g. Borisu Šuštaršiču

Dopolnitev 14. člena Ustave RS z besedo invalidnost.

14. junij 2004 -- Ljubljana - 10. seja sveta FIHO

Člani Sveta FIHO so na 10. seji obravnavali odzivno poročilo na revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja FIHO. Pojasnjeni so bili popravljalni ukrepi, ki izhajajo iz sprememb in dopolnitev Pravil in Pravilnika FIHO ter protokola o izvajanju nadzorov (vse v skladu obeh zakonov o invalidskih in humanitarnih organizacijah).

15. junij 2004 -- Ljubljana - Obisk predstavnikov DI Trebnje

Zvezo so obiskali predstavniki DI Trebnje. Vesel sem takega obiska, ki skozi delovni razgovor pripelje do obojestranskih pozitivnih odločitev. Veliko težav imajo zaradi predrage najemnine za društveni prostor, zaradi česar bomo obiskali trebanjsko županjo. Govorili smo še o programskih dokumentih in težavah pri iskanju odgovornih nosilcev funkcij v društvu.

Razpečuj vsebino