Predlog za imenovanje predstavnikov v Svet vlade RS

Ljubljana, 31. januar 2005 - V povezavi s pozivom ministra za delo se je sestalo 13 reprezentativnih invalidskih organizacij in s tajnim glasovanjem izoblikovalo predlog za imenovanje pet predstavnikov invalidskih organizacij v Svet Vlade RS za invalide (Šušteršič, Krajnc, Pungartnik, Petrič, Kastelic).

Invalid - športnik leta 2004

Zagorje ob Savi, 27. januar 2005 - V imenitni organizaciji DI Trbovlje je slovenska prireditev Invalid – športnik leta 2004 v Zagorju ob Savi, odlično uspela. Tudi to je eden od promotivnih dosežkov prezentacije v slovenskem prostoru, ne samo DI, ampak tudi ZDIS. Čestitamo!

42. seja UO ZPIZ

Ljubljana, 21. januar - Na 42. seji UO ZPIZ smo govorili o zavrnitvi Vlade RS za imenovanje Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda. Zavrnili smo očitke vlade, ki se nam niso zdeli zadosten razlog za zavrnitev imenovanja. Ne glede na naša stališča pa smo se zavzeli, zaradi normalnega poslovanja Zavoda, za ponovni razpis.

Sestanek delovne skupine za pripravo predloga NSIOS

Ljubljana, 20. januar - Ponovno se je sestala delovna skupina za pripravo predloga novelirane pogodbe o ustanovitvi in delovanju Nacionalnega sveta invalidskih organizacij (NSIOS). Izdelani predlog pogodbe bo posredovan SIOS-u.

41. seja UO ZDIS

Ljubljana, 19. januar - Na 41. seji UO ZDIS smo sprejeli sklep o izplačilih akontacije dodatka za rekreacijo upokojencev za leto 2005, in sprejeli sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2005, valorizirali zneske in imenovali izvedence Zavoda.

Profiliranje Zveze delovnih invalidov Slovenije

Sam izraz profiliranje pomeni v našem primeru oblikovanje invalidske organizacije s čisto določenim poslanstvom. Pomeni tudi nadaljevanje razvojne poti, ki se je začela z letom 1995, ko se je Zveza društev invalidov Slovenije preimenovala v Zvezo delovnih invalidov Slovenije.

Pripombe za pogodbo NS

Ljubljana, 11. januar - V skladu z odločitvijo SIOS-a se je sestala delovna skupina, ki je pregledala prispele pripombe za sestavo pogodbe, ki je temeljni dokument za oblikovanje Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Skupina bo z delom nadaljevala naslednji teden.

Dodelitev zneska za nakup prostorov MDI Nova Gorica

Ljubljana, 10. januar - Na seji Komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam v letu 2005 je bil dodeljen znesek za nakup poslovnih prostorov MDI Nova Gorica, ki je potreben za sodelovanje na dražbi (1,4 milijona).

Obisk poslanca Mihe Brejca na SIOS-u

Ljubljana, 7. januar 2005 - V SIOS-u smo se sestali na pobudo gospoda Mihe Brejca, poslanca Evropskega parlamenta, ki je tudi član interesne skupine Evropskega parlamenta, ki skrbi za interese invalidov pri pripravi različne evropske zakonodaje.

Poslanec Brejc je izrazil željo po razgovoru z več predstavniki invalidskih organizacij prav zaradi pridobitve novih spoznanj s področja invalidske problematike. Obljubil je podporo in sodelovanje.

Podpis pogodbe s Termami Topolšica

Topolšica, 28. 12. 2004 - Do dogovora o podpisu pogodbe s Termami Topolšica ni prišlo. Zahteve po dvigu cene storitev precej nad stopnjo inflacije so za ZDIS nesprejemljive. Zahteve lastnikov, ki jih pooseblja direktorica se bodo morale uskladiti z našimi zmožnostmi. Naslednji krog pogovorov se bo nadaljeval prihodnje leto.

Razpečuj vsebino