Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

Seja UO ZPIZ, interni akti ZDIS

Ljubljana, 7. december 2004 - Dan poln obveznosti. Začelo se je s sejo UO ZPIZ in z dnevnim redom brez težkih točk. Določili smo datum izplačila denarnih dajatev v decembru 2004 in sicer 30. 12. 2004, to je en dan prej kot običajno.

Problematika zaposlovanja invalidov na Valu 202

Ljubljana, 6. december 2004 - Nataša Zanatini, novinarka Vala 202 me je povabila na snemanje razgovora o problematiki zaposlovanja invalidov za jutrišnjo radijsko oddajo. Žal mi je bilo, da je ne bom mogel spremljati zaradi novih obveznosti. Mogoče jo je kdo poslušal; tudi za obveščanje o tem ni bilo časa.

20. let DI Grosuplje

Praznovanje 20 obletnice Društva invalidov Grosuplje je bil svečan in dobro organiziran dogodek. Vodstvo društva je dobro opravilo svojo nalogo, za kar jim čestitam.

15. pedagoška akcija - povzetek

Društva invalidov koroške pokrajine so svečano obeležila jubilejno 15. pedagoško akcijo, ki je s svojo tematiko, letošnjim geslom in vsebinskim izhodiščem povsem opravičila svoj namen. Prirediteljem gre zahvala za vztrajnost na področju informiranja in osveščanja širše javnosti s problematiko invalidov in državne oziroma družbene skrbi zanje. Razveseljivo je, da se začne prav pri mladi organizaciji, kar daje jamstvo, da bo spoštovanje enakih možnosti in različnosti v bodoče boljše.

15. jubilejna pedagoška akcija DI koroške pokrajine

Prevalje – 3. december 2004 - Nagovor ob zaključku 15. jubilejne pedagoške akcije Društev invalidov koroške pokrajine z obeležitvijo Evropskega leta invalidov

Zadnja seja Sveta vlade RS za invalide

Ljubljana, 30. november 2004 - Svet Vlade RS za invalide se je sestal na zadnji seji, saj se mu mandat izteka. Sprejeli so poročilo o delu Sveta, razrešili sekretarko Sveta in imenovali novo, oblikovali pa smo (bil sem v skupini) poslanico ob Evropskem dnevu invalidov.

10. dnevi Socialne zbornice Slovenije

Portorož, 17.–19. 11. 2004 - S priključitvijo Slovenije EU so jubilejni 10. dnevi Socialne zbornice Slovenije (SZS) poseben izziv vsem akterjem na področju socialnega varstva iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja, da skupaj z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi preverimo uresničevanje razvojnih opredelitev kot jih je začrtal Nacionalni program socialnega varstva do 2005. Obravnavani so bili socialnovarstveni programi, ki se odzivajo na reševanje socialnih vprašanj, problemov revščine in socialne izključenosti, staranja prebivalstva, invalidskega varstva ter posameznih strok v vsakodnevni praksi z uporabniki.

38. seja Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ)

Ljubljana, 16. 11. 2004 - Na 38. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ) smo obravnavali gibanje plač in pokojnin v obdobju januar – september 2004 in analizirali raven pokojnin in drugih dajatev v istem obdobju.

Socialna zbornica Slovenije - Problematika nevladnih organizacij v Sloveniji

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je ta dan posvetila problematiki nevladnih organizacij (NO) v naši družbi. Referenti so govorili o vplivu in pomenu NO na družbene tokove, o koristnosti povezovanja državljanov v NO zaradi bolj organiziranega pristopa do uresničevanja temeljnih človekovih pravic itd.

Razpečuj vsebino