Aktivnosti

Aktivnosti predsednika in podpredsednika ZDIS

15. jubilejna pedagoška akcija DI koroške pokrajine

Prevalje – 3. december 2004 - Nagovor ob zaključku 15. jubilejne pedagoške akcije Društev invalidov koroške pokrajine z obeležitvijo Evropskega leta invalidov

Zadnja seja Sveta vlade RS za invalide

Ljubljana, 30. november 2004 - Svet Vlade RS za invalide se je sestal na zadnji seji, saj se mu mandat izteka. Sprejeli so poročilo o delu Sveta, razrešili sekretarko Sveta in imenovali novo, oblikovali pa smo (bil sem v skupini) poslanico ob Evropskem dnevu invalidov.

10. dnevi Socialne zbornice Slovenije

Portorož, 17.–19. 11. 2004 - S priključitvijo Slovenije EU so jubilejni 10. dnevi Socialne zbornice Slovenije (SZS) poseben izziv vsem akterjem na področju socialnega varstva iz javnega, nevladnega in zasebnega sektorja, da skupaj z državnimi organi in lokalnimi skupnostmi preverimo uresničevanje razvojnih opredelitev kot jih je začrtal Nacionalni program socialnega varstva do 2005. Obravnavani so bili socialnovarstveni programi, ki se odzivajo na reševanje socialnih vprašanj, problemov revščine in socialne izključenosti, staranja prebivalstva, invalidskega varstva ter posameznih strok v vsakodnevni praksi z uporabniki.

38. seja Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ)

Ljubljana, 16. 11. 2004 - Na 38. seji Upravnega odbora Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (UO ZPIZ) smo obravnavali gibanje plač in pokojnin v obdobju januar – september 2004 in analizirali raven pokojnin in drugih dajatev v istem obdobju.

Socialna zbornica Slovenije - Problematika nevladnih organizacij v Sloveniji

Ljubljana, 28. oktober - Socialna zbornica Slovenije je ta dan posvetila problematiki nevladnih organizacij (NO) v naši družbi. Referenti so govorili o vplivu in pomenu NO na družbene tokove, o koristnosti povezovanja državljanov v NO zaradi bolj organiziranega pristopa do uresničevanja temeljnih človekovih pravic itd.

Sprejem evalvacijske raziskave

Ljubljana, 15. november 2004 - Svet FIHO je dokončno sprejel evalvacijsko raziskavo, ki jo je po naročilu FIHO izdelala Fakulteta za družbene vede. Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih organizacij, in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 sofinancirala FIHO je pokazala na smotrno in učinkovito porabo sredstev, ki so upravičila svoj namen.

Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

Mednarodni simpozij "Invalidi med 2004 in 2005"

Portorož, 15.-16. oktober - Zveza delovnih invalidov Slovenije, Inštitut RS za rehabilitacijo in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije so organizirali mednarodni simpozij z naslovom Invalidi med 2004 in 2005.

September 2004, drugi del

Utrinki predsednikovega dela v mesecu septembru, drugi del.

Razpečuj vsebino