Smernice za delovanje delodajalcev z zaposlenimi invalidi

Smernice za delovanje delodajalcev z zaposlenimi invalidi
Gospodarska zbornica Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije sta 30.8.2005 sta z namenom, da vzpodbudita ustrezno razumevanje in ukrepanje delodajalcev pri ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu podpisala DOGOVOR O SMERNICAH ZA RAVNANJE Z INVALIDNOSTJO NA DELOVNEM MESTU.Smernice sta podpisala predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Jožko Čuk in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Miran Krajnc. Smernice so v skladu s Kodeksom ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu Mednarodne organizacije dela. Podobno kot v svetu je tudi v Sloveniji nezaposlenost invalidov večja kot med drugim aktivnim prebivalstvom. Ocena je, da je med nezaposlenimi državljani kar četrtina invalidov, ki zaradi različnih razlogov ne zmorejo poskrbeti za lastno socialno varnost. Po drugi strani pa je potrebno poudariti, da je zaščitna zakonodaja omogočila delo invalidom, kar kaže na pozitivni odnos države do fenomena invalidnosti. Toda bati se je, da bo z uveljavitvijo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki uvaja možnost odpuščanja invalidov z delovnega mesta, prišlo do povečanja nezaposlenosti invalidov.

Vedno bolj namreč postaja očitno, da lahko invalidi zelo koristno prispevajo k narodnemu gospodarstvu, saj njihova zaposlenost zmanjšuje stroške nadomestil za invalidnost in posledično tudi revščino. Zaposlovanje invalidov je tudi poslovno utemeljeno, saj so pogosto prav invalidi dobro usposobljeni za določena dela. Nenazadnje, zaposlenost invalidov je pogoj za kvalitetno socialno vključenost invalidov.

Z Dogovorom o smernicah za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu se delodajalci zavezujejo, da bodo namenjali posebno skrb za :

  • zagotavljanje enakih možnosti za invalide na delovnem mestu,
  • povečanje zaposlitvenih možnosti za invalide z vzpodbujanjem kadrovanja, reintegracije v delovni proces in možnosti za napredovanje,
  • vzpodbujanje varnega, dostopnega in zdravju prijaznega delovnega mesta,
  • povečanje prispevka delovnih invalidov v uspešnosti poslovanja podjetja.

Smernice so priporočila delodajalcem za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu, njihovo uresničevanje pa je izraz družbene odgovornosti podjetja. Z uveljavitvijo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov se bo iztekla neproduktivna praksa absolutnega pravnega varstva invalidov, ki je oteževala poslovanje delodajalcev, zmanjševala zaposljivost invalidov ter jih demotivirala v njihovem poklicnem razvoju. Smernice bodo delodajalci upoštevali pri razreševanju problematike zaposlenosti invalidov in pri oblikovanju strategije razvoja podjetij, še posebej pa pri oblikovanju strategije razvoja človeških virov.

Dokument moralno obvezuje delodajalce na pozitivni oz. nediskriminatorni odnos do ranljive skupine delojemalcev, kar invalidi nedvomno smo. Izbrani trenutek podpisa aktualno sovpada s skorajšnjo uveljavitvijo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki v najdominantnejšem členu ukinja absolutno zaščito invalidov pred odpustitvijo z delovnega mesta.

Dokument s smernicami