Usposabljanje »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«

Predsedniki DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov so se v torek, 12. januarja 2016 zbrali na Zvezi delovnih invalidov Slovenije v okviru posebnega socialnega programa na državni ravni »Okrepitev mreže aktivov delovnih invalidov«.

Razpravljali so o pomembnih temah za invalide: spodbujanje oblikovanja aktivov delovnih invalidov v okviru DI, prepoznavnost aktiva v lokalnem okolju, spodbujanje invalidk za prevzemanje vodstvenih in upravljavskih funkcij, prenos dobrih praks in sprejeli naslednje zaključke:

  1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.
  2. Pri sistemskem urejanju pravic delovnih invalidov je potrebno nameniti posebno pozornost ustrezni sistemski ureditvi pravic za delovne invalide in pri tem vključiti strokovni svet ZDIS in zunanje strokovnjake, s katerimi ZDIS sodeluje. 
  3. Udeleženci usposabljanje pozivajo, da se v celoti izvaja Konvencija OZN o pravicah invalidov in Akcijski načrt za invalide za obdobje 2014 - 2021.
  4. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo. Vpeljejo, pripravijo in razpišejo naj ustrezne diplomske, specialistične in podiplomske naloge.
  5. Podpira se povezovanje vseh, ki že imajo aktive in tiste, ki to nameravajo storiti v prihodnje ali so kako drugače povezani s tem delovanjem, saj bomo skupaj in povezani močnejši in vplivnejši. ZDIS ima vlogo koordinatorja. 
  6. Okrepiti je potrebno sodelovanje ZDIS z MDDSZM in Direktoratom za invalide. 
  7. Pri delovanju aktivov delovnih invalidov je potrebno nadgrajevanje vsebine dela  in iskanje tudi novih oblik delovanja. 
  8. Za uspešno delovanje aktivov je priporočljivo vsaj enkrat letno srečanje predsednikov tistih DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov. V prihodnje se poleg povabi tudi vodjo aktiva.