Razpis nagrad za inovacije na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004

Sklad za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov za leto 2004 razpisuje 3 denarne nagrade za inovacije, ki jih bodo prijavili invalidi, strokovni delavci in drugi inovatorji. Rok prijav je 15. oktober!

Sklad je ustanovljen z namenom spodbujati inovacijsko delo in podpirati prizadevanja posameznikov ali avtorskih skupin, da bi z izumi, tehničnimi izboljšavami, prilagajali invalidom delovne pogoje, delovna orodja, bivalne razmere, predmete vsakdanje rabe, oziroma uvajali inovacije na področju varstva invalidov. Nagrajene bodo inovacije, ki bodo pomenile bistveno izboljšavo pri uresničevanju programov izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in urejanja bivalnih in delovnih razmer invalidov.Na razpis se lahko prijavi vsak državljan RS (posameznik ali skupina), podjetje, zavod, organizacija ali društvo, ki mora poleg osebnih podatkov (ime, priimek, starost, izobrazba, zaposlitev) priložiti:
- popoln opis inovacije,
- skice, načrte, opis načina delovanja in uporabo ter vso dokumentacijo o uporabnosti, koristnosti ter namembnosti inovacije,
- obrazložitev zakaj je predlagana inovacija boljša od dosedanje rešitve,
- stopnjo razvoja rešitve (idejna rešitev, prototip, že izvedena rešoitev, že preizkušena rešitev),
Na vsakem poslanem predlogu mora biti naslov prijavitelja z vidno oznako »Ne odpiraj, za razpis za inovacije«.

4.

O predlogih za nagrade sklada bo odločala strokovna komisija, ki jo bo imenoval Odbor ustanoviteljev sklada izmed znanih strokovnjakov za posamezna področja, kamor sodijo tudi predlogi. Komisija bo delala in odločala skladno z aktom o ustanovitvi in delu sklada. Komisija lahko predlaga tudi priznanja za prijavljene inovacije. O nagradah in priznanjih dokončno odloča odbor sklada.

5.

Nagrade pomenijo družbeno priznanje. Avtorske pravice so v celoti pridržane avtorju, sklad si bo prizadeval, da bi vse inovacije, ki bodo nagrajene, resnično našle mesto v življenju in delu invalidov.
O višini nagrad za leto 2004 bo odločal Odbor ustanoviteljev sklada.

6.

Podelitev nagrad bo javna in slovesna, organizirana bo v decembru 2004, ob praznovanju mednarodnega dneva invalidov.

7.

Predloge za nagrade je potrebno poslati na naslov:
Republika Slovenija
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 15.10.2004

Odbor ustanoviteljev sklada