Občina po meri invalidov: Občina Trbovlje

UTEMELJITEV:

Projektni svet Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt ''Občina po meri invalidov'' je na svoji seji dne 12.4.2005 obravnaval predlog Društva invalidov Trbovlje, da se uvrsti Občina Trbovlje med kandidatke za pridobitev častnega priznanja ZDIS – listine ''Občina po meri invalidov''.

Po temeljiti obravnavi v projektnem svetu in z dopolnitvijo gradiva ''Program za neodvisno življenje invalidov'' z akcijskim načrtom za realizacijo projekta ''Občina po meri invalidov'' v letu 2005 je sklenil, da predlaga upravnemu odboru uvrstitev občine med kandidatke za leto 2005 in realizira vse potrebne postopke skladno s pravilnikom ZDIS o podelitvi listine ''Občina po meri invalidov'' in razpisom ZDIS za leto 2005.

Projektni svet je ugotovil:

 • da Društvo invalidov Trbovlje pozitivno ocenjuje delovanje občine v preteklem obdobju tudi v interesu invalidov;
 • da je občina pripravljena svoje delovanje uskladiti s Standardnimi pravili za izenačevanje možnosti invalidov in drugimi mednarodnimi dokumenti, ki invalida afirmirajo kot enakopravnega občana in državljana na osnovi temeljite analize stanja v občini, ''Programa za neodvisno življenje invalidov'' in akcijskega načrta za njegovo realizacijo v letu 2005;
 • da se društvo zaveda svoje odgovornosti kot del civilne družbe za uresničevanje tega akcijskega načrta in za aktiviranje članstva.

Dejstvo je, da gre za zelo zahteven projekt, ki občino kot lokalno samoupravno skupnost spodbuja in afirmira kot tisti dejavnik, ki se na svoj način odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej tudi tistih s tako imenovanimi posebnimi potrebami, ki v skrbi za čimbolj kvalitetno skupno življenje, upošteva različnost njihovih potreb in možnosti ter izraženo posebno vlogo župana in občinskega sveta, povezuje dejavnost in odgovornost različnih javnih služb v občini in daje civilni družbi možnosti, da uveljavi svojo vlogo in aktivira svoje člane, torej tudi invalide.

Ta projekt je izoblikovala ZDIS na osnovi pobud svojega članstva in je njegova nosilka in je njegova realizacija pomembna za vse invalide v občini in terja povezovanje vseh invalidov oziroma invalidskih organizacij na lokalni ravni in k delovanju preko akcijskega načrta občine in župana.

Projektni svet je večkrat proučeval gradiva Občine Trbovlje, še posebej ''Poročilo o izvajanju akcijskega načrta za leto 2005''. Evalvacija k projektu ''Občina po meri invalidov'' je zelo skrbno pripravljena. Na licu mesta si je projektni svet prav tako ogledal izvajanje akcijskega načrta, zato ocenjuje, da Občina Trbovlje izpolnjuje pogoje za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'' za leto 2005, ker je:

 • opravila temeljito Analizo položaja invalidov v Občini Trbovlje in sprejela ''Program za neodvisno življenje invalidov'', ki ga je konkretizirala z akcijskim načrtom in opravila evalvacijo načrta;
 • iz poročila – evalvacije izvajanja projekta je razvidno, da so se izvedle predvidene akcijske naloge, tako,
 • da poteka obveščanje in osveščanje občanov preko spletne strani občine, da se izdajajo zloženke, nadalje preko lokalnega Radia Kum, v okviru vzgojno izobraževalnih zavodov z vključevanjem oseb s posebnimi potrebami in dela prostovoljcev v Domu upokojencev;
 • da je omogočena dostopnost Zdravstvenega doma z dvigalom;
 • da je zgrajen bazen za kvalitetno rehabilitacijo oskrbovancev v Domu upokojencev Franca Salamona;
 • da se izvajajo rehabilitacijski, socialni in športno rekreativni programi, za katere je prispevala občina preko 45,5 milijona sit;
 • da se izvajajo strokovno podporni programi in storitve;
 • da je omogočena večja dostopnost poleg izgradnje dvigala, klančino ima tudi zasebna Lekarna Pušnik in Bistro Roža;
 • da so urejene v upravni zgradbi občine Trbovlje sanitarije za invalide;
 • da vzgojno izobraževalni zavodi skrbijo za vključevanje oseb z invalidnostjo v njihove redne programe;
 • da je bila dana v uporabo elektronska lupa Knjižnici Toneta Seliškarja za osebe z motnjo vida;
 • da je bilo v različne oblike zaposlovanja vključenih 11 oseb;
 • da je občina v povezavi s Centrom za socialno delo, z Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Rdečim Križem in Karitasom prispevala sredstva za materialno varnost in vzpodbujala aktivno delovanje;
 • da občina v okviru posameznih akcijskih nalog ureja oziroma pomaga pri urejanju vprašanj, ki so pomembna za dobre medsebojne odnose v družini in okolju;
 • da je invalidom omogočeno udejstvovanje v kulturnih društvih in sekcijah, omogočeni so jim obiski gledaliških predstav, koncertov, razstav in drugih kulturnih dogodkov;
 • da posamezna društva izvajajo vodeno rekreacijo, pa tudi strokovno vodeno aerobno vadbo in fizioterapevtske vaje;
 • da se odvijajo v občini posebni preventivni programi, kot na primer šola za starše, spletna svetovalnica,…
 • verske skupnosti so poskrbele za dostopnost svojih objektov.

Še bi lahko naštevali številne aktivnosti in bogastvo vsebin, izvajalce ter sponzorje in donatorje, pa naj bo dovolj. Že iz povedanega je razvidno, da je občina s svojim akcijskim načrtom prodrla na vsa področja življenja v občini, da je znala aktivirati vse dejavnike in jih ozavestiti o njihovi odgovornosti. Posebej velja poudariti, da je dejansko akcijski načrt na svoj način povezal civilno družbo , ki deluje na tem področju, za kar je po prepričanju projektnega sveta tako zasluga župana kot Društva invalidov Trbovlje.

Danes še ne moremo natančno izmeriti, kaj se je spremenilo v zavesti občanov, vendar raznovrstna dejanja kažejo, da se je osveščenost in odgovornost vseh povečala in da je ustvarjen trden temelj za nadaljevanje dela, ne le v dobro invalidov, socialno prikrajšanih in tistih na obrobju družbe, temveč vseh občanov – za sožitje.

Na osnovi predloga projektnega sveta ''Občina po meri invalidov'' je upravni odbor ZDIS na svoji 22. seji dne 3.11. sklenil,
da podeli Občini Trbovlje listino ''Občina po meri invalidov'' za leto 2005.

Zora Tomič, predsednica projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov