Občina po meri invalidov: Občina Mestna občina Ljubljana

OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV «

MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« opredelil osnovni namen projekta in postopke za vključitev v projekt in za pridobitev listine »občina po meri invalidov«. Imenoval in določil je projektni svet kot tisto strokovno telo, ki vodi postopke, spremlja uresničevanje projekta in predlaga upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije izbor kandidatke za vključitev v projekt in za dobitnico listine »Občina po meri invalidov«.

V decembru 2008 je upravni odbor objavil razpis za pridobitev listine za leto 2009. Na razpis se je prijavila le Mestna občina Ljubljana. Projektni svet je obravnaval prijavo po  formalni in vsebinski strani, zlasti je bil pozoren do opravljenega dela v preteklem obdobju in zahtevnih pripravah za vključitev v projekt, tako v mestni občini kot v invalidskih organizacijah - med invalidi.

Ugotovil je, da je v Mestni občini Ljubljana prepoznana odgovornost do občanov -invalidov in odgovornost za povezano delovanje – sodelovanje vseh dejavnikov v mestni občini: organov mestne občine, upravnih organov občine in drugih mestnih služb ter invalidskih društev in organizacij.

Mestna občina se je s sprejetjem »Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana« obvezala, da se bo še bolj  načrtno in usklajeno odzivala na realno prepoznane potrebe in interese svojih prebivalcev -invalidov, skladno s Standardnimi pravili OZN za izenačevanje možnosti invalidov in  sprejeto Konvencijo o pravicah invalidov. Upoštevala bo tudi dejstvo, da je Ljubljana glavno mesto države in da imajo v njem svoj sedež številne ustanove državnega pomena, na področjih, ki neposredno zadevajo položaj invalidov in mnoge njene dejavnosti, obveznosti, ki segajo preko meja mestne občine.

Še zlasti velja poudariti, da so mestna občina, kot samoupravna skupnost, župan, organi občine kot tudi mestne službe izkazali pripravljenost prevzeti v največji meri svoj del odgovornosti za večjo kakovost življenja invalidov -za večjo kakovost življenja vseh meščanov.

Mestna občina Ljubljana je s svojim delovanjem že v preteklem obdobju, ne le podpirala dejavnost invalidskih organizacij, temveč se je vključevala v ustvarjanje pogojev za večjo kakovost življenja invalidov in njihovih družin. Pri tem so imele pomembno vlogo tudi podporne -strokovne službe mestne občine, ki se zavedajo svoje odgovornosti, da nadgrajujejo svoje delo z novimi pristopi in oblikami dela z in za invalide in njihove družine.

To je izjemno pomembno v tem kriznem času, saj so invalidi se vedno med najbolj ranljivimi skupinami.

Invalidi, invalidske in nekatere humanitarne organizacije so v projektu prepoznale možnost, da se nadgradi delovanje Mestne občine Ljubljana in okrepi sodelovanje invalidskih organizacij, pa tudi njihova odgovornost za kakovost življenja vseh invalidov in občanov.

Zaznana je bila pripravljenost za sodelovanje v projektu in za aktivno vlogo pri uresničevanju projekta. Gre za projekt, ki upošteva različne potrebe in interese posameznikov in skupin invalidov. Namenjen je vsem invalidom v mestni občini, se več, namenjen je vsem meščanom za večjo kakovost življenja in njihovo socialno vključenost.

 

Utemeljitev za podelitev listine »Občina po meri invalidov« Mestni občini Ljubljana

1. Vključitev Mestne občine Ljubljana v uresničevanje projekta »Občina po meri invalidov« pomeni, da se lokalna skupnost v polni meri zaveda,

 • da kakovost življenja invalidov in uresničevanje njihovih pravic v lokalni skupnosti bistveno prispeva h kvaliteti življenja, ne le oseb z invalidnostjo, temveč vseh občanov in da sooblikuje socialno in kulturo podobo glavnega mesta nase države;
 • da je izjemnega pomena, ne le, da se sliši glas ljudi, ki se srečujejo z mnogimi »ovirami« in stiskami v vsakdanjem življenju, da bi lahko kakovostno živeli in bili vključeni v življenje mesta; temveč, da se ukrepa; ustvarja pogoje;
 • da je povezanost, sodelovanje in koordinirano delovanje vseh dejavnikov, od mestne oblasti, strokovnih in javnih služb, četrtnih skupnosti, nevladnih organizacij in še posebej invalidskih organizacij pogoj za doseganje optimalnih ciljev. Nihče se ne more odreči svoji vlogi in odgovornosti!

2. Mestna občina Ljubljana je s svojim delovanjem že v preteklem obdobju podpirala dejavnost invalidskih organizacij. Z različnimi ukrepi je prispevala k večji kakovosti življenja invalidov v mestu. S sprejetjem »Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2008 -2010«, ki ga je sprejel mestni svet 24.11.2008, je ustvarila osnovne pogoje za »mobilizacijo« vseh dejavnikov v mestu za uresničevanje Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencije o pravicah invalidov. Izjemno pomembno je, da ima sleherni dejavnik skladno s svojo vlogo-poslanstvom, to kot sestavino svojega delovanja. Obveza vseh dejavnikov v Sloveniji, državi, ki je med prvimi ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov je, da se aktivno vključijo v njeno uresničevanje. Z ratifikacijo Lizbonske pogodbe je v veljavi tudi »Listina temeljnih pravic v Evropski uniji«. Njen 26. člen se glasi: »Unija priznava in spoštuje pravico invalidov do ukrepov za zagotavljanje njihove samostojnosti, socialne in poklicne integracije ter sodelovanje v življenju skupnosti.«

 

Projektni svet je spremljal uresničevanje akcijskega načrta in obravnaval poročilo Mestne občine Ljubljana za pridobitev listine »občina po meri invalidov«. Ugotovil je in o tem poročal upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije:

 • da se poročilo Mestne občine Ljubljana o uresničevanju akcijskega načrta odziva na sklenjen dogovor o vključitvi Mestne občine Ljubljana v izvajanje projekta med Mestno občino Ljubljana, Društvom invalidov Ljubljana-Center in Zvezo delovnih invalidov Slovenije;
 • da poročilo kaže na uresničevanje vloge in odgovornosti lokalne skupnosti in njenih strokovnih služb v uresničevanju posameznih standardnih pravil za izenačevanje
 • možnosti invalidov in z izvedenimi dejavnostmi-nalogami nadgrajuje že doseženo v interesu oseb z invalidnostjo ob upoštevanju specifičnosti mestne občine;
 • da je torej poročilo rezultat dela vseh, ki so vsak na svoj način v mestni občini uresničevali akcijski načrt ob prepoznavanju svoje vloge in svojega mesta. Dejstvo, da je Ljubljana ne le glavno mesto države, temveč središče in križišče številnih dejavnosti vseh državljanov Slovenije, da gre za kvaliteto življenja vseh občanov, pa tudi tistih, ki prihajajo kot turisti ali poslovno; Mesto Ljubljana je lahko za zgled drugim, kaj je potrebno in možno storiti za osebe z invalidnostjo.

Sestavni del poročila je mnenje invalidskih organizacij. ki ugotavljajo:

 • da se je osveščenost in odgovornost vseh v mestni občini še povečala, da je mestna občina prepoznala pomen celovitega pristopa k udejanjanju pravic invalidov v mestni občini (da ne gre le za grajene ovire!), da je večja informiranost in ozaveščenost invalidov in vseh meščanov;
 • da so vse dejavnosti in ukrepi, ki so uresničevani v mestni občini imeli pozitiven vpliv na javno mnenje;
 • da občani vse bolj prepoznavajo, da številni ukrepi služijo vsem občanom, ne le invalidom;
 • da so pri realizaciji vseh aktivnostih mestne občine upoštevane posebne potrebe invalidov, da je dobro sodelovanje - komunikacija z mestnimi službami, četrtnimi skupnostmi in da delujejo povezano različni dejavniki: od javnih služb, invalidskih in drugih organizacij do gospodarskih subjektov;
 • da invalidske organizacije zelo pozitivno ocenjujejo delovanje mestne občine tudi v interesu invalidov in menijo, da se mestna občina trudi doseči večjo kvaliteto skupnega življenja v občini ob upoštevanju različnosti in posebnih potreb posameznih skupin prebivalcev;
 • da Mestna občina Ljubljana ustvarja družbeno klimo, ki prispeva k socialni vključenosti vseh občanov, torej tudi invalidov; in
 • da je s projektom »Občina po meri invalidov« ustvarjen trden temelj za nadaljevanje dela, ne le v dobro invalidov, socialno prikrajšanih in tistih na obrobju družbe, temveč vseh občanov Mestne občine Ljubljana.

Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta je obsežno in poučno, saj razgrinja na svoj način življenje v Ljubljani, delovanje mesta, ki se odziva na potrebe, interese in stiske svojih prebivalcev, tudi invalidov, in si prizadeva za zagotovitev kakovosti njihovega življenja.

Vredno je prebrati to poročilo! Naj naštejem le nekaj drobcev iz poročila:

 • Pomembno vlogo je imelo osveščanje občanov in občank s promocijo aktivnosti za zagotavljanje enakih možnosti invalidov in za odpravo stereotipov, predsodkov in drugih škodljivih praks (glasilo Ljubljana, vrtci in šole, »Bontonček«- izdalo Drustvo YHD, Urad za mladino, informacije gostom-turistom-invalidom, izvajanje razstav likovnih del, demonstracije gibanja invalida v mestu in podobno);
 • V izvajanju programov in storitev za aktivno vključevanje invalidov v vsakdanje življenje v domačem okolju je bilo pomembno sofinanciranje programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja (19 v letu 2009), zagotavljanje prilagojenih stanovanj in stanovanjskih stavb, pa tudi izgradnja 10 neprofitnih stanovanj za gibalno ovirane osebe;
 • Posebna pozornost se je posvečala dostopnosti tako v grajenem okolju in mestnem prometu kot do informacij, do zagotavljanja neoviranega dostopa do prostorov četrtnih skupnosti, pa tudi do volišča. Zlasti je pomembna pridobitev dvigalo na Magistratu, tako, da je mestna hiša dostopna tudi invalidnim osebam. Omogočen je dostop do vseh javnih služb v mestu;
 • Omembe vredno je, da je mestna občina posredovala številne pobude državnim organom za celovito ureditev posameznih področij oziroma sprejem ukrepov, ki niso v mestni pristojnosti in se nanašajo na različne vrste invalidnosti. Dala je pobudo za spremembo Pravilnika o neoviranem dostopu, vstopu in uporabo objektov v javni rabi, nadalje predloge v zvezi s prostorskimi akti in v zvezi z lokalnim prometom in drugo;
 • Posebna pozornost je bila posvečena ustvarjanju materialnih in drugih pogojev za vključujoč sistem vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, s stalnimi ali občasnimi spremljevalci, financiranjem prevajalcev za znakovni jezik v vrtcih in podporo programu YHD, za program za samostojno življenje mladih;
 • Odgovoren odnos mesta se kaže do zaposlovanja invalidov v mestni upravi ter zavodih in drugih pravnih osebah (19 programov javnih del);
 • Zagotavljanje materialne varnosti oseb z invalidnostjo ni le v dodeljevanju denarnih pomoči in subvencioniranju najemnim, temveč v izgradnji prilagojenih stanovanj in stanovanjskih zgradb za posebne namene nevladnih organizacij, ki izvajajo programe stanovanjskih skupin za osebe z invalidnostjo;
 • Vsestransko dostopno zdravstveno varstvo se razrešuje s številnimi ukrepi, od izobraževanja zdravstvenih delavcev za komuniciranje z osebami z invalidnostjo, tolmači za gluhe osebe do odprave gradbenih ovir ;
 • Vključevanju oseb z invalidnostjo v kulturno življenje Ljubljane prispeva pomembna pridobitev Ljubljane - Center urbane kulture kino Šiška, ki je prilagojen tudi osebam z invalidnostmi, v dvoranah so indukcijske zanke za naglušne, v poslopju je dvigalo in sanitarije za invalide, s tipalnimi tablami pa bodo poskrbeli tudi za orientacijo slepih in slabovidnih; tudi klančine za dostope v manjše dvorane so pravilo;
 • Prav tako je urejena dostopnost Lutkovnega gledališča, pripravlja se tudi v Mestnemu Gledališču;
 • Pomembna je podpora aktivnostim oseb z invalidnostjo na kulturnem področju. Izjemnega pomena je sofinanciranje kulturnih projektov invalidov kot npr.: razstave likovnih del umetnikov invalidov;
 • V vseh večjih športnih objektih v lasti mestne občine je zagotovljen dostop invalidom, prav v letu 2009 so v centralnem kopališču Tivoli na novo zgradili sanitarije, tuš in garderobe za invalide.

 

Naj sklenem z ugotovitvami projektnega sveta v predlogu za podelitev listine »Občina po meri invalidov« upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije:

 • Mestna občina Ljubljana je sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo, kar se je pokazalo že v pripravah na vključitev v projekt in krepitvi odgovornosti, da bi osebe z invalidnostjo bile dejansko enakopravni občani, da bi bili vključeni v življenje skupnosti in živeli cim bolj neodvisno življenje in imeli pogoje za sodelovanje v kulturnem, športnem in političnem življenju mesta Ljubljane.
 • Projekt je mobiliziral tako mestne službe kot mestne javne zavode, da pri svojem delovanju še bolj upoštevajo različnost potreb in interesov občanov, da se s svojim delovanjem nanje odzivajo in tako ustvarjajo enake možnosti za invalide. V neposrednem kontaktu prav z invalidskimi organizacijami rešujejo premnoge probleme vsakdanjega življenja oseb z invalidnostjo, pri tem pa vzpodbujajo tudi invalidske organizacije za iskanje ne le pomoči, temveč aktiven odnos do posameznih problemov.
 • Na pomen in vlogo invalidskih organizacij v Mestni občini Ljubljana kaže podpora posameznim invalidskim organizacijam z zagotavljanjem finančnih sredstev za njihovo delovanje, kaže se skozi razpise za programe, ki naj prispevajo k večji socialni varnosti invalidov, njihovi neodvisnosti in vključevanju v skupno življenje.
 • Pritrdimo lahko mnenju invalidskih organizacij, da je prav vključenost Mestne občine Ljubljana v projekt prispevala k spremenjeni podobi mesta. ki se zaveda svoje odgovornosti do vseh svojih občanov.

Listina »Občina po meri invalidov« je priznanje za opravljeno delo vsem, ki so udejanjali cilje in naloge Akcijskega načrta za izenačevanje in uresničevanje enakih možnosti oseb z oviranostmi in je zaveza za nadaljevanje skupnega dela v dobrobit vseh meščanov, tudi invalidov.

V imenu projektnega sveta čestitam Mestni občini Ljubljana k pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« z željo, da njeno delovanje postane vzgled tudi drugim.

 

Zora Tomic, prof. sociologije
Predsednica projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''

V Ljubljani, 5. decembra 2009