September 2004

Ljubljana, 7. 9. 2004 - NS FIHO je pregledal finančno in materialno poslovanje FIHO, pregledal je uresničevanje sklepov Sveta FIHO in drugih organov v letu 2004 in ni ugotovil nepravilnosti.
Moja razprava je tekla v smeri harmonizacije Odloka o ustanovitvi FIHO, Zakona o invalidskih organizacijah in internih aktov FIHO. Menil sem tudi, da član Sveta FIHO ne sme biti predstavnik organizacije, ki nima statusa po zakonu in istočasno odločati o delitvi sredstev organizacijam s statusom.

9. 9. 2004 Ljubljana

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je obravnavala poročilo o uporabljenih sredstvih v invalidskih organizacijah v avgustu 2004 in o poročilu strokovne službe o prilivih koncesijskih dajatev za mesec avgust 2004.

Prilivov je bilo za 100 milijonov SIT, za delovanje pa rabimo 200 milijonov SIT. Manjši priliv je značilen za poletne mesece in se poveča v jeseni.

Informacij, kako planirati v društvih za leto 2005 še ni, ker Loterija Slovenije še ni posredovala predvidevanj.

Ljubljana 14. 9. 2004

Udeležil sem se seminarja z naslovom: Nova pravna ureditev invalidskega zavarovanja v praksi. Seminar je vodil nam dobro znani g. Miran Kalčič, član Strokovnega sveta ZDIS, sicer pa namestnik generalnega direktorja ZPIZ. Med udeleženci (kadroviki, pravniki, sekretarji, ki se ukvarjajo z delovnopravnimi in socialnimi vprašanji v organizacijah) sem bil edini predstavnik civilne družbe. Predstavljena je bila problematika zaposlovanja invalidov, govora je bilo o vseh akterjih, ki sodelujejo v procesu zaposlitvene rehabilitacije in upokojevanja in kako je z uresničevanjem pravic delovnih invalidov. Za posvet je bilo pripravljeno delovno gradivo, ki je po mojem odličen pripomoček za reševanje pravne ureditve za posameznega invalida. V primeru, da v društvih in aktivih invalidov želite to gradivo, vam ga lahko posredujemo.

Ljubljana 15. 9. 2004

Odbor Evropskega leta invalidov 2003, ki se na pobudo predsednika (minister Dimovski) ni razformiral, ampak nadaljuje svojo poslanstvo, je vodil usklajevalno razpravo za oblikovanje strategije o dostopni Sloveniji.

Sam sem dal pobudo, da se oceni uresničevanje Standardnih pravil o izenačevanju možnosti invalidov, ki bi se glede na pozitivno zakonodajo moralo spremeniti na boljše. Stari podatki namreč govorijo o realizaciji Pravil, ki je nižja od 50%.

Ljubljana 17. 9. 2004

Inštitut RS za rehabilitacijo je praznoval 50. obletnico delovanja. Bil sem med redkimi povabljenci kot predstavnik naše Zveze, ki z Inštitutom goji dolgoletno sodelovanje in z njegovo pomočjo krepi civilni dialog na področju zaposlovanja invalidov.

Rogaška slatina 18. 9. 2004

Zveza invalidskih društev ILCO je priredila tradicionalno srečanje stomistov, ki so se ga prvič udeležili tudi gostje iz tujine. Nekatera naša društva sodelujejo s stomisti na temelju predčasno sprejetega dogovora o medsebojnem sodelovanju.

23. 9. 2004 Ljubljana

V času pred volitvami smo na tiskovni konferenci SIOS-a invalidi želeli opozoriti na nediskriminacijo, socialne pa tudi svoje zdravstvene pravice, kakor tudi na vse druge težave, do katerih prihaja na področju invalidske socialne politike. Pojasnili smo tudi naš odnos do gibanja Junijska lista ter poudarili njen nestrankarski, neideološki in absolutno socialni karakter.

Moj prispevek je šel v smeri pojasnjevanja oblikovanja Foruma delodajalcev na Slovenskem (po angleškem vzoru) in nujne uvedbe dodatne sistemske rešitve pri zaposlovanju težje zaposljivih oseb v obliki socialnih podjetij (po vzoru držav EU).