obrazlozitev hrastnik

OBRAZLOŽITEV OB PODELITVI
LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''
OBČINI HRASTNIK

''Občina po meri invalidov'', projekt, ki je razvit v Zvezi delovnih invalidov Slovenije in je dobil svojo potrditev v evropskem merilu z Agendo 22, se vedno bolj uveljavlja kot izziv lokalnim skupnostim – občinam, društvom invalidov kot pobudnikom za vključitev v projekt in invalidskim organizacijam kot ''platforma'' za dobro sodelovanje in mobilizacijo vseh potencialov v okolju – občini.

V praksi se potrjuje njegovo sporočilo, da pri tem ne gre le za večjo kvaliteto življenja in socialno vključenost invalidov, temveč vseh občanov.

Letošnja dobitnica listine Občina Hrastnik je izvedla:

 1. temeljite priprave za vključitev v projekt že v letu 2005:
  • že oktobra 2005 je organizirala okroglo mizo o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila o izenačevanju možnosti invalidov in pripravila analizo stanja;
  • na osnovi analize je izdelala Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov za obdobje 2006 – 2010, ki je bil sprejet na občinskem svetu dne 22.12.2005 in je opredelil štiri ključne naloge:
  • izboljšanje obveščanja in osveščanja občanov;
  • vključevanje invalidov v procese odločanja;
  • razvijanje podpornega okolja za čimbolj neodvisno življenje invalidov;
  • odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov.

2. Za spremljanje in koordiniranje izvajanja akcijskega načrta je bila 2.2.2006 imenovana posebna delovna skupina, ki je bila 26.4.2006 preoblikovana v Svet za invalide Občine Hrastnik. V delo Sveta so vključeni predstavniki invalidov, kar zagotavlja soodločanje, operacionalizacijo nalog in koordinacijo aktivnosti za štirimesečno obdobje.

  3. Občina je zagotovila dodatna namenska sredstva za izvajanje akcijskega načrta, istočasno je motivirala druge dejavnike, še zlasti gospodarske organizacije za podporo posameznim akcijam invalidov, pa tudi institucij v dobro invalidov in otrok s posebnimi potrebami.

  4. K večji prepoznavnosti invalidov, njihovih potreb in aktivnosti, kakor tudi uresničevanju akcijskega načrta, so prispevala sredstva javnega obveščanja, posamezni dogodki kot npr. specialna olimpiada, razstave (likovnih, fotografskih in ročnih del), javne prireditve organizacij, še posebej pa spletna stran občine in društva invalidov, letopis občine in društva invalidov za leto 2005; vse to je prispevalo tako k boljši informiranosti, kakor tudi k ozaveščenosti vseh občanov.

  5. K uresničevanju Akcijskega načrta so se vključile poleg invalidskih organizacij, občine in javnih služb tudi organizacije bolnikov, kulturne in športne organizacije, gospodarske organizacije, še Rdeči križ in Zveza prijateljev mladine, kar daje akcijskemu načrtu in njegovemu uresničevanju značaj gibanja za vsem občanom prijazno občino. Pri tem je pomembno poudariti vlogo Sveta za invalide Občine Hrastnik.

  6. Za uresničevanje Akcijskega načrta za obdobje 2006 – 2010 je v tem letu izoblikovan trden temelj za nadaljevanje, saj so bile realizirane številne predvidene naloge, ki imajo trajni pomen za neodvisno življenje invalidov:

  • javne službe socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kakor tudi kulturne in športne organizacije so s svojimi specifičnimi programi poglobile in razširile svojo dejavnost in tako bistveno prispevale k povečanju možnosti za čimbolj neodvisno življenje invalidov in njihovi vključenosti v življenje občine; pri tem so razvile nove pristope in vsebine skladno s svojim poslanstvom (npr. Knjižnica), kot tudi z organizacijo oz. podporo posameznim akcijam (npr. specialna olimpiada). Ob podpori občine in drugih darovalcev so soustvarjale pogoje za večjo kvaliteto življenja invalidov in hkrati vseh občanov;
  • skupno delovanje nevladnih organizacij v uresničevanju Akcijskega načrta je ne le pomembna pozitivna izkušnja, temveč tudi nova kvaliteta, ki daje pomembne rezultate v skupnem prizadevanju. Pri tem ne gre zanemariti vloge Društva invalidov Hrastnik, ki je kot pobudnik vključitve v projekt in s svojim delovanjem prispevalo k doseženim uspehom. Ustanovitev Aktiva invalidov v invalidskem podjetju Sinet v Hrastniku je pomembno dejanje, saj omogoča, da so zaposleni invalidi organizirano vključeni v sprejemanje odločitev, ki jih neposredno zadevajo.

  7. Premnoge ovire ''spremljajo'' invalide v življenju, nekatere je možno odpraviti hitreje, so bolj vidne, spet druge terjajo svoj čas. V občini so odpravljene mnoge ovire, ki so bistveno vplivale na neodvisno življenje invalidov: dostopno je križišče v centru Hrastnika, banka, bankomat pri Davčni upravi, Zavarovalnica, urejeno stopnišče v bazenu, lekarna, pa tudi cerkev na Dolu (zahvala gospodu župniku), športna dvorana, zdravstveni dom, banka in pošta; označena so parkirna mesta za invalide pri Zdravstvenem in Delavskem domu, Davčni upravi in Centru za socialno delo, preureditev pri banki.
  Zagotovljeno je neovirano gibanje v objektih; v Zdravstvenem domu so nove sanitarije za invalide, dostop in organizirano delo z invalidi na občini in upravni enoti.

Še bi lahko naštevala vrsto ukrepov in rešitev, na videz majhnih stvari, ki pa ogromno pomenijo za posameznika in prispevajo k njegovi večji neodvisnosti in kvaliteti življenja.

Da sklenem:

 1. dejstvo je, da so z vključitvijo v projekt ''Občina po meri invalidov'' v Občini Hrastnik bolj prepoznane potrebe in interesi invalidov, da je razvit pozitiven odnos do uresničevanja njihovih pravic in Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov, da je občina na tej osnovi spodbudila odgovornost vseh dejavnikov v občini, da s konkretnimi dejanji prispevajo k realizaciji akcijskega programa;
 2. da so v letu 2006 uspešno realizirane načrtovane naloge akcijskega načrta, ki predstavljajo trdno osnovo za nadaljnje delovanje;
 3. da si Občina Hrastnik zasluži priznanje – listino ''Občina po meri invalidov'' kot priznanje vsem njenim občanom, javnim službam in nevladnim in gospodarskim organizacijam za opravljeno delo in kot vzpodbudo za nadaljnje delo; naj bo to tudi priznanje županu, podžupanu in Svetu za invalide občine in Društvu invalidov Hrastnik.

 

Zora Tomič, predsednica Projektnega sveta ZDIS

za projekt ''Občina po meri invalidov'', Hrastnik, 5.12.2006