Smernice za delovanje sindikatov v zvezi z zaposlenimi invalidi

Zveza delovnih invalidov Slovenije je skupaj s štirimi reprezentativnimi sindikati: Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacijo sindikatov Pergam, Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije ter Konfederacijo novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, 28. 04. 2003 v prostorih ZDIS svečano podpisala Smernice za delovanje sindikatov v zvezi z zaposlenimi invalidi.

V Zvezi delovnih invalidov Slovenije že kar nekaj časa negujemo pobudo o neke vrste kodeksu ali bolje smernicah, ki bi jih naj skupaj podpisali sindikati in naša invalidska organizacija na temo odnosov med sindikati in delovnimi invalidi.

K uresničitvi tega dejanja so nas vzpodbudili razgovori s posameznimi zaposlenimi invalidi, ki zaradi različnih vzrokov niso mogli najti civilizirane komunikacijske ravni s sindikalnimi zaupniki.

V nekaterih primerih smo opazili premočan vpliv upravljalske strukture v gospodarskih družbah, ki je znala prikazati ekonomske razmere v dramatični luči prihodnosti podjetja. Taki psihozi oziroma razmišljanju so zaradi vpliva vodstva, torej kapitala, podlegli praktično vsi zaposleni. Iz razumljivih razlogov in občasno potencialnih liberalističnih pogledih, ki jih v tranzicijskih razmerah ne manjka nikjer po svetu, oziroma zaradi še vedno premalo razvite vloge sindikatov, smo se v Zvezi delovnih invalidov Slovenije odločili slediti napotkom Mednarodne organizacije dela (ILO). Ta je izdelala kodeks v ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu, ki smo ga prevedli in izdali v brošuri.

Vsebina Smernic temelji na ediciji ILO in smiselno povzema tekst, ki se zavzema za vzpostavitev humanih odnosov na delovnem mestu, krepitvi solidarnosti med delavci in še posebej prav to obravnava v zvezi z delovnimi invalidi. Ti so zaradi vedno večjih produkcijskih zahtev ob istočasno manjši delazmožnosti potrebni realne zaščite in ustrezne obravnave, ki izvzema lažno solidarnost, šikaniranje na delovnem mestu, nerazumevanje zaščitnikov delavskih pravic ali tudi pretirano zaščito, kar ne prispeva k vključenosti invalidov v delovni proces.

Svečani podpis Smernic med Zvezo delovnih invalidov Slovenije in sindikati vežemo tudi na leto 2003, ki ga je EU proglasila za Evropsko leto invalidov. S tem želimo opozoriti na potrebo o osveščanju družbe o pravicah invalidov in dati poudarek zagotovitvi enakih možnosti invalidov. Skratka, gre za enega od načinov bojevanja zoper izključevanja invalidov iz družbe, neke vrsto družbeno diskriminacijo in za omogočanje neodvisnega življenja ter večjega dostojanstva.

Danes se postavlja vprašanje ali so Smernice dejansko pripomogle k bolj omikamem dialogu sindikalnih zaupnikov z zaposlenimi delovnimi invalidi. Povratne informacije so vzpodbudne. Vendar jih moramo gledati v luči dolgotrajne graditve medčloveških odnosov, ki v tranzicijskih časih niso vedno po meri invalidov. Kaže, da bomo formalno ta proces ozaveščanja zaokrožili šele s sklenitvijo podobnega dogovora med Zvezo delovnih invalidov Slovenije in delodajalci. To bo naš naslednji korak.

 

Smernice

1.  smernica

Te smernice se sprejemajo zaradi vzpodbujanja enakih zaposlitvenih možnosti delavcev invalidov, njihovo zaposlovanje, usposabljanje, vključno z ukrepi za ohranitev zaposlitve in vrnitve na delo, v okviru delovanja sindikatov.

2.  smernica

Podpisniki bodo vzpodbujali invalidne delavce, da se vključujejo v sindikate in jim s tem omogočajo uresničitev njihovih pravic.

3.  smernica

Sindikati aktivno zastopajo interese invalidnih delavcev pri vodstvu in organih upravljanja, podpirajo pozitivne aktivnosti, katerih cilj so :

  • omogočanje vključevanja invalidov na delovno mesto,
  • povečevanje osveščenosti med vodstvom in zaposlenimi ter
  • vse potrebne ureditve ali prilagoditve

4.  smernica

Za doseganje zdravega in varnega delovnega mesta sindikati dosledno zagovarjajo zavezanost k obstoječim standardom varnosti in zdravja pri delu in k uvajanju zgodnjega ukrepanja pred nastankom invalidnosti.

5.  smernica

Sindikati sodelujejo in prispevajo k informiranju o invalidnosti in preventivnih programih, ki jih v korist delavcev zagotavljajo organizacije delodajalcev oz. invalidov.

6.  smernica

Predstavniki sindikata, zaposleni delovni invalidi in organizacije, ki zastopajo interese invalidov bodo v interesu doseganja ciljev iz 1. smernice sodelovali na načelih strpnosti, razumevanja in medsebojnega spoštovanja.

7.  smernica

Ta dokument ima značaj priporočil za delovanje podpisnikov in zaposlenih delovnih invalidov ter temelji na Kodeksu ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu (izvirni naslov : Code of practice on managing disability in the work place), ki ga je izdala Mednarodna organizacija dela (ILO) leta 2002.

 

Smernice veljajo z dnem podpisa med sindikatom in Zvezo delovnih invalidov Slovenije.

Ljubljana, 28.04.2003

Konfederacija novih sindikatov Slovenije - Neodvisnost
Drago Lombar, predsednik

Zveza delovnih invalidov Slovenije
Miran Krajnc, predsednik

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Boris Mazalin, predsednik

Konfederacija sindikatov Pergam
Dušan Rebolj, predsednik

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Dušan Semolič, predsednik