8. Seja sveta FIHO

Ljubljana, 18. maj 2004 - Na seji Sveta FIHO smo sprejeli poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2003. Člani Sveta smo bili zadovoljni s predstavljenim gradivom, ki verno odslikava stanje v fundaciji. Ugotovljena je bila usodna likvidnost FIHO, na začetku leta, ki se je kasneje izravnala, vendar ne v zahtevah organizacij. Teh je bilo več, sredstva pa so se realno zmanjšala.Uporabljati sta se začela oba zakona, ki urejata status in delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij. Računsko sodišče je opravilo revizijo poslovanja in ugotovilo skladnost s predpisi in usmeritvami. Pridržek je izrazilo le v okviru meril za ocenjevanje programov, o poročanju o izvedenih letnih programih in o ločevanju funkcije upravljanja in nadziranja.

Opravljena je bila evalvacijska raziskava (FDV), ki je že vplivala na delo FIHO. Pomembne naloge FIHO so zagotavljanje stabilnih finančnih virov in sprotno preverjanje uresničevanja poslanstva FIHO. Poročilo se dopolni z več vsebine o namenski porabi sredstev v organizacijah.
Svet je sprejel Pravila FIHO in Pravilnik o pogojihin merilih za uporabo sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam. Oba dokumenta sta doživela nekaj sprememb in dopolnitev. Pravila na področju usklajevanja z zakonoma, drugačni sestavi NO in nadzoru, Pravilnik pa je prinesel novo razmerje (65:35), pogoje za sofinanciranje (skupne in ločene), prednostna merila za programe, sprejela pa so se kvantitativna merila za dodelitev sredstev ter drugačen nadzor. Svet je sprejel Protokola o izvajanju nadzorov v invalidskih in humanitarnih organizacijah v letu 2004.
Komisija FIHO za invalidske organizacije je podala poročilo o izrednem notranjem nadzoru porabe sredstev FIHO v Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in ocenila, da ne gre za nepravilno poslovanje v smeri kritične presoje Računskega sodišča, temveč vendarle za namensko in gospodarno uporabo razpoložljivih javnih finančnih sredstev. Namreč računovodski standardi številka 40 veljajo šele od leta 2004. Zveza slepih je zaprosila za spremembo namembnosti v višini 6,2 milijonov, kar je Svet dovolil. Društvu YHD in njegovi vlogi za dodatno sofinanciranje kombija v višini 1,7 milijona se ugodi. Za vsako zasedanje Sveta zberejo vsi članki iz medijev, ki govorijo o delu FIHO.

Miran Krajnc