DI Logatec: Invalidnost?

Povzeto po: Raziskovalna naloga: Invalid sem. Kako je meni prilagojeno življenje. Avtor: Anej Novak

Kdo je invalid? V SSKJ (slovarju slovenskega knjižnjega jezika) je zapisano, da je invalid oseba, ki je zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben ali le delno sposoben za delo. Kot sem s pomočjo anket ugotovil, si velika večina ljudi razlaga oziroma predstavlja, da je to oseba, ki je gibalno ovirana in ima invalidski voziček ne pa, da je invalid lahko tudi oseba ki ima psihične težave, je slepa, gluha itd.

V namen ozaveščanje in spodbujanja izboljšanja položaja invalidov v družbi, o invalidnosti zato praznujemo mednarodni dan invalidov 3. decembra, je dan ki je namenjen invalidom in definitivno  služi v namen vseh invalidov širom sveta. Ozaveščanje o invalidnosti bi bilo nujno potrebno izvajati celo leto in ne le 3. decembra.

Slovenska zakonodaja loči vojne invalide, delovne invalide, invalide po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, invalide po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadeti oseb trer otroke s posebnimi potrebami.

Invalide ločimo oziroma uvrščamo v I. kategorije v katero uvrščamo če oseba ni zmožna zmožna opravljati organiziranega pridobitnega dela v II. če je delovna zmožnost za opravljanje poklica zmanjšana za petdeset odstotkov ali več ter v III. ni več zmožna za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma ali če še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmožna za delo na delovnem mestu, na katerem dela.

Postopek ugotavljanja stopnje in kategorije invalidnosti je dolg in definitivno ne lahek postopek

Invalidnost in z njo pogojena oviranost pri iskanju dela in pri samem delu je razlog, da invalidi predstavljajo eno najbolj ranljivih skupin na trgu dela in so težje zaposljivi. Brezposelnost pomeni odvisnost preživetja od socialnih transferjev in zato strošek države, ki mora sredstva zagotavljati iz proračuna.

V ustavi je navedeno: "Delavci invalidi bi morali biti na delovnem mestu obravnavani na enak način, kakor drugi delavci. To vključuje enako obravnavanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.'', a temu žal ni tako.

V raziskovalnem delu raziskovalne naloge sem s pomočjo ankete ugotovil, kakšno mnenje imajo o invalidih učenci v četrtem, šestem, sedmem in devetem razredu. Na ta način sem pridobil mnenje o tematiki od mlajših in starejših učencev. S pridobljenimi odgovori v anketi sem zbral tudi mnenja učiteljev, članov Društva invalidov Logatec, ravnateljice osnovne šole, podžupana in občinskega redarstva.

Kar me je najbolj zanimalo je bil aspekt ljudi do invalida oz. do invalidnosti, zato sem to raziskoval pri učencih 4., 6., 7., in 9. razreda in učiteljih.

Odgovori anketirancev na vpršanje, Kako si razlagate besedo invalid?

Največje število anketirancev je odgovorilo z odgovorom, da je to oseba, ki je telesno oz. gibalno ovirana (261 anketirancev), potrebuje pomoč druge osebe (261 anketirancev), je na invalidskem vozičku (212 anketirancev), ne more hoditi (194 anketirancev).

Kar se rabimo zavedati vsi da invalid ni le oseba, ki je na tako ali drugače telesno ovirana in da potrebuje invalidski vožiček, invalid je  lahko tudi oseba z duševno motnjo! Največkrat so tako razmišljali mlajši anketiranci, s starostjo anketiranca je število odgovorov da je to oseba, ki je le na invalidskem vozičku upadala a je bila vseeno previsoka.

Seveda me je zanimalo tudi mnenje župana Logatca, Berta Menarda, kako si predstavlja besedo invalid, odgovoril mi je tako.

Kako si razlagate besedo invalid?

Sam sem bil dobre tri mesece na invalidskem vozičku, zaradi posledic poškodbe, pa še dve leti na hoduljah. Kot vsi drugi invalidi nisem želel, da mi kdo pomaga, saj si najbolje sam pomagaš. Prav pa je, da so vse zgradbe oz. inštutucije dostopne tudi ovirani invalidni osebi, tako kot (normalni) osebi. Dobro vem, kaj to pomeni.

Sam sem zelo vesel, ko na televiziji vidim različna tekmovanja in so invalidi aktivni prav na vseh področjih. Ko vidim invalida, mi to da še dodatno moč. Če lahko invalidna oseba nekaj naredi na tistem področju, zakaj jaz ne bi mogel? Zelo sem vesel, da imamo v Logatcu močno društvo, ki pomaga ljudem s svetovanji, druženjem, izleti itd. Seveda nas to društvo tudi opozarja na probleme. Veseli me tudi, da so ob prenovi OŠ 8 talcev Logatec dodali tudi dvigalo, tako da lahko tam šolanje poteka normalno tudi za osebo na invalidskem vozičku

Za temo raziskovalne naloge sem se odločil, ker o invalidnosti še ni veliko napisanega. Invalid ni le oseba, ki je na invalidskem vozičku, je telesno oziroma gibalno ovirana oseba ter potrebuje pomoč druge osebe, temveč je mnogo več od tega. Moj cilj je predstaviti ljudem širok spekter pojma invalidnosti, torej to, da to niso samo osebe na invalidskem vozičku. Predvsem pa želim, da invalidne osebe ne bi bile žrtve diskriminacije. Prav je, da smo vsi enako obravnavani, saj smo vsi ljudje.