Miha Lončar, prejemnik zlatega grba občine Laško, obrazložitev

Utemeljitev predloga:

Miha Lončar je predsednik Društva invalidov Laško od leta 2007. V vseh teh letih vodenja društva se je izkazal kot odličen vodja, organizator in idejni oče mnogih projektov, ki jih je v letih njegovega vodenja izpeljalo društvo.
V DIO Laško je vključenih preko 600 članov, od tega okrog 400 članov z priznano kategorijo oz. telesno okvaro, ter nekaj več kot 200 podpornih članov.

V vseh letih vodenja je bilo pod vodstvom Mihe izpeljanih ogromno nalog, ki so invalidom lepšale njihov sicer težak vsakdan. Društvo v svoj delovni program vključuje izvajanje številnih socialnih programov, podprtih s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije. Pri svojih članih tako spodbuja in delno tudi sofinancira vključevanje posameznikov v rehabilitacijske zdravstvene programe, ter spodbuja vključevanje invalidov v družabno življenje.
Z raznimi delavnicami vzpodbuja njihovo ustvarjalnost ter z mnogimi športnimi programi pomaga ohranjati in vzdrževati fizično kondicijo invalidov. Posebna pozornost je namenjena humanitarno-socialni dejavnosti in pomoči ekonomsko šibkejšim članom. Prav tako je poskrbljeno za občasna druženja s krajšimi izleti, da udeleženci vsaj kakšen dan pozabijo na bolezni in odvržejo vsakodnevne skrbi.

Delo na socialno humanitarnem področju z najbolj ranljivo skupino ljudi zahteva veliko mero sočutja, odgovornosti, poštenosti in dobrosrčnosti, kar so vse lastnosti, ki odlikujejo predsednika DIO Laško Miho Lončarja.
Miha za vsakogar najde toplo besedo in prijazen nasmeh, kar so vrline, ki naredijo človeka velikega. Za dobrobit invalidov in njihovo lepše življenje Miha z veseljem nameni ogromno svojega prostega časa, za kar ne pričakuje nikakršnega plačila.
V letu 2011 je na pobudo Društva invalidov in s soglasjem ZDIS Ljubljana,
Občina Laško pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. To je bil obsežen projekt in v pripravljalnem obdobju je pomembno vlogo odigralo društvo invalidov Občine Laško s predsednikom Miho na čelu.
Potrebno je bilo pripraviti akcijski načrt z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci nalog, da je DIO v letu 2013 Občinskemu svetu lahko predlagalo, da se Občina prijavi na razpis »Občina po meri invalidov«. Kot posvetovalno telo župana Občine je zato bil v letu 2013 imenovan »Svet za invalide«, katerega predsednik je z imenovanjem župana postal g. Miha Lončar in ki »Svetu« predseduje še danes.
Predsednik Sveta za invalide ob pomoči članov opozarja in daje pobude za urejanje splošne invalidske problematike v občini Laško, skrbi za informiranje javnosti, opozarja in daje pobudo za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir ter skrbi za izboljšanje enakih možnosti za invalide v občini, da bi se le-ti počutili enakopravni zdravim občanom in bili kljub svoji invalidnosti čimbolj samostojni.
Po večletnem trdem delu in ob izdatni pomoči Občine Laško, ko so bili izpolnjeni pogoji, je Občina bila uvrščena med kandidatke za pridobitev listine in tako je Upravni odbor ZDIS v novembru 2015 sprejel sklep o podelitvi Listine »Občina po meri invalidov«. Slavnostna podelitev Listine je bila v decembru 2015 v Thermani Laško.

Občina Laško se tako danes javno uvršča med občine, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov, ter poskrbele za boljše vključevanje in sodelovanje invalidov v družabnem življenju kraja.

V občini Laško sta dva termalna kompleksa, ki sta namenjena predvsem rehabilitaciji invalidov, ter dvorana Tri lilije, kjer med drugim poteka tudi več športnih, celo svetovnih prvenstev invalidov. Tudi iz tega vidika je zato izrednega pomena, da je v mestu arhitekturno in komunikacijsko poskrbljeno za invalide, da radi prihajajo in se tudi radi vračajo v naše mesto.

Da je Občina pridobila to pomembno listino, pa gre velika zasluga predsedniku DIO LAŠKO in predsedniku Sveta za invalide g. Mihi Lončarju, ki je s svojim zavzetim in predanim delom pomembno pripomogel k prepoznavnosti Laškega kot invalidom prijaznega mesta.

Laško, 02.09.2020 Podpredsednik DIO Laško
Viktor Korun