Sestanek DI, ki imajo aktiv

Izmenjali smo si primere dobre prakse na tem področju: MDIO Litija in Šmartno pri Litiji, predstavila Tina Cirar in Miro Vidic; MDI Šaleške doline, predstavil Drago Kolar; DI Ljubljana – Vič – Rudnik, predstavila Ljudmila Vöröš. Pogovor je potekal o viziji nadaljnjega delovanja in razvoja aktivov delovnih invalidov v Zvezi delovnih invalidov Slovenije, sprejeti so bili naslednji ZAKLJUČKI:

  1. Poudarjamo, da je potrebna pravilna uporaba termina »aktiv delovnih invalidov«, ki je vezana na določene vsebine.
  2. Pri sistemskem urejanju pravic delovnih invalidov je potrebno nameniti posebno pozornost ustrezni sistemski ureditvi pravic za delovne invalide in pri tem vključiti strokovni svet ZDIS in zunanje strokovnjake, s katerimi ZDIS sodeluje.
  3. Udeleženci usposabljanje pozivajo, da se v celoti izvaja Konvencija OZN o pravicah invalidov in Akcijski načrt za invalide za obdobje 2014 - 2021.
  4. Vse institucije, ki izobražujejo strokovnjake za delo z invalidi, naj v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki zadevajo značilnosti in potrebe delovnih invalidov ter potrebne kompetence strokovnjakov za to delo. Vpeljejo, pripravijo in razpišejo naj ustrezne diplomske, specialistične in podiplomske naloge.
  5. Podpira se povezovanje vseh, ki že imajo aktive in tiste, ki to nameravajo storiti v prihodnje ali so kako drugače povezani s tem delovanjem, saj bomo skupaj in povezani močnejši in vplivnejši. ZDIS ima vlogo koordinatorja.
  6. Okrepiti je potrebno sodelovanje ZDIS z MDDSZM in Direktoratom za invalide.
  7. Na usposabljanje za aktivno življenje in delo, delavnica za aktive delovnih invalidov, se povabi predstavnika Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, da ga seznanimo z ugotovitvami delovnih invalidov.
  8. Pri delovanju aktivov delovnih invalidov je potrebno nadgrajevanje vsebine dela  in iskanje tudi novih oblik delovanja – sodelovanje delovnih invalidov pri načrtovanju programov promocije zdravja.
  9. Za uspešno delovanje aktivov je priporočljivo vsaj enkrat letno srečanje predsednikov tistih DI, ki imajo aktiv delovnih invalidov in vodij aktivov.