Poročilo predsednika ZDIS - november 2016

03.11.2016 – Seja KOO Podravske regije

Prisotni: MDI Ormož, MDI Ptuj, MDI Lenart, DI Maribor, DI Črešnjevec, DI Slovenska Bistrica, DI Majšperk-Kidričevo.
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.

Na dnevnem redu so imeli:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o izvajanju programov v Javnem interesu za MDDSZEM za leto 2015
4. Razprava o odnosih v delovanju društev
5. Razno

Na začetku so preverili navzočnost.
Pozdravila nas je Sonja Ivanuša, predsednica MDI Ormož, ki je gostila koordinacijo KOO Podravske regije. Besedo je prevzela predsednica KOO Podravske regije Zdenka Ornik, predsednica MDI Ptuj.
Potrdili so zapisnik zadnje seje KOO Podravske regije. Besedo je predala sekretarki mag. Tanji Hočevar.
Sekretarka mag. Tanja Hočevar je povedala, da so prejeli poziv za izdelavo poročila o izvajanju programov v Javnem interesu za MDDSZEM za leto 2015 in pojasnila na kakšen način morajo pripraviti, kaj vse morajo izpolniti in kaj vse napisati, da društva ne bi izgubila statusa v javnem interesu. Če bi MDDSZ vzelo status, potem društva niso več sofinancirana s strani FIHO.
Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS je v povezavi s poročilom za MDDSZ podala razlage glede letnega poročila društev, ki so bila prisotna na koordinaciji. Z AJPES-a je stiskala njihova letna poročila in opozorila na kaj morajo biti društva pozorna pri letnih poročilih in da je zahteva FIHO, da v letno poročilo pišejo št. opravljenih prostovoljnih ur.
Ad. 4) Pri točk sem odgovarjal na vprašanja prisotnih (Fiesa, poslovni prostori, Letno poročilo ZDIS, izredna seja UO ZDIS, statut ZDIS in tako dalje…)
SKLEP:
KOO Podravske regije se zavzema za dobro sodelovanje z društvi in sodelovanje z ZDIS. Želijo, da se zadeve umirijo, glede na burne razprave nekaterih, ker to meče slabo luč na vse, kar se kaže že tudi na odmeve na državni ravni in po občinah.
Ad. 5) Razno
Zahvalil sem se KOO Podravske regije, ki je obravnavala predloge Bele knjige in tudi podala predloge.

07. in 08.11.2016 – Usklajevalno posvetovanje NSIOS-a v prostorih Doma Dva topola v Izoli

07.11.2016 – Na usklajevalnem posvetovanju NSIOS smo obravnavali:

 • Dialektika in strategije ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih finančnih virov za invalidske organizacije; predavatelj Tomaž Mihelin Ritlop, SPEM;

 • Začetek sistemskega urejanja osebne asistence – predstavitev in razprava; predavatelj Davor Dominkuš MDDSZ;

 • Predvideni finančni prilivi za FIHO v letu 2017 ter predstavitev kratkoročnih in srednjeročnih investicijskih načrtov invalidskih organizacij.

 • Usklajevanje rednih dejavnosti in investicijskih vlaganj;

08.11.2016 – Nadaljevanje posvetovanja NSIOS:

 • Uskladitev rednih dejavnosti in investicijskih vlaganj;

 • Oblikovanje in priprava formalnega pisnega predloga za FIHO in nečlanice NSIOS;

 • Oblikovanje skupne izjave in sporočila za javnost ob zaključku usklajevanja;

10.11.2016 – ZDIS

Telefonski razgovor z odvetnico Žejn glede povabila na mediacijo glede poslovnih prostorov ZDIS.
Telefonski razgovor Greto Pirc glede ozemlja in stavbe v Termah Čatež.

15.11.2016 – 55. seja UO Fiesa; ZDIS

Seje sva se udeležila z Zdenko Ornik.
Dnevni red smo potrdili.
Zapisnik 54. seje UO Fiesa in dveh izrednih sej smo potrdili z spremembami.
Pod točko 2 smo sprejeli sklep, da pooblaščamo predsednika UO Fiesa in lastnike Fiese, da stopijo v kontakt in da se dogovorijo za ceno in nam poročajo na naslednji seji kaj so se dogovorili.
Pod točko 3 smo pregledali najemno pogodbo, ki jo moramo dati pregledati pravniku, narediti čistopis in potrditi na naslednji seji. Najemno pogodbo, ko bo potrjen, posredovati najemniku Hotela Fiese.
Na naslednji seji moramo imeti točko dnevnega reda ocenitev kompleksa Fiesa.

Sestanek z predsednikom DI Ljubljana Moste Polje Dikom Ivanovičem glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.
Prisotni:
DI Ljubljana Moste-Polje: Diko Ivanovič, predsednik DI; Alenka Kocuvan, podpredsednica DI; Nenad Đekanovič, predsednik NO.
ZDIS: Drago Novak, predsednik ZDIS; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.

 • Podatki DI Ljubljana Moste - Polje v letnem poročilu in v poročilu FIHO se morajo ujemati

 • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati

 • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih DI pobere od uporabnikov za ta namen

 • Potni stroški spadajo v delovanje, razen potni stroški obiskov TI, ki spadajo v 1. PSP

 • Potne naloge mora podpisovati predsednik NO, ne pa podpredsednica DI.

 • Stroški izleta se ne priznavajo iz sredstev FIHO.

 • Udeležba na OT in DT se ne prizna iz sredstev FIHO, ampak se stroški sofinancirajo iz drugih sredstev ZDIS – šport po merilih ZDIS.

 • DI Ljubljana Moste - Polje mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni

Predsednik Diko Ivanovič je obljubil, da bo vse uredil, da bo za letos tako kot mora biti.

17.11.2016 – ZDIS

Sestanek z predsednico MDI Škofja Loke ga. Marijo Košir glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.
Prisotni:
MDI Škofja Loka: Marija Košir, predsednica MDI; Mira Primožič, predsednica NO; Irena Lang, tajnica MDI.
ZDIS: Drago Novak, predsednik ZDIS; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.
Društvo nam je moralo posredovati pravilne izpise porabe sredstev FIHO za delovanje in 8 PSP, ter fotokopije računov, da smo opravili nadzor, ter smo ugotovili naslednje:

 • Društvo je že sprejelo sodila na seji IO.

 • MDI mora voditi evidenco računov po zaporedju in imeti hranjene račune po vrsten redu, isto mora imeti knjiženo številko računa, ki je zapisana na računu.

 • Stroški reprezentance ne spadajo v 1. PSP, kar se iz posredovane dokumentacije ne da pojasniti (pojasnili, da so organizirali piknik za težke invalide).

 • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati

 • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih DI pobere od uporabnikov za ta namen.

 • Ugotovili smo dvojno financiranje pri 5. PSP (pobrali sredstva od uporabnikov, račune pa plačali iz sredstev FIHO).

 • Potni stroški spadajo v delovanje, ne pa v 4.PSP.

 • Udeležba na OT in DT se ne prizna iz sredstev FIHO-ta, ampak se stroški sofinancirajo iz drugih sredstev ZDIS – šport po merilih ZDIS; ter za določene potne naloge nam ni bila posredovana dokumentacija

 • MDI Škofja Loka mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni

Predsednica Marija Košir je obljubila, da bo vse uredila, da bo za letos tako kot mora biti. Prosila nas je za pomoč pri izvedbi seje IO; obljubil sem, da se bom udeležil naslednje seje njihovega IO.

21.11.2016 – Simonov zaliv Izola - primopredaja del v apartmajih ZDIS B12, C17 in D4.

Primopredaja treh apartmajev B12, C17 in D4 od izvajalca Grik d.o.o.
Primopredaje s strani ZDIS so se udeležili: Drago Novak, Zdenka Ornik in Romana Vidrih.
S strani izvajalca Grik d.o.o.: Branko Žagar in Igor Sirše.
Glede izvedbe del in kvalitete nismo imeli pripomb. Imeli smo pripombe glede dobave in montaže notranjih vrat in zunanjih vrat; dobave in namestitve kavčev.
Apartmaji so lepo obnovljeni.

22.11.2016 – Sestanek na ZPIZ-u s ključnimi institucijami o oceni stanja na področju invalidskega zavarovanja; 7. razširjena seja IO DI Ajdovščina-Vipava.

Udeležil sem se sestanka MDDSZ s ključnimi institucijami o oceni stanja na področju invalidskega zavarovanja Na sestanku so bili prisotni: MDDSZ, ZRSZZ, ZPIZ, Jamstveni sklad, ZDIS, sindikati, delodajalci in obrtniki.
Predlagal sem, da ko govorimo o poklicni rehabilitaciji, da je v prvi vrsti potrebno promovirati predvsem krajše in bolj praktične oblike poklicne rehabilitacije. Glede na primere v praksi je sklepati, da se večina poklicnih rehabilitacij opravi preko (daljših) izobraževanj, vsi pa nekako pozabljamo na krajša in predvsem praktična izobraževanja in usposabljanja. V praksi je tudi zaznati, da se nemalokrat zgodi, da delodajalec podpiše pogodbo o poklicni rehabilitaciji in se zaveže, da bo invalidu po zaključeni PR zagotovil ustrezno delo, po zaključku PR pa sledi odpoved. Delodajalec namreč nima izbire in delavcu ne more zavrniti uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije, četudi se že ob podpisu tripartitne pogodbe zaveda, da nima ustreznega delovnega mesta zanj. To kažejo tudi statistični podatki Zavoda, ki nakazujejo, da več kot polovica invalidov po zaključenem izobraževanju dobi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Menimo, da bi bilo potrebno izobraziti strokovnjake na področju poklicne rehabilitacije, ki bi invalidom in tudi delodajalcem svetovali in pomagali najti ustrezne rešitve v konkretnih primerih.
Vsekakor menimo, da bi delodajalci morali bolj aktivno sodelovati pri postopku poklicne rehabilitacije. Nikakor pa ne smemo priti do ureditve, kjer bi delodajalci lahko blokirali uveljavljanje pravice do poklicne rehabilitacije.
Vendar je potrebno razmišljati širše od zgolj poklicne rehabilitacije in delavcem in delodajalcem v praksi pomagati najti rešitve pri iskanju ustreznega dela oziroma ustreznega delovnega mesta. Še vedno se namreč vse prerado zgodi, da delodajalec poda odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, kateremu so priznane nove pravice iz invalidnosti, saj mu ne zna zagotoviti ustreznega dela. Prav tako se je potrebno zavedati, da je delodajalčeva dolžnost delavcu-invalidu zagotoviti delo, kar pomeni, da se delodajalec mora z vso resnostjo lotiti naloge zagotovitve delovnega mesta invalidu, ne pa da takoj poseže po odpovedi. Zakonodajalec je delodajalcu določil obveznost, v praksi pa ni nikakršnega konkretnega nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti delodajalca oziroma sankcije za kršitve. Delavec je prepuščen sam sebi, na voljo ime le tožbo na nezakonitost odpovedi.

Po sestanku na ZPIZ-u sem se udeležil 7. razširjene seje IO DI Ajdovščina – Vipava
Potrdili so dnevni red.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Branje in potrditev sklepov zapisnika 6. seje IO
4. VAL v Čatežu – prodaja
5. Pogodbe z drugimi organizacijami
6. Poročilo komisije za šport
7. Poročilo Socialne komisije
8. Poročilo NO
9. Javna dela 2017
10. Izleti in prireditve
11. Zamenjava poverjenika
12. Potni stroški in prostovoljno delo za DI
13. Nagrade konec leta
14. Inventurna komisija
15. Razno
Povedal sem vsem članom IO, NO in ostalim prisotnim, da mora DI izvajati vseh 8 PSP, zato prejema sredstva FIHO. Plane na razpis FIHO smo oddali 24.10.2016. Veliko je administracije, kot so poročila, razpisi, planiranje in poročanje, itd… Člani IO, ki ste bili izvoljeni v organe društva so vsi odgovorni za dobrobit vseh članov DI Ajdovščina Vipava. Delujemo po Zakonu o društvih in Zakonu o invalidskih organizacijah. Sprejet imajo statut, njihov krovni akt, poslovnike, pravilnike, itd…
Če potrebujejo pomoč, naj se obrnejo na ZDIS.

23.11.2016 – Mediacija na okrožnem sodišču v Ljubljani

Udeležil sem se mediacije na okrožnem sodišču v Ljubljani glede poslovnih prostorov ZDIS
Prisotni: Drago Novak, predsednik ZDIS in Janja Žejn, odvetnica, ki nas zastopa.
Lampret, Vozila Gorica in David Miran Kenda, odvetnik, ki zastopa Vozila Gorica, ter Sonja Ilovar Gradišar mediatorka.
Vozila Gorica nam posreduje ponudbo.
Odgovorimo, če se strinjamo z ponudbo, v kolikor ne, se bo nadaljevalo s tožbo.

Usposabljanje za aktivno življenje in delo – za prostovoljce in prostovoljke na društvih; Terme Ptuj, 25.11.2016

V Termah Ptuj je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno življenje in delo za prostovoljce in prostovoljke na društvih.
Usposabljanja se je udeležilo 110 prostovoljcev in prostovoljk iz naših društev.
Udeleženci so najprej poslušali predavanje prof. dr. Bojana Dobovška: » Pravna država in korupcija.«
Po kosilu so udeleženci sodelovali v petih delavnicah: » Ali smo invalidi dovolj aktivni, da ostanemo socialno vključeni?«; »Potrebe invalidov skozi prizmo uveljavljanja človekove pravice do spolnosti.«; »Organiziranje aktivnosti za invalide – Zakon o javnih zbiranjih.«; »Zdrav življenjski slog delovnih invalidov – rešitev za mnoge težave.«; »Kako se pa vi jezite? Kako ravnamo z jezo?«.
Po prvem delu smo obdarili udeležence usposabljanja s čudovitimi izdelki, ki jih je izdelalo MDI Ptuj.
Sam sem se udeležil četrte delavnice.