Poročilo predsednika ZDIS - julij 2016

01.07.2016 – Nadzor v MDI Jesenice; Tradicionalno športno srečanje MDDI Celje

 

Nadzor s strani ZDIS-a. 

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani MDI Jesenice so bili: Marina Kalan, predsednica MDI; Božidar Oman, predsednik NO MDI; Tatjana Jekič, računovodja – računovodski servis VTI-UTRIP d.o.o..

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društvo izvaja na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupen seznam neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; nimajo seznama laikov-prostovoljcev, ki so delali na programu; niso imeli prikaz prostovoljnih ur, ki so jih zapisali v poročilo FIHO; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce; itd… Društvo mora voditi prostovoljne ure za vsak PSP. 

Društvo MDI Jesenice in računovodstvo so imeli vso dokumentacijo lepo pripravljeno in vse odgovore na vprašalnik o nadzoru, katerega smo jim posredovali 8 dni prej.

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Paziti morajo na izrazoslovje pri pisanju zapisnikov; odhodki v LP in poročilo FIHO se morajo ujemati; v letnem poročilo so jim manjkale prostovoljne ure. NO mora obravnavati letno poročilo pred zborom članov. V poročilo FIHO morajo pojasniti, zakaj je bilo manj uporabnikov pri koriščenju PSP; popraviti morajo pravilnik o finančno materialnem poslovanju in ga sprejeti na naslednji seji IO. 

 

Udeležil sem se po nadzoru na Jesenicah tradicionalnega športnega srečanja MDDI Celje na športno rekreacijskem centru na Lopati.

Pozdravil sem vse udeležence v imenu ZDIS in jim zaželel veliko športnega duha in sreče.

Prisotni so bili še: predstavniki DI Zagorje ob Savi in DIO Laško.

 

05.07.2016 – Izredna seja UO Fiesa; Nadzor v MDI Kranj

 

Seje sva se udeležila s članico UO Fiese Zdenko Ornik.

Dnevni red smo potrdili.

Pod točko 1 smo obravnavali ponudbo za najem parkirišča pri hotelu Fiesa.

Sprejeli smo naslednje sklepe:

- da zavračamo pogodbo o najemu parkirišča s podjetjem R-Immo-s;

- da smo se seznanili s pravnim mnenjem odvetniške družbe glede pogodbe o najemu;

- da smo se seznanili s sklepom Okrajnega sodišča v Piranu z dne 17.5.2016;

- da pooblaščamo predsednika UO Fiesa, da stopi v kontakt z g. Mesecem in da se dogovorijo, da vložimo skupaj vlogo za služnostno pot;

- da pooblaščamo predsednika UO Fiesa in upravitelja, da se aktivno pogovarjajo na občini glede zemlje;

- da se predsednik UO Fiesa sestane z g. Juretom Sikoškom in se dogovorita glede pogodbe o rabi zemljišča za parkirišče pri hotelu Fiesa (najem oz. odkup zemljišča). Izhodišče ima 5000,00€ za najem.

 

Nadzor s strani ZDIS-a. 

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani MDI Kranj so bili: Marjan Murko, predsednik MDI; Marija Flisar, predsednica NO MDI; Marinka Javornik, tajnica MDI; Lidija Zelnik, računovodja – računovodski servis.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društvo izvaja na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnik zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupen seznam neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; nimajo seznama laikov-prostovoljcev, ki so delali na programu; niso imeli prikaz prostovoljnih ur, ki so jih zapisali v poročilo FIHO; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; itd… 

Društvo mora voditi prostovoljne ure za vsak PSP. 

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Paziti morajo na izrazoslovje in oblikovanje sklepov pri pisanju zapisnikov IO in NO;  popraviti morajo pravilnik o finančno materialnem poslovanju in ga sprejeti na naslednji seji IO. ZDIS bo na MDI Kranj  posredovala vzorec letnega poročila in pravilnika o finančno materialnem poslovanju. Na društvu morajo imeti dokazila, da je program izveden (sezname in vabila). V poročilo FIHO morajo pojasniti, zakaj je bilo manj uporabnikov pri koriščenju PSP. Društvo mora imeti seznam uporabnikov za vsako sekcijo v 6 programu PSP (rekreacija in šport).

 

07.07.2016 – Nadzor v DI Metlika

 

Nadzor s strani ZDIS-a. 

V nadzoru smo bili s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Pri nadzoru s strani DI Metlika so bili: Gorazd Prhne, predsednik DI; Marjan Kerč, podpredsednik DI; Vlatko Maček, član NO; Erika Pirkovič, tajnica DI; Alenka Adam Jurjevič, računovodja – računovodski servis.

Nadzor smo izvedli na vseh 8 PSP, ki jih društvo izvaja na lokalnem nivoju.

Nadzor smo podrobno vršili in gledali smo: zapisniki NO in IO; zapisnika zbora članov; pravilnik o finančno materialnem poslovanju in šifrant stroškovnih mest in nosilcev; seznam uporabnikov imajo, vendar nimajo skupen seznam neponovljivih uporabnikov, ki so jih zapisali v poročilo FIHO za leto 2015; bilanco, izkaz poslovnega izida in letno poročilo društva za leto 2015; stroškovna mesta in nosilce; itd…  

Pri društvu smo naredili zapisnik in jih opozorili na pomanjkljivosti, katere morajo v letošnjem letu odpraviti. Paziti morajo, da se odhodki v LP in poročilu FIHO ujemajo (podatki v LP prikazujejo pozitivno poslovanje DI v l. 2015, iz pregleda dokumentacije je bilo razvidno, da je DI poslovalo negativno; predsednik DI je pojasnil, da za to on odgovarja in je to naredil zato, ker člani ne bi razumeli, da so poslovali negativno); nimajo seznama laikov-prostovoljcev, ki so delali na programu; nimajo prikaza prostovoljnih ur, ki so jih zapisali v poročilo FIHO. V poročilo FIHO morajo pojasniti, zakaj je bilo manj ali več uporabnikov pri koriščenju PSP; pripraviti in uskladiti z računovodstvom pravilnik o finančno materialnem poslovanju in ga sprejeti na naslednji seji IO. NO mora izdelati zapisnik z ustreznimi sklepi po Zakonu o društvih. V zapisnikih organov paziti pri oblikovanju sklepov v skladu s statutom. Poslati nam morajo računovodski izpis porabe sredstev FIHO za delovanje (rok: 8 dni). Voditi morajo porabo sredstev po vseh financerjih. Pokazalo se je tveganje za dvojno financiranje (isti računi hkrati plačani iz več virov). Izdelati letno poročilo po vzorcu ZDIS.

ZDIS bo posredovala vzorec letnega poročila in pravilnik o finančno materialnem poslovanju na DI Metlika.

 

12.07.2016 –  ZDIS 

 

Sestanek s predsednikom DI Črnomelj Srečkom Matkovičem glede ugotovitev nadzorne skupine po  pregledu dokumentacije DI za leto 2015:

Prisotni: Srečko Matkovič, predsednik DI Črnomelj; Drago Novak, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

 • Podatki DI Črnomelj v letnem poročilu in v poročilu FIHO se morajo ujemati
 • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati
 • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih DI pobere od uporabnikov za ta namen
 • Zbor članov ni PSP in stroški izvedbe le-tega sodijo v delovanje
 • Stroški računovodskih storitev sodijo v delovanje

 

 

Sestanek  s predsednico DI Ljubljana Bežigrad Jelico Erceg in  Sonjo  Kobentar glede ugotovitev nadzorne skupine po pregledu dokumentacije DI za leto 2015: 

Prisotni: Jelica Erceg, predsednica DI Ljubljana Bežigrad; Sonja Kobentar, računovodja DI; Drago Novak, predsednik ZDIS in mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS.

 • Podatki DI Ljubljana - Bežigrad v letnem poročilu in v poročilu FIHO se morajo ujemati
 • Zbor članov ni PSP in stroški izvedbe le-tega sodijo v delovanje
 • DI Ljubljana – Bežigrad mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni

 

13.07.2016 – Sestanek z županom Gornje Radgone glede poslovnih prostorov MDI Gornja Radgona

 

Sestanek s županom g. Stankom Rojkom,  podžupanom občine Gornja Radgona g. Robertom Žinkovičem; MDI Gornja Radgona g. Brankom Habjaničem; odvetnik g. Andrejem Musarjem; investitorjema: Trate d.o.o – ga. Alenka Kupleš; Komunala Slovenske gorice d.o.o. – g. Marjan Bračko in pravnik občine Gornja Radgona g. Drvenič  in Drago Novak, predsednik ZDIS glede poslovnih prostorov MDI Gornje Radgone.

Na osnovi razgovora je podal pobudo župan, da naj društvo posreduje dopis na občino Gornja Radgona za pomoč glede ureditve poslovnih prostorov in v dopisu morajo specificirati koliko sredstev potrebujejo za nakup od investitorjev.

Dopis jim bo pomagal sestaviti odvetnik Musar, najprej morajo pridobiti ponudbo od investitorjev. 

Župan jim je povedal, da se morajo pogovoriti z vsemi političnimi opcijami v občini Gornja Radgona, da podprejo občinski proračun, kjer jih bo župan vključil v letih 2017 in 2018.

 

14.07.2016 – ZDIS

 

Podpis pogodbe z izvajalcem GRIK d.o.o. za izvedbo prenove v apartmajih ZDIS v Izoli (B12, D4, C17)

 

19.07.2016 – ZDIS

 

Sestanek z podjetjem ADACTA d.o.o.

Prisotni: Igor Tasič, Adacta;  Marko Kroflič; Romana Vidrih, strokovna služba ZDIS;          mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in  Drago Novak, predsednik ZDIS.

Na osnovi razgovorov je potrebno pripraviti okvirne zahteve (naša priporočila) in pripraviti okvirni terminski plan za izdelavo spletne aplikacije »Počitniške kapacitete«.

 

Sestanek z predsednikom DI Ljubljana Center g. Cvetko Tovornikom glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.

Prisotni: Cvetko Tovornik, predsednik DI Ljubljana Center in Drago Novak, predsednik ZDIS.

 • Podatki DI Ljubljana Center v letnem poročilu in v poročilu FIHO se morajo ujemati
 • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati
 • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih DI pobere od uporabnikov za ta namen
 • Zbor članov ni PSP in stroški izvedbe le-tega sodijo v delovanje
 • DI Ljubljana – Center mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni

 

26.07.2016 –  ZDIS 

 

Sestanek z predsednikom DI Ljubljana Vič Rudnik g. Slobodan Rističem glede delovanja društva in glede pregleda dokumentacije DI za leto 2015 po sklepu UO ZDIS.

Prisotni: Slobodan Ristič, predsednik DI Ljubljana Vič Rudnik in Drago Novak, predsednik ZDIS.

 • Podatki DI Ljubljana-Vič Rudnik v letnem poročilu in v poročilu FIHO se morajo ujemati
 • Podatki o poslovanju in podatki v računovodskih izkazih in pojasnilih se morajo ujemati
 • Pri izvedbi aktivnosti je potrebno upoštevati prispevke uporabnike, kadar jih DI pobere od uporabnikov za ta namen
 • Zbor članov ni PSP in stroški izvedbe le-tega sodijo v delovanje
 • Stroški bančnih provizij sodijo v delovanje
 • DI Ljubljana – Vič Rudnik mora slediti dogovorjeni vsebini v posebnih socialnih programih ZDIS na lokalni ravni