Poročila predsednika ZDIS, april 2016

 

05.04.2016 – 5. sestanek delovne skupine za pripravo meril in kriterijev za KOO; ZDIS

Priprava predloga za zbor članov ZDIS.

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

06.04.2016 – 2. seja UO NSIOS

Udeležil sem se 2. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani. 

Potrdili smo dnevni red s dopolnitvijo.

Potrdili smo zapisnike 3. seje in 1. seje UO NSIOS.

Obravnavali smo osnutek novega Zakona o FIHO in FŠO.

Seznanili smo se s projektom EU invalidske kartice.

Seznanili smo se z razvojno strategijo invalidskih podjetij v Sloveniji.

Položaj oseb z motnjo v duševnem razvoju (priprava gradiva za naslednjo sejo – Sožitje)

 

08.04.2016 – 3. seja Strokovnega sveta ZDIS

3. seja strokovnega sveta ZDIS

Na seji smo bili prisotni: Drago Novak, mag. Tanja Hočevar;  mag. Andrejka Fatur Videtič, Darko Kastelic, Miran Kalčič in Boris Kramberger.

Ostali člani strokovnega sveta so se opravičili.

Na 3. seji smo potrdili zapisnik 2. seje in obravnavali »Promocijo zdravja na delovnem mestu«, katero nam je predstavil g. Boris Kramberger.

Pod točko razno pa nam je g. Darko Kastelic predstavil delo v tekočem letu Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi v obdobju od 1.1.2016 do 31.03.2016. 

 

13.04.2016 – Posvet o dokumentu »Bela knjiga o pokojninah«, Brdo pri Kranju

Udeležil sem se posveta na Brdo pri Kranju glede »Bele knjige o pokojninah«.

Na začetku posveta nas je pozdravila ministrica MDDSZEM dr. Anja Mrak Kopač.

Belo knjigo nam je predstavil dr. Andraž Rangus, ki je bil vodja projekta.

Povedal nam je, da je od danes naprej Bela knjiga dostopna na spletni strani MDDSZEM.

Na posvetu o Beli knjigi so razpravljali: dr. Andraž Rangus, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela; dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja; dr. Grega Strban, prodekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; Marjan Papež, generalni direktor ZPIZ; Borut Jamnik, predsednik uprave Modra zavarovalnica d.d. Ljubljana.

Vsi so bili mnenja, da morajo biti v razpravo in posvete vključeni mladi, ki bodo vstopali na trg dela.

 

14.04.2016 – ZDIS

ZDIS je izvedla usposabljanje za nove predsednike DI. Usposabljanja so se udeležili iz: DI Ajdovščina – Vipava; DI Koper; DIO Kranjska Gora; MDI Novo Mesto; DI Postojna; MDDI Radovljica; DI Trbovlje.

Opravičili so se iz MDI Gornja Radgona.

 

15.04.2016 – Podpis dogovora o vključitvi občine Majšperk v projekt »Občina po meri invalidov« 

Udeleženci obiska s strani Zveze:

Rajko Žagar, predsednik projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''

mag. Andrejka Fatur Videtič, članica projektnega sveta

Zdenka Ornik, članica projektnega sveta

Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka Zveze delovnih invalidov Slovenije

Na sestanku so bili prisotni člani Sveta za invalide in člani koordinacije invalidskih organizacij. 

 

Podpisali smo dogovor: županja občine Majšperk dr. Darinka Fakin; predsednik ZDIS Drago Novak in predsednik DI Majšperk-Kidričevo Jože Rober za vključitev občine Majšperk v projekt »Občina po meri invalidov« 

Povedal sem, da mi je v veliko zadovoljstvo, da so se odločili za ta projekt. Nosilec projekta je občina in seveda odgovorni za ta projekt je županja občine. V projekt je potrebno vključiti vse institucije, ki jih imajo v občini (šolstvo, zdravstvo, sociala, zaposlovanje, gospodarstvo, invalidske organizacije in humanitarne organizacije, itd…).

Nato sem čestital vsem, ki so in bodo aktivno vključeni v projekt in seveda za dosežke in odgovornost, ki jo prevzamejo pri ustvarjanju enakih možnosti, socialnega vključevanja in nediskriminacije invalidov.

Po končanem podpisu so nadaljevali z delovnim sestankom.

 

21.04.2016 – Sestanek pri poslanski skupini DESUS v DZ RS; ZDIS

Sestanka sva se s strani ZDIS-a udeležila: Drago Novak, predsednik ZDIS in Stanka Tamše, predsednica DI Slovenj Gradec.

Poslanka skupina DESUS: Franc Jurša, vodja poslanske skupine; Uroš Prikl; Benedikt Kopmajer; Ivan Hršak; Tomaž Gantar; Peter Vilfan; Marinka Levičar; Marjana Kotnik Poropat; Marija Antonija Kovačič.

Sprejeli so naju in predstavila sva jim:

IZHODIŠČA NA DELOVNEM SREČANJU PREDSTAVNIKOV ZDIS NA POSLANSKI SKUPINI DESUS

Najbolj pereče:

 1. socialni položaj invalidov v Sloveniji; varčevalni ukrepi so invalide prizadeli nesorazmerno, hud problem je revščina med invalidi, stopnja nezaposlenosti je statistično 3x višja kot pri zdravi populaciji, povprečni dohodek več kot 30% nižji, čeprav vse raziskave potrjujejo, da so nadpovprečno produktivni delavci z bistveno nižjo stopnjo absentizma. Ker ni vizije in strategije razvoja, ostajamo v medicinskem modelu invalidnosti, invalidi niso priznani kot faktor produkcije in potrošnje. Nujni so ukrepi za spodbujanje zaposlovanja, pozitivna diskriminacija za enak izhodiščni položaj. V tem kontekstu tudi spremembe invalidskega zavarovanja oz. celotna zdravstvena reforma. 
 2. Neuresničevanje mednarodne konvencije o pravicah invalidov (MKPI). MKPI je bila ratificirana leta 2008, vendar ni ukrepov za implementacijo, ki so bistvo tega dokumenta. Konkretnih ukrepov z jasnimi in merljivimi cilji ni niti na najbolj ključnih področjih kot npr. dostopnost (npr. Odločba ustavnega sodišča, da je Zakon o volitvah v DZ protiustaven), osebna asistenca, podporne tehnologije, spodbujanje pozitivne podobe invalidov v javnosti, statistika, obveznost temeljitega posvetovanja z reprezentativnimi predstavniki invalidov v vseh procesih odločanja o zadevah, ki se invalidov tičejo (problem je še resnejši kot redno kršenje Resolucije o normativni dejavnosti). Zopet je problem, da ni nacionalne strategije razvoja invalidskega varstva, ki bi morala biti osnova (ocena stanja, cilji, strategije za njihovo doseganje).

 

Dodatne pobude: 

 • problem slabe koordinacije med ministrstvi, kjer bi bilo nujno, da je na vsakem določena oseba zadolžena za to področje (ponujamo brezplačna izobraževanja oz. usposabljanja zaposlenih v javni upravi na temo kako ravnati z invalidi, kako spoštovati oz. izvajati konvencijo…);
 • problem nedosledne zakonodaje in stalnih sprememb z vsako novo vlado; še vedno npr. velja ustavno nedopustna omejitev članstva v Svetu FIHO za zastopnike prejemnic sredstev, podpiramo omejevanje konflikta interesov, toda ob sedanjih ohlapnih definicijah ponekod pripelje do absurda in povzroča več škode kot koristi;   
 • stabilnost finančnih virov FIHO, prejšnji finančni minister je obljubil ukinitev davka na srečke, če se izkaže, da uvedba prinaša znižanje obsega koncesnin za invalidske, humanitarne in športne organizacije, kar se je zgodilo;
 • vprašanja na nivoju resornega ministrstva (npr. nadzor nad podeljevanjem statusa reprezentativne invalidske organizacije, še večji problem da ni nadzora nad kasnejšim izpolnjevanjem pogojev za ta status, ki postane permanenten, tudi če invalidska organizacija de facto preverljivo ni več reprezentativna.
 • problematike obdavčitve nekaterih prejemkov delovnih invalidov. Gre za nadomestilo za invalidnost in delno invalidsko pokojnino, ki sta prejemka delovnih invalidov, ki sta  podvržena drugačnemu davčnemu režimu, kot drugi prejemki delovnih invalidov. Podrobnejši opis problema je razviden v prilogi.
 • Ohranitev delovnih mest invalidov.
 • Bela knjiga
 • Minimalna plača
 • Zakon o dolgotrajni oskrbi in negi ter osebna asistenca.

 

Stanka pa jim je predstavila problematiko davčnega potrjevanja računov oziroma davčne blagajne.

Zagotovili so nama da se bodo potrudili in povprašali MF, MDDSZEM in MZ glede naših pobud.