Predlog ZDIS za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Dr. Ivan Svetlik, minister
MDDSZ
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

 

Zadeva: Predlog za dopolnitev Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št.61/2010)

 

Predlagamo, da se 36. člen Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Ur.l.št. 61/2010) dopolni z dodatnim 11. odstavkom, ki glasi:

»(11) Pri uveljavljanju zahtevka v korist Republike Slovenije iz nepremičnine iz 7. odstavka tega člena po smrti prejemnika denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka se upoštevajo materialne okoliščine dedičev prejemnika DSP in/ali varstvenega dodatka. Dediči, ki imajo dohodek do višine, ki jo ta zakon določa za upravičenost posameznika ali družine do denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, bodo oproščeni povračila sredstev iz dedovanja nepremičnine iz 7. odstavka tega člena.«

Obrazložitev:

129. člen Zakona o dedovanju določa, da se lahko Republika Slovenija ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, do konca zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če so zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči. Manimo, da je za izboljšanje možnosti prejemnikov denarnih pomoči, da si uredijo življenje brez pomoči države, nujno, da se država v primeru, ko so tudi dediči v takem premoženjskem stanju, da bi bili upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, odreče poplačilu iz premoženja, ki je predmet dedovanja. Če so dediči tudi prejemniki denarne socialne pomoči, potem bi bilo upravičeno kvečjemu, da še naprej ostane v zemljiški knjigi zaznamovana prepoved odsvojitve ali obremenitve, ne pa da pride do poplačila. Ravno podedovano premoženje bi lahko pripomoglo dedičem v slabem finančnem stanju (kar pa prejemniki varstvenega dodatka, socialne pomoči so), da si opomorejo in sami zagotovijo svoje preživljanje in preživljanje svojih družin. S poplačilom države iz premoženja, ki se deduje, se tako dodatno siromaši najrevnejši sloj prebivalstva, kamor sodi tudi 787 delovnih invalidov, članov Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki prejemajo varstveni dodatek. Velika verjetnost pa je, da so tudi potomci teh prejemnikov revni. 

S predlogom, da se zgoraj navedenim prejemnikom v primeru dedovanja odpiše dolg do države skušamo preprečiti prehajanje socialnih stisk z generacije na generacijo. 

Lepo vas pozdravljam!

Zveza delovnih invalidov Slovenije

Drago Novak, predsednik

 

V vednost:

 • Poslanske skupine
 • MDDSZ
 • MDDSZ - Strokovni svet za socialno varstvo
 • MDDSZ - Direktorat za invalide
 • DS RS – Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
 • DZ RS – Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
 • Skupnost CSD
 • Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • ZPIZ
 • Varuh človekovih pravic
 • Svet Vlade za invalide
 • Skupnost občin Slovenije
 • Združenje občin Slovenije
 • ZDUS
 • NSIOS

 

9. maj 2011: Odgovor MDDSZ na predlog za dopolnitev Zakona (PDF)

PriponkaVelikost
Odgovor MDDSZ na predlog ZDIS329.95 KB