Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 občini Zreče

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
OBČINI ZREČE

Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino "OBČINA PO MERI INVALIDOV" za leto 2010 občini ZREČE.

Projektni svet deli z vami zadovoljstvo, da je Občina Zreče uvrščena med občine - prejemnice Listine – občine, ki s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju pomembnih dokumentov Organizacije Združenih narodov, Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencije o pravicah invalidov.

V letu 2010 – v tem letu - je Projektni svet skrbno spremljal priprave občine Zreče za vključitev v projekt in prvo leto uresničevanja “Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Zreče za obdobje 2010 do 2014.” Z Akcijskim načrtom je nadgrajeno ne le preteklo delo v lokalni skupnosti v dobro invalidov, temveč vseh občanov in občank. Lokalna skupnost se v polni meri zaveda svoje odgovornosti do invalidov - občanov in vseh občanov.

Realizirana Okrogla miza in “Analiza položaja invalidov v občini Zreče glede na Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov” sta “odkrili”, še vrsto problemov, potreb in interesov občanov v lokalni skupnosti, ki jih je veljalo upoštevati pri opredeljevanju nalog v “Akcijskem načrtu za zboljšanje življenja invalidov in drugih skupin občanov”. Pri tem ni zanemarjeno dejstvo, da je občina Zreče tudi turistična občina in so mnogi turisti tudi invalidi.

Akcijski načrt s predvidenimi 108 ukrepi – akcijskimi nalogami - se je odzval na spoznane potrebe in možnosti skladno z razvojem občine za naslednja 4 leta. Usmeritev občine je razvidna v celovitosti Akcijskega načrta, v ciljih in v uresničevanju nalog ter v povezovanju različnih dejavnikov, kot prispevek h kakovosti življenja in socialni vključenosti vseh prebivalcev občine. In prav v tem je sporočilo projekta „Občina po meri invalidov”.

Občina Zreče se danes - na Mednarodni dan invalidov - javno uvršča med tiste samoupravne lokalne skupnosti – dobitnice Listine “Občina po meri invalidov”, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja VSEH občanov, da je za to ODGOVORNOST lokalne skupnosti izjemnega pomena, da besede niso dovolj, da je potrebna AKCIJA – DEJANJA – načrtno delovanje. Območno društvo invalidov Dravinjske doline in Občina Zreče sta presodila, da občina izpolnjuje osnovne pogoje za vključitev v projekt. Društvo je po skupnem premisleku predlagalo vključitev občine Zreče v projekt; danes se soočamo z rezultati prvega leta. Sleherna občina – kandidatka, “velika” ali “mala” mora izpolnjevati določene pogoje, se odzivati na cilje projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije v zvezi z uresničevanjem Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencije o pravicah invalidov, skladno s svojimi specifičnimi razmerami, razvojnimi cilji in potenciali občine. Da je temu bilo tako tudi v Zrečah se vidi iz razprave na Okrogli mizi, v delu Komisije, ki je pripravila Analizo položaja invalidov v občini Zreče glede na Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov in Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Zreče za obdobje 2010 – 2014”, kakor tudi v delovanju Sveta za invalide. Akcijski načrt je osnova delovanja v lokalni skupnosti. Vse dokumente je sprejel Občinski svet, ki je tudi imenoval Svet za invalide. Iz dokumentov je razvidna pomembna vloga župana mag. Borisa Podvršnika in občinske uprave, med njimi še posebej gospe Katjuše Črešnar ter vseh dejavnikov v občini. Dokumente so sprejeli organi občine in invalidi. Posebno pomembna naloga vseh je bila in je aktiviranje okolja, vseh dejavnikov v okolju ter sprejetje odgovornosti za uresničitev akcijskega načrta kot skupne zaveze.

Projektni svet je spremljal aktivnosti občine v zvezi z uresničevanjem Akcijskega načrta. Sestal se je s Svetom za invalide občine Zreče, županom mag. Borisom Podvršnikom in drugimi sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal realizacijo projekta. Svet za invalide je pripravil tudi Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov občini Zreče v letu 2010. Poročilo je posredoval v verifikacijo Občinskemu svetu in županu mag. Borisu Podvršniku ter Koordinaciji invalidskih organizacij, ki jo vodi Območno društvo invalidov Dravinjske doline - predlagatelj vključitve občine Zreče v projekt. V Poročilu so zelo nazorno prikazani uspehi pri uresničevanju Akcijskega načrta ter pregledno predstavljene izvedene akcijske naloge; večino nalog je finančno podprla in realizirala občina. V Projektnem svetu menimo, da bi bilo dobro Poročilo v primerni obliki predstaviti javnostim.

Projektni svet je na svoji 1. redni seji 9.11.2010 obravnaval Poročilo in ugotovil:

 • da se Poročilo odziva na Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v občini Zreče za obdobje 2010 – 2014. Vse naloge predvidene za leto 2010 so uresničene in so v procesu uresničevanja nadgrajene še z novimi vsebinami;
 • da so v Občini Zreče uspeli zainteresirati širšo javnost za projekt in tako razvijati družbeno klimo za „posvojitev” projekta kot skupne zadeve vseh občanov in dejavnikov v občini ter za prepoznavanje ciljev Akcijskega načrta v dobro vseh občanov in občank. Dejstvo, da so invalidi imeli možnosti sodelovati pri načrtovanju Akcijskega načrta je bila in je zelo pomembna. Občani so zadovoljni z opravljenimi aktivnostmi, spremembe v okolju so vedno bolj vidne.;
 • da je prav objava projekta in z njim povezanih aktivnosti na spletni strani občine, od dogodkov do predstavitve društev odprla nov „kanal” tudi za delovanje invalidskih organizacij v lokalnem okolju in v povezovanju oziroma usklajevanju različnih dejavnosti, kakor tudi drugih zainteresiranih nevladnih, prostovoljskih organizacij;
 • da je izjemno velik poudarek na osveščanju in informiranju invalidov in drugih občanov o pravicah invalidov in možnostih za njihovo uresničevanje z različnimi oblikami komuniciranja z občani prispeval k rezultatom v uresničevanju Akcijskega načrta, kakor tudi za ustvarjanje socialno občutljivega oziroma odzivnega okolja;
 • da je vključitev v programsko shemo TV Zreče, kakor tudi organizacija posveta invalidskih organizacij z mediji pomembna, ne le za afirmacijo projekta h krepitvi sodelovanja s sredstvi javnega obveščanja, medsebojno informiranje in sodelovanje je pomemben prispevek k večji informiranosti in osveščenosti invalidov kot tudi drugih odgovornih nosilcev posameznih nalog;
 • da so aktivnosti v zvezi z “osveščanjem” učencev o invalidih in njihovih pravicah pomembne in niso več le enkratna informacija, temveč so istočasno vgrajene v učni proces, v vedenje o človekovih pravicah, o enakopravnosti, o nediskriminaciji, o sprejemanju in spoštovanju različnosti, o neodvisnem življenju invalidov;
 • da se je občina Zreče uveljavila v projektu tudi kot turistična občina, v katero prihajajo tudi turisti - invalidi, zato z različnimi pobudami vzpodbuja in opozarja odgovorne dejavnike na tem področju: na primer, da so v Katalog turističnih ponudnikov vključene tudi kapacitete prilagojene za invalide; občina je poslala turističnim ponudnikom dokument „Smernice za delo z invalidi za turistične ponudnike”, da prilagodijo ponudbo tudi za invalide;

Poročilo zelo podrobno obravnava uresničevanje posameznih akcijskih nalog skladno s Standardnimi pravili za izenačevanje možnosti invalidov. Naj naštejem le nekatere:

 • da se je okrepilo sodelovanje s podpornimi službami;
 • da so odpravljene številne ovire v okolju, da bi bila zagotovljena večja dostopnost. Pomembna je zahteva, da se že pri načrtovanju novogradenj in obnovah upošteva „dostopnost” za invalide; da se zagotavlja dostopnost v kulturnih institucijah in drugih javnih službah;
 • da je posebna pozornost posvečena odstranjevanju komunikacijskih ovir za gluhe in naglušne (tudi z indukcijsko zanko v tej dvorani), s tolmači za slovenski znakovni jezik na prireditvah (tudi v občinski upravi) in lupo za slabovidne;
 • da se posebna skrb posveča otrokom in odraslim s posebnimi potrebami. K še bolj načrtnemu delu naj prispeva tudi razpis za sofinanciranje diplomske naloge „Vzgoja in izobraževanje ljudi s posebnimi potrebami”;
 • da je bilo ne glede na prilagojenost prostorov občinske uprave omogočeno uspešno delo študentu – invalidu;
 • da občina sofinancira invalidska društva, ki imajo športne dejavnosti;
 • da je dokončana gradnja cerkve na Rogli, katere dostop je prilagojen za invalide kot tudi, da poteka redna duhovna oskrba;
 • da je občina sofinancer raznih posvetov, srečanj društev in invalidskih organizacij, ker prispevajo h kakovosti skupnega življenja, prepoznavnosti problematike in reševanju mnogih stisk in težav invalidov;
 • da občina posveča posebno pozornost izobraževanju in usposabljanju delavcev v občinski upravi za delo z ljudmi s posebnimi potrebami;
 • da občina razširja svoje sodelovanje s pobratenim mestom Sedbergh tudi z vključitvijo invalidskih organizacij;
 • da se je sodelovanje med občino in invalidskimi organizacijami pomembno okrepilo na različnih sestankih, srečanjih in posvetih; izmenjava mnenj in izkušenj bistveno prispeva k reševanju posameznih problemov;
 • da je sredstva za izvajanje Akcijskega načrta v letu 2010 občina zagotovila v okviru izvedbe različnih projektov; kandidira tudi na Razpisu Slovensko – švicarskega socialnega sklada za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik;
 • da je bila občinska uprava izjemno angažirana v izvajanju Akcijskega načrta in v podpori posameznim nosilcem akcijskih nalog.

Naj sklenem z ugotovitvijo Projektnega sveta, ko je oblikoval predlog za podelitev Listine „Občina po meri invalidov” za leto 2010:

 • da je Občina Zreče sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo, kar se je pokazalo že v pripravah na vključitev v projekt in v izvajanju projekta, da so v občini uspeli mobilizirati celotno skupnost, posameznike in invalidske organizacije ter se sproti odzivati na potrebe občanov – invalidov;
 • da so uspešno koordinirali izvajanje Akcijskega načrta; pri tem so imeli pomembno vlogo Občinski svet in Svet za invalide Občine Zreče, občinska uprava in invalidske organizacije, posebej še Območno društvo invalidov Dravinjske doline s predsednikom Ivanom Pavličem na čelu; sodelovanje med različnimi subjekti se je okrepilo, pozitivno se odzivajo javnosti, ključne organizacije in tudi posamezniki; okrepila se je zavest, da samo s skupnim delovanjem lahko dosegajo dobre rezultate;
 • da je bila zelo pomembna vloga župana mag. Borisa Podvršnika, tako glede na delovanje občinske uprave, kot v zvezi s promocijo projekta, osveščanjem javnosti in spodbujanjem k skupnim aktivnostim za uresničevanje projekta, ki ni le projekt izključno za „invalide”, temveč za večjo kakovost življenja vseh občanov in občank, za njihovo socialno vključenost in sodelovanje v življenju lokalne skupnosti:
 • invalidske organizacije v občini so se v izvajanju njihove dejavnosti in v projektu povezale, se vse bolj poznajo in dopolnjujejo v korist invalidov in oseb v stiski. Invalidske organizacije menijo, da je z vključitvijo v projekt zaznati v občini močne pozitivne premike, ne le z vidika odstranjevanja grajenih ovir, večje dostopnosti, temveč življenja v občini, da se „v občini nič ne dogaja brez invalidov.”

 

Zreče, 3. december 2010

Zora Tomič, prof.soc.,
Predsednica Projektnega sveta ZDIS za projekt „Občina po meri invalidov”

PriponkaVelikost
Vabilo (PDF)490.84 KB