Slovesna podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV'' za leto 2010 mestni občini Maribor

OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2010
MESTNI OBČINI MARIBOR


Spoštovani svečani zbor,
prijazen pozdrav v imenu Projektnega sveta Zveze delovnih invalidov Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je na svoji korespondenčni seji 12.11.2010 sprejel predlog Projektnega sveta, da podeli Listino “OBČINA PO MERI INVALIDOV” za leto 2010 Mestni občini Maribor.

Projektni svet deli z vami zadovoljstvo, da je Mestna občina Maribor uvrščena med občine - prejemnice Listine, med občine, ki s svojim delovanjem bistveno prispevajo k uresničevanju pomembnih dokumentov Organizacije Združenih narodov, Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencije o pravicah invalidov.

V letu 2010 – v tem letu je Projektni svet skrbno spremljal priprave Mestne občine Maribor za vključitev v projekt in prvo leto uresničevanja “Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2014''. Z Akcijskim načrtom je nadgrajeno preteklo delo v lokalni skupnosti v dobro invalidov in v korist vseh občanov in občank. Lokalna skupnost se v polni meri zaveda svoje odgovornosti za uresničevanje pravic invalidov, pa tudi vseh občanov, še zlasti v teh kriznih časih.

Realiziran Posvet “Položaj invalidov v Mestni občini Maribor” v juliju 2009 in “Analiza o položaju invalidov v Mestni občini Maribor” z vidika Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov sta razgrnili še vrsto problemov, potreb in interesov občanov v lokalni skupnosti, ki jih je veljalo upoštevati pri opredeljevanju nalog v “Akcijskem načrtu za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor”. Akcijski načrt je v postopku na pobudo Zveze delovnih invalidov Slovenije Mestna občina konkretizirala ozirom dopolnila, tako z nadgradnjo posameznih dejavnosti, podpornega okolja, javnih služb, občinskih služb in občinske uprave ter invalidskih organizacij.

Akcijski načrt se s predvidenimi nalogami in ukrepi odziva na spoznane potrebe in možnosti skladno z razvojem in aktivnostmi Mestne občine Maribor na različnih področjih mestnega življenja. Usmeritev občine je razvidna v celovitosti Akcijskega načrta, v ciljih in uresničevanju nalog ter v povezovanju različnih dejavnikov – kot prispevek h kakovosti življenja in socialni vključenosti vseh prebivalcev občine.

In prav v tem je sporočilo projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije!
Projekt Zveze delovnih invalidov Slovenije ni nastajal v „pisarnah” in NI projekt le ene invalidske organizacije, je projekt skupnosti ljudi, ki so prepoznali, da je potrebno za kakovostno skupno življenje ukrepati, tudi za občane in občanke, ki so zaradi mnogih razlogov potisnjeni na družbeno obrobje, so „nevidni” in tako odvisni od „dobre volje” drugih. Projekt naj bi VZPODBUDIL LOKALNE SKUPNOSTI K BOLJ NAČRTNIM AKTIVNOSTIM, da se bodo še bolj odzivale na potrebe in interese vseh občanov in občank. Projekt terja krepitev POVEZOVALNE VLOGE OBČINE ter KOORDINIRANO DELOVANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ.

Mestna občina Maribor se danes uvršča med tiste samoupravne lokalne skupnosti – dobitnice Listine „Občina po meri invalidov”, ki so prepoznale, da je pomembna KAKOVOST ŽIVLJENJA IN SOCIALNA VKLJUČENOST VSEH OBČANOV, da je ODGOVORNOST LOKALNE SKUPNOSTI IZJEMNEGA POMENA, da besede niso dovolj, DA JE POTREBNA AKCIJA – DEJANJA – NAČRTNO DELOVANJE. Danes se javno soočamo z rezultati prvega leta uresničevanja Akcijskega načrta. Sleherna občina – kandidatka, „velika” ali „mala”, mora izpolnjevati določene pogoje, se odzivati na cilje projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije v zvezi z uresničevanjem Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov in Konvencije o pravicah invalidov SKLADNO S SVOJIMI SPECIFIČNIMI RAZMERAMI, RAZVOJNIMI CILJI IN POTENCIALI OBČINE. Da je temu bilo tako tudi v Mariboru se vidi iz številnih problemskih razprav in uvodnega posveta, v delu Komisije, ki je pripravila Analizo o položaju invalidov v Mestni občini Maribor glede na Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov in Akcijski načrt za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2014. AKCIJSKI NAČRT JE OSNOVA DELOVANJA V LOKALNI SKUPNOSTI IN TRDNA ZAVEZA OBČINE, VSEH DEJAVNIKOV V OBČINI. Z vsemi dokumenti se je seznanil in jih „sprejel” Svet Mestne občine Maribor, ki je imenoval poseben SVET ZA INVALIDE Mestne občine Maribor kot posvetovalno telo župana Mestne občine Maribor. Na predlog invalidskih organizacij naj bi „prerasel” v delovno telo – organ Sveta Mestne občine Maribor. Iz dokumentov je razvidna pomembna vloga Sveta za invalide, občinske uprave in invalidskih organizacij ter drugih realizatorjev – nosilcev posameznih nalog v Akcijskem načrtu.

Projektni svet je spremljal aktivnosti Mestne občine Maribor v zvezi z uresničevanjem Akcijskega načrta. Sestal se je s Svetom za invalide mestne občine in drugimi sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal realizacijo projekta. Svet za invalide je pripravil Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor, ki ga je s svojo pisano besedo pospremil župan Mestne občine Maribor, gospod Franc Kangler, ki vseskozi podpira delovanje invalidskih organizacij. V Poročilo JE vključeno skupno MNENJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ – dragoceno sporočilo javnosti v zvezi Z REALIZACIJO AKCIJSKEGA NAČRTA in posebna mnenja nekaterih invalidskih organizacij. Prvo leto uresničevanja Akcijskega načrta je na svojevrsten način umeščeno v Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, ki uvršča invalide med ciljne skupine.


POROČILO OBŠIRNO IN ZELO INFORMATIVNO OBRAVNAVA URESNIČEVANJE POSAMEZNIH AKCIJSKIH NALOG skladno s Standardnimi pravili za izenačevanje možnosti invalidov z vidika temeljne ter dolgoročne vloge in odgovornosti Mestne občine Maribor in posameznega nosilca akcijske naloge. Projektni svet meni, da ima Poročilo za uresničevanje Akcijskega načrta velik pomen za nadaljnje delo in bi bilo koristno, da se z njim seznanijo in ga proučijo vsi akterji in javnosti.

Projektni svet je na svoji 1. seji 9.11.2010 obravnaval Poročilo in ugotovil:

 • da se Poročilo odziva na cilje opredeljene v Akcijskem načrtu za izboljšanje enakih možnosti za invalide v Mestni občini Maribor za obdobje 2010 – 2014. Za leto 2010 predvidene naloge so uresničene oziroma so v procesu uresničevanja; mnoge med njimi so vsebinsko razširjene;
 • da so v Mestni občini Maribor z različnimi oblikami komuniciranja, informiranja in osveščanja uspeli zainteresirati javnosti za projekt in tako razvijati ugodno in odgovorno družbeno okolje za prepoznavanje ciljev Akcijskega načrta v dobro vseh občanov in občank ter uresničevanje projekta kot skupne zadeve vseh prebivalcev Mestne občine Maribor;
 • aktivna vloga invalidskih organizacij v pripravah za vključitev v Projekt, kakor tudi v uresničevanju Akcijskega programa je bila in je zelo pomembna, ne le za prepoznavanje ciljev Akcijskega načrta v dobro invalidov in vseh občanov in občank, temveč za izvajanje različnih aktivnosti različnih prostovoljskih aktivnosti humanitarnih organizacij in za utrjevanje skupne odgovornosti;
 • da objavljanje Projekta in drugih za življenje invalidov pomembnih informacij na spletni strani Mestne občine Maribor „odpirajo” nov kanal tudi za delovanje invalidskih organizacij v lokalnem okolju in v povezovanju različnih dejavnosti, kakor tudi zainteresiranih nevladnih organizacij prostovoljskih organizacij; prispevek temu je tudi informacijska pisarna v mestu in sodelovanje občinske uprave v njenem delu;
 • da je velik poudarek na osveščanju in informiranju invalidov ter tudi drugih mnenjskih voditeljev ter občanov o pravicah invalidov in možnostih za ustvarjanje socialno občutljivega in odzivnega okolja izjemno pomemben za nove aktivnosti;
 • da ima sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja pomembno vlogo, ne le za „promocijo” projekta, temveč za večjo informiranost in odzivnost v zvezi s socialnimi razmerami posameznikov ali skupin in za aktivizacijo občanov za medsebojno pomoč in odzivanje nevladnih organizacij in javnih služb;
 • pomembno so razvite aktivnosti v zvezi z „ozaveščanjem” otrok, učencev, dijakov, mladine o invalidih in njihovih pravicah, ne le kot enkratne akcije, temveč njihova vgraditev v učne procese, znanja o človekovih pravicah, enakopravnosti, nediskriminaciji, sprejemanju in spoštovanju različnosti in neodvisnem življenju invalidov;
 • da v Mestni občini Maribor v okviru priprav na pomembne mednarodne prireditve, kot je Maribor – kulturna prestolnica Evrope, Univerzijada, Srečanje mladih, Šahovsko prvenstvo in drugo, razmišljajo o primerni umestitvi invalidov v te dejavnosti.

Naj sklenem z ugotovitvami Projektnega sveta, ko je oblikoval predlog Upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije za podelitev Listine „Občina po meri invalidov „ za leto 2010 Mestni občini Maribor:

 • Mestna občina Maribor se je vključila v izvajanje projekta „Občina po meri invalidov” z največjo odgovornostjo, kar se je pokazalo že v pripravah na vključitev v projekt in v izvajanju akcijskega načrta. Tako so v Mestni občini Maribor uspeli vzpodbuditi in povezati aktivnosti vseh dejavnikov v lokalni skupnosti, občinsko samoupravo in javne službe, nevladne organizacije, sredstva javnega obveščanja in POVEZATI INVALIDSKE ORGANIZACIJE ŽE V OKVIRU DELOVANJA SVETA ZA INVALIDE;
 • da je v KOORDINACIJI URESNIČEVANJA AKCIJSKEGA NAČRTA IMEL POMEMBNO VLOGO SVET ZA INVALIDE IN NJEGOVA PREDSEDNICA gospa Nataša Rebernik. Svet je akcijsko povezoval vse dejavnike v lokalnem okolju, še zlasti invalidske organizacije. Svet je bil neposredni nosilec in izvajalec posameznih nalog iz Akcijskega programa in je vzpodbujal različne dejavnike, da prispevajo h kvaliteti življenja vseh občanov. Pomembna je bila vloga občinske uprave in invalidskih organizacij, okrepilo se je sodelovanje med različnimi subjekti, pozitivno se odzivajo javnosti, organizacije in posamezniki, krepi zavest. Pri tem je bila pomembna tudi podpora župana Mestne občine Maribor gospoda Franca Kanglerja, da le s skupnim delovanjem lahko dosegajo dobre rezultate;
 • da je družbeno okolje, ki podpira aktivnosti za uresničevanje pravic invalidov kot enakopravnih občanov in za odpravljanje „ovir”, s katerimi se srečujejo invalidi v vsakdanjem življenju, garancija za uresničevanje Akcijskega načrta, da začet proces ozaveščanja in informiranja invalidov, občanov in drugih dejavnikov v zvezi s potrebami, interesi in odgovornostjo invalidov in njihovo integracijo v življenje mestne občine bo tudi v bodoče uspešen;
 • v praksi je potrjeno dejstvo, da uresničevanje Akcijskega načrta prispeva tudi h kakovosti življenja vseh občanov in občank, njihovi socialni vključenosti in sodelovanju v skupnem življenju v Mestni občini Maribor; invalidske organizacije se v polni meri zavedajo tudi svoje odgovornosti za uresničevanje projekta „Občina po meri invalidov” v Mestni občini Maribor.

 

Maribor, 7. december 2010

Zora Tomič, prof.soc.,
Predsednica Projektnega sveta ZDIS za projekt „Občina po meri invalidov”

PriponkaVelikost
Vabilo na podelitev (PDF)194.48 KB