Oktober 2004

Predsednikovo delo v mesecu oktobru.

6. 10. 2004 Ljubljana

Bil sem na otvoritvi razstave, ki so jo postavili nekateri člani Društva invalidov Ljubljana – Center, torej skupina likovnih ustvarjalcev v informacijski pisarni Mestne občine Ljubljana (Mačkova 1).

Likovna dela so nastala v okviru delavnice, ki so jo organizirali ob finančni pomoči Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Lep dogodek, vreden pohvale in posnemanja.

Zanimiva ideja predsednika DI gospoda Kastelica o združevanju likovnikov – članov ZDIS v organizirano obliko, je sveža zamisel, ki ji kaže prisluhniti.

11.–12. 10. 2004 London

Odzval sem se ekskluzivnemu vabilu angleškega Foruma delodajalcev, kjer sem se na njihovem srečanju imel priložnost pogovarjati z odgovornimi predstavniki, ki bodo v pomoč pri uresničevanju angleškega modela zaposlovanja invalidov v Sloveniji. Kasneje bom o obisku in vsebini razgovorov na spletnih straneh poročal podrobneje.

18. 10. 2004 Zagreb

Na 9. mednarodnem simpoziju hrvaških invalidov sem spregovoril o slovenskih izkušnjah na področju zaposlovanja invalidov, zakonodaje in projektih naše Zveze (občina po meri invalidov, socialna podjetja, forum delodajalcev, zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju).

19. 10. 2004 Ljubljana

Osrednja točka 37. seje Upravnega odbora ZPIZ-a je bila uskladitev pokojnin, ki so ostale nespremenjene, ker pozitivne razlike med gibanjem plač in pokojnin preprosto ni. Kljub vsemu se povečanje realno pričakuje v decembru.

Sprejeli smo poročilo o sofinanciranju razvoja invalidskih podjetij za leto 2003, odobrili sofinanciranje sklada za nagrajevanje inovacij na področju usposabljanja, življenja in dela invalidov v letu 2004 v višini 130.000 SIT, sprejeli predlog za spremembo notranje strukture investicijskih odhodkov v planu nabav in v finančnem načelu služb Zavoda za leti 2004 in 2005, sprejeli predloge za imenovanje izvedencev Zavoda in obravnavali predloge za odpis, delni odpis, odlog ter obračun odplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

25. 10. 2004 Ljubljana

Delovna skupina za spremljanje evalvacijske raziskave z naslovom: Evalvacijska raziskava posebnih socialnih programov invalidskih organizacij in socialnih programov humanitarnih organizacij, ki jih je v letu 2000 sofinanciral FIHO, je sprejela predlog zaključnega sporočila. To poročilo bo obravnaval Svet FIHO tako s formalnega kot z vsebinskega vidika.

Izvajalec evalvacije, Inštitut za družbene vede na Fakulteti za družbene vede, je v glavnem izpolnil formalne pogodbene obveznosti in pozitivno ocenil poslanstvo FIHO in organizacij. Žal raziskava ni zajela izvajanja državne socialne politike skozi sistem zakonodaje in sistem javnih služb ter uresničevanja standardnih pravil o izenačevanju možnosti invalidov, ker je v očitek raziskovalcem.

26. 10. 2004 Ljubljana

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je na seji obravnavala le eno točko dnevnega reda z naslovom: Odpiranje vlog na podlagi javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2005.

Na razpis je prišlo 23 vlog invalidskih organizacij, med katerimi dve nista ustrezali razpisnim pogojem. Temeljitost dela komisije je premosorazmerna s trajanjem seje, ki je bila celodnevna.

Nagovor ob dobrodelnem koncertu, Trbovlje, 29. 10. 2004

Spoštovani gospod župan, cenjeni gostje!

Dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki je ponosna, da ima v svojih vrstah Društvo invalidov Trbovlje, pobudnika današnjega pomembnega dogodka.

V tem trenutku bi izkoristil priložnost in sporočil širši javnosti, da je taka prireditev svetel vzgled tudi drugim lokalnim okoljem, kadar želijo v praksi pokazati svoj pozitivni in dejavni odnos do kakovostnejšega življenja občanov.

Društvo invalidov Trbovlje in župan , gospod Barovič, sta s to prireditvijo spontano izpostavila solidarnost, ki jo pod izgovorom tranzicije nekateri izrinjajo iz besednjaka nove slovenske družbe. Opozorila sta na vrednoto, ki je v tej dolini doma že stoletje in več ter je v preteklosti pomenila preživetje. In tudi danes gre za isto stvar, samo da danes temu rečemo, da gre za enake možnosti in enakopravno obravnavo posameznika, za pomoč nekomu, ki želi živeti polno življenja državljana in to možnost mu je potrebno ponuditi.

Gospod Barovič, ki je tudi poslanec Državnega zbora RS pa ima možnost stopiti še korak naprej. Iz zaprašenih vladnih predalov lahko obudi v življenje Zakon o donacijah, ki bi darovalce vzpodbudil k človekoljubnim dejanjem, brez katerih v bodoče, pri spremenjenem družbenem sistemu, enostavno ne bo šlo.

Spoštovani! Moj kratki nagovor zaključujem z zahvalo vsem, ki ste omogočili nocojšnjo slovesnost, seveda z željo, da uporabniku zdravstvenega pripomočka omogočimo človeka dostojno življenje. Uporabnik je član Društva invalidov Trbovlje z imenom in priimkom, torej tisti, ki sem mu hvaležen, da je v meni vzbudil toplo človeško čustvo.

Miran Krajnc