obdobje 7. april - 3. maj 2004

Povzetek delovanja predsednika v obdobju 7. aprila do 3. maja 2004.
07.04.2004 - Komisija pri FIHO

Komisija za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam je ugotovila marčevski priliv na FIHO v višini 204 mio. Po prerazdelitvi je ostalo 13 mio za naložbe invalidskim organizacijam, kar komisija ni razdelila.

Komisija je pregledala dospela poročila invalidskih organizacij o namenski porabi sredstev FIHO v letu 2003. Pri pregledanih organizacijah Združenje multiple skleroze Slovenije, Sožitje – Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, Zveza delovnih invalidov Slovenije, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, ni ugotovila neskladij; pri Društvu mišično obolelih Slovenije (distrofikih) se ostanek sredstev za delovanje (7 mio) dovoli prenesti v naslednje obdobje za isti namen.

Po merilih in kriterijih sprejetega protokola o nadzorih v invalidskih organizacijah v letu 2004, se opravi letos nadzor pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Združenju multiple skleroze Slovenije, Zvezi delovnih invalidov Slovenije, Zvezi društev invalidov vojn Slovenije, Zvezi vojnih invalidov Slovenije, društvu Silva, društvu Vizija in društvu malih ljudi. Navedene organizacije bodo po predhodni najavi obiskale 3 članske skupine v sestavi en član strokovne službe FIHO in dva člana komisije.
Prispela je vloga Društva YHD za dodelitev dodatnih sredstev. Komisija bo vlogo obravnavala na naslednji seji.


08.04.2004 - skupščina DI Trbovlje

Umirjena, konstruktivna, dobro pripravljena in dobro vodena skupščina DI Trbovlje, tako bi rekel, meni v zadovoljstvo (če se spomnim zadnjih dveh v društvih, kjer je bilo burno - volitve). Zato, da so se dobro pozicionirali v lokalni sredini, pa so v DI morali vložiti kar precej truda.


13.04.2004 - razstave Ljubljanskih DI

Ljubljanska DI se predstavljajo. Mestna občina je s prijazno gesto dodelila elitni razstavni prostor pri tromostovju, kjer se odvijajo razstave izdelkov ustvarjalnega druženja tudi našega članstva. Lepo, koristno in promotivno. V DI Ljubljana- Bežigrad so priložnost dobro izkoristili.


14.04.2004 - Strokovni svet ZDIS

Sestal se je Strokovni svet ZDIS, se spoznal z usmeritvami za leto 2004 in jih s predlogi dopolnil (izobraževanje, zakonodaja, sodelovanje članov pri usposabljanju itd.). Svet je sprejel kandidaturo dveh občin v projekt Občina po meri invalidov (Radovljica, Velenje).


14.04.2004 - Komisija za akte pri FIHO

Komisija za pripravo aktov FIHO je nadaljevala z urejanjem Pravilnika o pogojih in merilih za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam (usklajevanje z zakonoma o invalidskih in humanitarnih organizacij).


15.04.2004 - seja UO ZPIZ

Na vsaki seji UO ZPIZ se srečujemo s točko dnevnega reda, ki govori o izterjavi prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Del prispevkov ostaja neplačan predvsem pri zavezancih, ki jim težko finančno stanje ne dopušča več poravnalne obveznosti. Na ZPIZ-u smo odločeni, da celotno izterjavo prevzame Davčna uprava RS (DURS), ki pa po prepričanju Zavoda ni uspešna (oz, je premalo). Dolg pri posameznikih ne narašča zaradi glavnice, temveč zaradi obresti, ki glavnico nekajkrat povečajo.

Obseg dolga želim prikazati s tabelo

L E T O 2000 2001 2002 2003
znesek dolga, za katerega so bili izdani sklepi
(prisilna izterjava) v mrd SIT
18,721,728,830,9
izterjani dolg6,1 7,6 9,0 10,3

Problemi so zamudne obresti, zastaralni roki, premala odgovornost odgovornih oseb, propadla podjetja itd. Uspešnost izterjave je sicer večja, vendar ne zadovoljujoča (je pa boljša od povprečja na evropski ravni).

Skupščini Zavoda predlagamo sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004, ki bo izplačana konec maja v znanih dveh višinah ( 71.140, 00 in 39.980,00) v razmerju 1:1,78. Regres je realno povišan za 2 odstotni točki (masa).
Skupščini Zavoda se predlaga, da se izplačajo sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost (kot vsako leto), za ZDUS 32,1 mio in SIOS 5,6 mio.


15.04.2004 - razstava DI Zagorje

Z veseljem sem se odzval vabilu na odprtje razstave ročnih izdelkov v DI Zagorje. Deset let neutrudnega dela, vztrajanja in animacije je rezultat povzdignilo visoko nad povprečjem podobne ustvarjalnosti na lokalni ravni. Veliko zaslug za uspešno delo v društvu in posredno tudi za promocijo ZDIS ima mentorica Štefi Gričnik, ki ji je bilo ob tej priložnosti podeljeno priznanje ZDIS. Prav tako je priznanje ZDIS ob 10 letnici delovanja dobila Sekcija za ročna dela v DI društvu.


16. - 17.04.2004 - dnevi usposabljanja

Zveza delovnih invalidov Slovenije je ponovno organizirala dneve usposabljanja za delo in neposredno pomoč invalidov v Termah Olimia ( zaradi velikega interesa na iste teme kot v februarju 04), za prostovoljce, ki na društvih invalidov delajo z invalidi.
Novost je bila delavnica brainstorming (možganski prepih), kjer so člani UO ZDIS razpravljali o aktualnih temah in izzivih, ki se jim invalidska organizacija ne more izogniti (kriteriji za članstvo, nesprejemanje novih DI v ZDIS, profiliranje ZDIS, komunikacije v ZDIS, težave v DI). Razmišljanja sodelujočih predstavljajo koristne napotke za nadaljnje delo.


20.04.2004 - komisija za informiranje pri ZDIS

Sestala se je komisija za informiranje, ki je postavila temelje za izdajo glasila ZDIS.


20.04.2004 informacija

Omeniti moram še telefonski razgovor s predsednikom podružnice Mežica (odbor Društva invalidov Mežiške doline), ki me je obvestil o njihovi odcepitvi od matičnega društva in oblikovanja odbora v Društvo invalidov Mežica. Razlog za to dejanje leži v nesoglasjih med članstvom ravenskega odbora (pretežno invalidi iz železarstva) in mežiškimi invalidi (pretežno rudniško topilniški profil delovnih invalidov). DI Mežica (ustanovni občni zbor bo konec aprila) želi postati član ZDIS, česar jim Statut ZDIS ne omogoča. Bojim se, da bo članstvo zavedeno, da bodo izgubili nekatere socialne storitve ZDIS, da se resnosti koraka ne zavedajo in da bodo trenutni akterji, ko bodo videli kaj so storili (negativne posledice za članstvo) kasneje poniknili. Vse to sem povedal gospodu Strgarju, ki pa je bil neomajan v svojih in odborovih odločitvah. Škoda.


21.04.2004 - oddaja na radiu Sraka

Bil sem gost novomeškega radia Sraka, kjer sem v enournem terminu predstavil našo Zvezo in odgovoril na nekaj vprašanj poslušalcev ( ker je po običaju ta oddaja kontaktna). Od lastnika Srake pa bi pričakoval boljše slušalke, ki so mi v bistvu preprečile, da bi vprašanja pošteno slišal.


22.04.2004 - komisija FIHO

Komisija za akte FIHO je v bistvu končala z delom ( harmonizacija aktov FIHO z zakonodajo) in uredila še zadnji institut, na katerega je imelo ob pregledu pripombo računsko sodišče. Po novem naj bi nadzorni odbor FIHO bil sestavljen tripartitno s predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij in Vlade RS.


23.04.2004 - sodelovanje v oddaji

V oddaji Radia Slovenija, Studio ob 17h smo se pogovarjali o aktualnih razmerah in odnosih, ki bodo po vstopu Slovenije v EU vplivali na položaj slovenskih invalidov. Skupaj s sekretarko Stanko Tutta, predsednikom SIOS Borisom Šušteršičem, direktorjem FIHO mag. Cvetom Uršičem in koordinatorjem SIOS z EDF Štefanom Kušarjem, smo ugotovili prednosti, ki jih bomo invalidi deležni v prihodnosti. Socialnost EU je očitna in temelji na vseh do zdaj sprejetih deklaracijah in direktivah, ki od posameznih držav članic obvezno zahtevajo uresničevanje in dobro prakso.


24.04.2004 - skupščina MDI Šaleške doline

Na skupščini MDI Šaleške doline (Velenje) so se delegati v razgibani debati dotaknili vrste perečih tem (informativna dejavnost, rekreacija in šport, finančna problematika, kapacitete ZDIS). Pokazali so na bolj izpostavljeno vlogo koordinatorja, predvsem na področju dejavnosti Aktivov delovnih invalidov in problematiko uresničevanja zahteve do države po bolj pravičnem obračunavanju dohodnine od nadomestil za plačo. Za mene osebno je bila razprava na skupščini dragocen napotek za nadaljnje aktivnosti in usmeritve pri delu Zveze. Hotenje Aktiva v TEŠ je pripeljalo do odcepitve od matičnega DI z oblikovanjem novega DI z željo predstavnika po razgovoru z menoj. Škoda, da tega razgovora ni bilo pred njihovim usodnim korakom.


29.04.2004 - seja Sveta FIHO

Poglavitna točka 8. seje Sveta FIHO je bila obravnava revizijskega poročila Računskega sodišča RS o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja FIHO v letih 2001 in 2002. Z revizijo je Računsko sodišče najprej revidiralo računske izkaze za leti 2001 in 2002. Po mnenju Računskega sodišča tu ni bilo napačnih navedb, zato je mnenje pozitivno. V drugem delu pa je Računsko sodišče ugotovilo, da je v vseh pomembnih pogledih FIHO posloval v skladu s predpisi in usmeritvami, razen v nekaterih posebej izpostavljenih primerih, zato je izdalo mnenje s pridržkom. Tako mnenje je izdalo zato, ker fundacija po mnenju Računskega sodišča:

• ni objektivno ocenjevala programov invalidskih in humanitarnih organizacij in je dodeljevala sredstva društvom, ne da bi prej podrobno proučila stroške njihovega delovanja in potrebe upravičencev teh sredstev;
• je dodeljevala dodatna sredstva, ne da bi oblikovala ustrezne kriterije in določila namene financiranja;
• ni zagotavljala ustreznega pregleda nad dodeljevanjem in porabo sredstev, saj ni evidentirala in izkazovala financiranja po posameznih namenih znotraj določenega programa;
• ni zagotavljala ločevanja funkcij upravljanja in nadziranja;

Svet FIHO je na temelju teh ugotovitev sprejel nekaj sklepov:
1. Svet ugotavlja, da poročilo v znatni meri zadeva vprašanja, ki jih je v dosedanjem delu fundacija že zaznala in jih rešuje (evalvacija).
2. Popravljalni ukrepi, ki jih nalaga Računsko sodišče že nekaj časa potekajo ( spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO z vključenimi novimi in podrobnejšimi merili ter izpopolnjenimi postopki, popolnitev knjigovodskih evidenc, sistem poročanja, NO FIHO - sestava).
3. FIHO bo v roku Računskemu sodišče predložilo odzivno poročilo, v katerem bodo navedene vse kritične pripombe, ki jih je fundacija ob pregledu že naslavljala na sodišče.

Obstaja žalostno dejstvo, da je Računsko sodišče namerno preslišalo vse naše pripombe oz. pojasnila, ni upoštevalo našega statusa (civilna družba, neproračunska sredstva, omejevanje dela FIHO, nepoznavanje direktiv EU itd.). Zanimivo je to, da so poročilo Računskega sodišča humanitarne organizacije pozdravile.

Spoznali smo se z odgovorom Ustavnega sodišča RS, ki je obravnavalo pobude društva YHD o oceni ustavnosti (Pravila FIHO, Pravilnik FIHO, javna naročila, odlok o ustanovitvi FIHO, Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije). Vse pobude so bile zavržene. Poskus rušenja FIHO ni uspel - k sreči.


03.05.2004 - priprava Konvencije o pravicah invalidov

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je sklicalo tematsko razpravo in obravnavo za pripravo konvencije o pravicah invalidov (OZN).
Ta konvencija bo za vse države podpisnice obvezujoča in ne tako deklarativna kot Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov, na kateri temelji.
Konvencija na obvezujoč način obravnava posamezna pravila in je v soglasju s stališči EDF.

ZDIS (Kroflič, Krajnc) je kot edina invalidska organizacija predložila ministrstvu pisno opredeljene pripombe, ki bodo upoštevane pri izdelavi konvencije, ki se nanašajo na:
•     pogled na invalide, kot enakovredne prejemnike pravic,
•     na prilagajanje družbe invalidom,
•     na izhodišča o nediskriminaciji,
•     na izhodišča o integraciji in vključevanju.

Generalna skupščina OZN je povzela pobudo posebne delovne skupine, ki oblikuje konvencijo. Konvencija je postavila posebno mednarodno telo, ki bo skrbelo za uresničevanje pravic invalidov (tudi človekovih pravic) in ugotavljalo stopnjo njihovega uresničevanja v posameznih državah podpisnicah. V to posebno delovno skupino je imenovana mag. Aleksandra Tabaj (zadolžena za Srednjo in Vzhodno Evropo), ki je v januarju 2004 v New Yorku že predstavila temeljna izhodišča (uspešno, čast za Slovenijo).