Občina po meri invalidov - opomnik za pripravo analize stanja

Opomnik za pripravo analize stanja in pripravo občinskega akcijskega načrta

 • KAKO na nivoju občine kandidatke poteka osveščanje o invalidih, njihovih posebnih potrebah, pravicah in zmožnostih?
 • KAKO občina kandidatka skrbi za zdravje , kar pomeni preprečevanje, zmanjševanje in odpravljanje posledic bolezni, okvar in invalidnosti? ALI so posebne skrbi deležni otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter invalidi?
 • ALI se v občini kandidatki izvajajo rehabilitacijski programi, ki omogočajo invalidom, da dosežejo in ohranjajo največjo možno samostojnost in kvaliteto življenja?
 • KAKO so razvite strokovno - podporne storitve? ALI je razvita ustrezna mreža servisnih služb za samostojnejše življenje invalidov?
 • KAKO je zagotovljena dostopnost in poskrbljeno za odpravo gradbenih in komunikacijskih ovir?
 • ALI je izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter invalidov, del splošno vzgojnega in izobraževalnega sistema čim bliže domu teh oseb v občini kandidatki?
 • ALI občina kandidatka oblikuje politiko, ki invalidom omogoča uresničevanje njihove pravice do dela ?
 • KAKO občina kandidatka invalidom in njihovim družinam zagotavlja stalno materialno varnost in ji vzpodbuja za aktivno delovanje?
 • KAKO občina kandidatka vzpodbuja družinsko življenje in spoštuje osebno integriteto , ki zagotavlja invalidom najbolj običajno in kvalitetno življenje?
 • KAKO občina kandidatka zagotavlja možnosti, da se invalidi udejstvujejo na področju kulture kot ustvarjalci in uporabniki kulturnih dobrin?
 • KAKO so v občini kandidatki prilagojeni športni objekti, da jih invalidi lahko uporabljajo kot športniki, rekreativci in gledalci?
 • ALI so v občini kandidatki odstranjene vse ovire tako, da lahko invalidi enakovredno sodelujejo pri verskih aktivnostih?
 • KAKO občina kandidatka informira javnosti o vseh vprašanjih življenja invalidov in ocenjuje položaj in potrebe invalidov?
 • KAKO so v občini kandidatki vključeni invalidi v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva ?
 • ALI občina kandidatka s svojimi akti ureja vprašanja za uresničevanje invalidovih pravic?
 • ALI občina kandidatka financiranje programov za invalide vključuje v svoj redni proračun?
 • ALI ima občina kandidatka vpogled v delovanje posameznih izvajalcev na področju invalidskega varstva, ki delujejo na področju občine?
 • KAKO občina kandidatka materialno in vsebinsko podpira delovanje invalidskih organizacij in se z njimi posvetuje pri odločanju o invalidskih zadevah?
 • KAKO občina kandidatka usposablja strokovni kader za komuniciranje in neposredno delo z invalidi?
 • KAKO občina kandidatka sproti spremlja in ugotavlja učinke sprejetih ukrepov za invalide?
 • ALI ima občina kandidatka razvito mednarodno sodelovanje tudi v invalidskem varstvu in so v to sodelovanje vključene invalidske organizacije?

Občina ni le župan, občinski svet in občinska uprava, temveč vsi dejavniki (javne službe – zdravstvo, šolstvo,…; gospodarstvo – zasebniki, javna podjetja,…; NVO – invalidske, dobrodelne, humanitarne, kulturne, športne, gasilske orga nizacije, …).