Občina po meri invalidov: Občina Zagorje ob Savi

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 OBČINI ZAGORJE OB SAVI

Zagorje ob Savi, 8.12.2008

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« opredelil osnovni namen projekta in postopke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. Imenoval in določil je projektni svet kot tisto strokovno telo, ki vodi postopke, spremlja uresničevanje projekta in predlaga upravnemu odboru izbor občine za kandidatko v sodelovanju v projektu in za dobitnico listine »Občina po meri invalidov«.

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je v decembru 2007 objavil razpis za pridobitev listine za leto 2008. Na razpis so se prijavile tri občine, in sicer: Občina Rogaška Slatina, Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Zagorje ob Savi. Projektni svet je obravnaval prijave tako po formalni in vsebinski strani. Zlasti je bil pozoren do opravljenega dela in priprav za vključitev v projekt, tako v občini kot v invalidskih organizacijah – med invalidi. Ugotovil je, da je v teh občinah ne le prepoznana odgovornost občine do občanov - invalidov, temveč tudi odgovornost za oblikovanje lokalne mreže, ki bo povezala v sodelovanju vse dejavnike v občini. V treh prijavljenih občinah so se obvezali, da se bodo načrtno odzivali na realno prepoznane potrebe in interese svojih občanov skladno s Standardnimi pravili OZN o izenačevanju možnosti invalidov in sprejeto Konvencijo o pravicah invalidov, pri tem bodo upoštevali svoje realne okoliščine in možnosti. Še zlasti velja poudariti, da so občina kot samoupravna skupnost, župan, organi občine, kot tudi občinske službe pripravljeni prevzeti v največji meri svoj del odgovornosti tudi za večjo kvaliteto življenja invalidov.

Občine Rogaška Slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi so s svojim delovanjem že v preteklem obdobju podpirale dejavnost invalidskih organizacij in se vključevale v ustvarjanje pogojev za večjo kvaliteto življenja invalidov in njihovih družin. Pri tem so imele pomembno vlogo tudi »podporne - strokovne službe«, ki se zavedajo svoje odgovornosti, da nadgrajujejo svoje delo z novimi pristopi in oblikami dela z invalidi in njihovimi družinami.

Med invalidi in invalidskimi organizacijami, pa tudi humanitarnimi organizacijami, je bila zaznana pripravljenost za sodelovanje in za aktivno vlogo, za sodelovanje pri realizaciji projekta, saj gre za projekt, ki upošteva različne potrebe in interese posameznikov in skupin invalidov, je namenjen »vsem« invalidom v občini, še več, namenjen je vsem občanom za večjo kakovost življenja vseh občanov in njihovo socialno vključenost.

Uresničevanje dogovora med Zvezo delovnih invalidov Slovenije, občino – kandidatko in društvom – predlagateljem za vključitev v projekt in »akcijskega načrta« v posamezni občini je bilo osnova za predlog projektnega sveta upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli listino »Občina po meri invalidov« občinam: Rogaška slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi.

Pri tem velja posebej poudariti, da ima ocenjevanje uresničevanja projekta v posamezni občini tudi svoje specifičnosti, saj se sleherno okolje na svoj način in skladno s svojimi razmerami, problemi in možnostmi odziva na Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov, oblikuje prioritete in akcijske naloge. Preprosta primerjava med posameznimi občinami ni mogoča in ustrezna.

 

Naša utemeljitev za Občino Zagorje ob Savi

Občina Zagorje ob Savi je prepoznala, da ima v sprejemanju ciljev projekta in vključitvi v uresničevanje projekta »Občina po meri invalidov« tisti instrument - »orodje«, s katerim lahko nadgradi svojo socialno odgovornost za občane – invalide in prispeva k njihovi socialni integraciji, kot tudi k izboljšanju skupnega življenja vseh občanov. Zato je po skrbni analizi položaja invalidov občinski svet sprejel »Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Zagorje ob Savi za obdobje 2008 – 2012«. Pri tem je upošteval Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov in usmeritve za oblikovanje akcijskih nalog in potrebo, da za uresničevanje teh spodbudi in združi vse dejavnike v občini, da bi dosegli cilj: ustvarili pogoje za čim bolj neodvisno življenje invalidov.

Pri tem je lokalna skupnost usmerila svoje aktivnosti prvenstveno:

 • na osveščanje in obveščanje vseh občanov o položaju invalidov, njihovih pravicah in potrebah kot tudi nujnosti njihove vključenosti kot občanov v življenje občine;

 • v zagotavljanje pogojev, da bi lahko dejansko sodelovali v življenju skupnosti in soodločali v zadevah, ki so zanje pomembne;

 • na krepitev vloge podpornega okolja, javnih in strokovnih služb ter v podporo programom, ki bodo prispevali k čimbolj neodvisnemu življenju invalidov in krepili tudi odgovornost invalidov;

 • na odpravljanje raznovrstnih ovir, grajenih in komunikacijskih ovir, kot tudi premnogih predsodkov in vrednostnih sodb v zvezi z invalidnostjo.

 

Ustanovitev Sveta za invalide Občine Zagorje ob Savi je pomenila nadaljnji korak za uresničevanje akcijskega načrta. Za okrepitev njegove koordinativne vloge je predvidena razširitev sveta še s predstavniki nekaterih invalidskih in humanitarnih organizacij ter predstavnikom sredstev javnega obveščanja. Aktivna vloga invalidskih organizacij v uresničevanju akcijskega načrta je nepogrešljiva, pomembna je vloga koordinacije invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo neposredno vključevanje kot aktivnih dejavnikov v uresničevanju akcijskega načrta. Pri tem velja posebej poudariti, da je za uresničevanje akcijskega načrta zelo pomembna vloga župana Občine Zagorje ob Savi gospoda Matjaža Švagana, ki vseskozi dejavno podpira delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij ter razvoj podpornih služb v dobro invalidov.

Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta Občine Zagorje ob Savi v letu 2008 obsega različne aktivnosti v tem letu oziroma nadgradnjo aktivnosti iz preteklih let, ko je občina izgrajevala podporno mrežo, ki se odziva na posebne potrebe invalidov in starejših občanov ter otrok s posebnimi potrebami na področju zdravstva, šolstva socialnega varstva, pa tudi s finančno podporo in drugimi oblikami podpore invalidskim in humanitarnim organizacijam pri uresničevanju njihovega poslanstva. Iz celovitega poročila je razbrati, da je uresničevanje akcijskega načrta – nalog v polnem teku, nekatere so še v zaključni fazi. Vse to prispeva k večji kakovosti življenja vseh občanov.

Naj naštejemo le nekatere:

 

 • rekonstrukcija regionalne ceste na odseku zdravstveni dom do novega prehoda za pešce pri Srednji šoli Zagorje; ureditev novih parkirišč pred in okrog obeh objektov;
 • ureditev klančine na Cesti zmage za dostopnost gibalno oviranim do poslovnih objektov, semaforizacija, ki bo omogočala varen prehod slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam;
 • v okviru vzdrževalnih del, ki potekajo v stavbi občinske uprave, je predvidena tudi izgradnja dvigala, s katerim bo omogočen dostop invalidom do vseh strokovnih in drugih služb v zgradbi;
 • občina je na osnovi razpisa razdelila sredstva med 20 invalidskih in humanitarnih organizacij, poleg tega je župan odobril še donatorska sredstva za posamezne projekte;
 • občina zagotavlja brezplačne avtobusne vozovnice na vseh relacijah na območju Občine Zagorje vsem članom društva invalidov in društva upokojencev;
 • pri Gostišču »Kum« je urejen nov prehod s klančino, na ta način je gibalno oviranim osebam dostopna zagorska cerkev, Glasbena šola, OŠ »Ivana Skvarče« (šolska pot!), vrtec in šola s prilagojenim programom, ter do ostalih poslovnih prostorov na Cankarjevem trgu, pa tudi stanovalcem in drugim v naselju KS »Franc Farčnik«;
 • ustrezno so urejena parkirišča za invalide in dostop do mrliške vežice na zagorskem pokopališču;
 • pripravljen je razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo osebnega dvigala in ureditev sanitarij v OŠ »Dr. Slavka Gruma«;
 • omogočeno je brezplačno obveščanje društev na spletni strani Občine Zagorje, društvo invalidov je povečalo svoje aktivnosti v obveščanju občanov s prostovoljci in v neposrednem stiku z občani, svojo oglasno desko je namestilo v središču mesta in tako dopolnjuje informacije na oglasni deski v društvenih prostorih;
 • že pred leti je bila z izgradnjo dvigala, sanitarij za invalide in parkirišč za invalide posvečena pozornost, ki jo zdravstveni dom nadgrajuje z izobraževanjem zdravstvenih delavcev za delo z invalidi; pomembna je tudi izposojevalnica ortopedskih pripomočkov;
 • Zdravstveni dom in Center za socialno delo s svojimi preventivnimi programi dopolnjujeta svojo redno dejavnost; društvo invalidov in društvo upokojencev izvajata program »Starejši za boljšo kakovost življenja«;
 • v občini se izvaja program »Sadeži družbe«, katerega namen je ustvarjanje in krepitev vezi med mladimi in starejšimi, je vzgoja za strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje;
 • skupaj z občino se društvo invalidov vključuje v reševanje stanovanjskega problema invalidne osebe;
 • šolski parlament na temo »Invalidi med nami«, ki ga skupaj pripravljajo Društvo invalidov Zagorje in OŠ »Toneta Okrogarja« in »Ivana Skvarče« je zgleden primer sodelovanja in osveščanja vseh, učencev in učiteljev, staršev in drugih občanov o odgovornosti vseh za spoštovanje različnosti in dobre medčloveške odnose v skupnosti;
 • društvo je vzpodbudilo izvajanje projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije tako imenovano »Pedagoško akcijo« kot posebno obliko ozaveščanja mladih;
 • v zaposlovanje invalidov se vključujejo vladne kot nevladne institucije z raznovrstnimi ukrepi, s svetovanji in usposabljanji invalidov ter sofinanciranjem delovnih mest za invalide; v te dejavnosti se vključuje tudi društvo invalidov;
 • za nezaposljive invalide izvajajo z mnogimi inovativnimi pristopi program socialne vključenosti v Varstveno delovnem centru Zagorje;
 • občina namenja za športne aktivnosti invalidov 15% sredstev namenjenih za športne aktivnosti v občini; društvo invalidov dobro sodeluje z vsemi športnimi društvi v Občini Zagorje ob Savi, občina razpolaga s prostori, ki omogočajo treninge invalidov športnikov, prav tako so za invalide primerno dostopne in urejene zunanje površine;
 • društvo invalidov ima 3 državne prvake v namiznem tenisu, streljanju in šahu ter ekipnega državnega prvaka v streljanju;
 • društvo ima organizirano «klepetalnico« kot obliko rednih tedenski družabnih srečanj s kulturno in informativno vsebino.

Še bi lahko naštevala številne velike projekte in na videz drobne ukrepe, ki so bili v občini sprejeti že v preteklosti v »dobro« invalidov in otrok s posebnimi potrebami in so nadgrajeni v prvem letu izvajanja »Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Zagorje za obdobje 2008 – 2012«.

Projektni svet je utemeljil svoj predlog upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli Občini Zagorje ob Savi listino »Občina po meri invalidov«, ker je na osnovi spremljanja uresničevanja akcijskega načrta ugotovil, da je v občini uresničevanje akcijskega načrta postalo odgovornost vseh, da se vsak na svoj način odziva na posamezne naloge, poglablja in nadgrajuje svoje delo z inovativnimi pristopi, da se je okrepilo sodelovanje tudi med invalidskimi in humanitarnimi organizaciji in da le te postajajo subjekt. Solidarnost je vrednota v zavesti občanov. Prepoznana odgovornost občine na čelu z županom gospodom Matjažem Švaganom in njegovih sodelavcev, vseh strokovnih, javnih in upravnih služb, za uresničevanje akcijskega načrta je zagotovilo, da bo akcijski načrt uresničevan in bo še naprej vodilo pri zagotavljanju pogojev za kakovostno življenje vseh občanov, tudi invalidov in otrok s posebnimi potrebami. To je »občina« - lokalna skupnost je vsestransko usposobljena ne le za uresničitev vseh usmeritev in nalog iz akcijskega načrta, temveč je sposobna z dejanji » odgovarjati« na izzive, ki jih prinaša čas in terja uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov.

 

Zagorje ob Savi, 8.12.2008

 

Zora Tomič, prof.soc.
predsednica projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''