Občina po meri invalidov: Občina Slovenj Gradec

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC

Slovenj Gradec, 4.12.2008

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« opredelil osnovni namen projekta in postopke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. Imenoval in določil je projektni svet kot tisto strokovno telo, ki vodi postopke, spremlja uresničevanje projekta in predlaga upravnemu odboru izbor občine za kandidatko v sodelovanju v projektu in za dobitnico listine »Občina po meri invalidov«.

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je v decembru 2007 objavil razpis za pridobitev listine za leto 2008. Na razpis so se prijavile tri občine, in sicer: Občina Rogaška Slatina, Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Zagorje ob Savi. Projektni svet je obravnaval prijave tako po formalni in vsebinski strani. Zlasti je bil pozoren do opravljenega dela in priprav za vključitev v projekt, tako v občini kot v invalidskih organizacijah – med invalidi. Ugotovil je, da je v teh občinah ne le prepoznana odgovornost občine do občanov - invalidov, temveč tudi odgovornost za oblikovanje lokalne mreže, ki bo povezala v sodelovanju vse dejavnike v občini. V treh prijavljenih občinah so se obvezali, da se bodo načrtno odzivali na realno prepoznane potrebe in interese svojih občanov skladno s Standardnimi pravili OZN o izenačevanju možnosti invalidov in sprejeto Konvencijo o pravicah invalidov, pri tem bodo upoštevali svoje realne okoliščine in možnosti. Še zlasti velja poudariti, da so občina kot samoupravna skupnost, župan, organi občine, kot tudi občinske službe pripravljeni prevzeti v največji meri svoj del odgovornosti tudi za večjo kvaliteto življenja invalidov.

Občine Rogaška Slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi so s svojim delovanjem že v preteklem obdobju podpirale dejavnost invalidskih organizacij in se vključevale v ustvarjanje pogojev za večjo kvaliteto življenja invalidov in njihovih družin. Pri tem so imele pomembno vlogo tudi »podporne - strokovne službe«, ki se zavedajo svoje odgovornosti, da nadgrajujejo svoje delo z novimi pristopi in oblikami dela z invalidi in njihovimi družinami.

Med invalidi in invalidskimi organizacijami, pa tudi humanitarnimi organizacijami, je bila zaznana pripravljenost za sodelovanje in za aktivno vlogo, za sodelovanje pri realizaciji projekta, saj gre za projekt, ki upošteva različne potrebe in interese posameznikov in skupin invalidov, je namenjen »vsem« invalidom v občini, še več, namenjen je vsem občanom za večjo kakovost življenja vseh občanov in njihovo socialno vključenost.

Uresničevanje dogovora med Zvezo delovnih invalidov Slovenije, občino – kandidatko in društvom – predlagateljem za vključitev v projekt in »akcijskega načrta« v posamezni občini je bilo osnova za predlog projektnega sveta upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli listino »Občina po meri invalidov« občinam: Rogaška slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi.

Pri tem velja posebej poudariti, da ima ocenjevanje uresničevanja projekta v posamezni občini tudi svoje specifičnosti, saj se sleherno okolje na svoj način in skladno s svojimi razmerami, problemi in možnostmi odziva na Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov, oblikuje prioritete in akcijske naloge. Preprosta primerjava med posameznimi občinami ni mogoča in ustrezna.

 

Naša utemeljitev za Mestno občino Slovenj Gradec

Mestna občina Slovenj Gradec je svoj dejanski interes za sodelovanje v projektu Zveze delovnih invalidov Slovenije »Občina po meri invalidov« potrdila s sprejetjem Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2007 – 2010. S konkretnimi akcijskimi nalogami naj bi se dejansko potrdili kot mesto kulture in miru v najžlahtnejšem pomenu svojega naziva. Zato so presodili, da ima, v izenačevanju možnosti invalidov, kultura skupnega življenja, pomembno vlogo. Da bi to dosegli so zapisali štiri cilje, ki jih želijo/ hočejo doseči:

 • enakopravno vključenost invalidov v vsa dogajanja v občini in ustvarjanje pogojev za njihovo vključevanje v procese odločanja na občinski ravni;

 • odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo življenje;

 • razviti podporno okolje in

 • izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah invalidov v občini.

Pomembno vlogo za uresničevanje teh ciljev ima Svet za invalide kot županovo posvetovalno telo. V svet so vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine in v njem usklajujejo svoje delo ter se povezujejo v aktivnostih za zagotavljanje celovitega pristopa pri obravnavanju in urejanju invalidskega varstva v občini. Svet o svojem delu enkrat letno poroča občinskemu svetu.

Poročilo o delu predstavlja številne in raznovrstne aktivnosti za uresničitev akcijskega načrta, ki so prispevale k novi kvaliteti – kulturi življenja v tem mestu ne le za invalide, temveč vse občane. Uresničitev akcijskih nalog je v teku, navedeni so tudi razlogi za neuresničitev ali preložitev posamezne naloge na kasnejši čas. Uresničevanje akcijskih nalog se kaže kot prispevek za doseganje ciljev, ki se lahko uresničijo v daljšem časovnem obdobju. Ustvarjeni so osnovni pogoji, da lahko računamo na uresničitev vseh, v akcijskem načrtu zapisanih nalog. Naj naštejemo le nekatere:

 

 • pri načrtovanju in razporejanju sredstev za leto 2008 je mestna občina pri svojem programiranju in delovanju upoštevala tudi posebne potrebe invalidov in potrebo po zagotovitvi sredstev za izvedbo posameznih akcij oziroma programov;
 • izvedena je bila promocija projekta »Občina po meri invalidov« na večjih družabnih dogodkih, kot je bila otvoritev razstave ročnih del Zveze delovnih invalidov Slovenije, na Planinskem dnevu invalidov na Kopah ali na okrogli mizi »Raznolikost je bogastvo družbe«;
 • odprtje rubrike »Občina po meri invalidov« na spletni strani mestne občine;
 • pripravljanje tehničnih in drugih pogojev za enakopravno sodelovanje invalidov na volitvah;
 • pri obstoječih objektih in gradnjah so skupaj z upravljavci odpravljali »ovire« na javnih površinah;
 • Svet za invalide se je zavzemal za ustrezne označbe, klančine in parkirne prostore pred javnimi službami;
 • dostopnost za invalide v stavbo Koroškega pokrajinskega muzeja in Galerije likovnih umetnosti je deloma omogočena z izgradnjo dvigala;
 • uprava mestne občine je sprožila postopek za nakup »evroključev«, ki jih bodo razdelili invalidskim organizacijam;
 • zaradi neustrezne arhitekture je občina premostila neurejen dostop za invalide z zvoncem v vložišču;
 • občina je kupila tudi »goseničarja« za premagovanje ovir;
 • mestna občina je ustanovila Javni zavod »Vetrnica« za zagotavljanje socialne oskrbe na domu, tudi za težje invalidne osebe;
 • občina sofinancira osebe v institucionalnem varstvu in družinskega pomočnika;
 • občinski upravni pristojen za socialno varstvo vzpodbuja oblikovanje mreže programov različnih dejavnikov v občini;
 • posamezna društva izvajajo v okviru svojih rednih dejavnosti številne socialne, kulturne in športne programe, ki jih finančno podpira tudi mestna občina;
 • izvajanje projekta »Pedagoška akcija« je pomembna sestavina naloge osveščanja v zvezi z invalidnostjo in je namenjen mladim, učencem in dijakom; njihove aktivnosti materialno podpira mestna občina;
 • Svet za invalide je pozval večje delodajalce v občini k zaposlovanju invalidov; organiziral je skupaj s Svetom za invalide občine Radlje ob Dravi okroglo mizo o zaposlovanju invalidov v luči Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Društvo invalidov Slovenj Gradec je skupaj z Zvezo delovnih invalidov Slovenije ter mestno občino organiziralo razstavo ročnih in umetniških del invalidov v Sloveniji;
 • na občinski praznik mestne občine so invalidske organizacije izvedle na pobudo in v organizaciji Društva paraplegikov »Festival drugačnosti«, ki predstavlja eno izmed pomembnejših akcij obveščanja in osveščanja občanov o pravicah in potrebah invalidov v občini;

Naj sklenem z ugotovitvijo projektnega sveta, ko je oblikoval predlog upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli Mestni občini Slovenj Gradec listino »Občina po meri invalidov«. Da je v prepoznavanju odgovornosti občine z visokim nazivom »Mesto kulture in miru« tudi ustvarjanje možnosti za enakopravno življenje invalidov in je prispevek k večji kvaliteti življenja v občini. Tako je celotna lokalna skupnost, vsak na svoj način, vpet v uresničevanje akcijskega načrta. Ne odpravljajo se samo gradbene ovire, temveč tudi druge »ovire«, ki onemogočajo enakopravno vključitev invalidov v vsakdanje življenje. Povezanost invalidskih organizaciji v akciji je prispevek h kulturi skupnega življenja. Izvajalci akcijskega načrta se srečujejo vsakodnevno z novimi izzivi, iščejo in uresničujejo tudi nove odgovore - akcije in priznanje za opravljeno delo, ki ni dokončano. Projektni svet je prepričan, da se bodo naloge iz akcijskega načrta uresničile še naprej z vso odgovornostjo, čeprav nekatere z zamikom, ker so cilji akcijskega načrta vedno aktualni tudi za uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov in za kakovost življenja vseh občanov.

 

Slovenj Gradec, 4.12.2008

Zora Tomič, prof.soc.
predsednica projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''