Občina po meri invalidov: Občina Rogaška Slatina

OBRAZLOŽITEV PODELITVE LISTINE ''OBČINA PO MERI INVALIDOV''

ZA LETO 2008 OBČINI ROGAŠKA SLATINA

Rogaška Slatina, 3.12.2008

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov je s Pravilnikom o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« opredelil osnovni namen projekta in postopke za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«. Imenoval in določil je projektni svet kot tisto strokovno telo, ki vodi postopke, spremlja uresničevanje projekta in predlaga upravnemu odboru izbor občine za kandidatko v sodelovanju v projektu in za dobitnico listine »Občina po meri invalidov«.

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je v decembru 2007 objavil razpis za pridobitev listine za leto 2008. Na razpis so se prijavile tri občine, in sicer: Občina Rogaška Slatina, Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Zagorje ob Savi. Projektni svet je obravnaval prijave tako po formalni in vsebinski strani. Zlasti je bil pozoren do opravljenega dela in priprav za vključitev v projekt, tako v občini kot v invalidskih organizacijah – med invalidi. Ugotovil je, da je v teh občinah ne le prepoznana odgovornost občine do občanov - invalidov, temveč tudi odgovornost za oblikovanje lokalne mreže, ki bo povezala v sodelovanju vse dejavnike v občini. V treh prijavljenih občinah so se obvezali, da se bodo načrtno odzivali na realno prepoznane potrebe in interese svojih občanov skladno s Standardnimi pravili OZN o izenačevanju možnosti invalidov in sprejeto Konvencijo o pravicah invalidov, pri tem bodo upoštevali svoje realne okoliščine in možnosti. Še zlasti velja poudariti, da so občina kot samoupravna skupnost, župan, organi občine, kot tudi občinske službe pripravljeni prevzeti v največji meri svoj del odgovornosti tudi za večjo kvaliteto življenja invalidov.

Občine Rogaška Slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi so s svojim delovanjem že v preteklem obdobju podpirale dejavnost invalidskih organizacij in se vključevale v ustvarjanje pogojev za večjo kvaliteto življenja invalidov in njihovih družin. Pri tem so imele pomembno vlogo tudi »podporne - strokovne službe«, ki se zavedajo svoje odgovornosti, da nadgrajujejo svoje delo z novimi pristopi in oblikami dela z invalidi in njihovimi družinami.

Med invalidi in invalidskimi organizacijami, pa tudi humanitarnimi organizacijami, je bila zaznana pripravljenost za sodelovanje in za aktivno vlogo, za sodelovanje pri realizaciji projekta, saj gre za projekt, ki upošteva različne potrebe in interese posameznikov in skupin invalidov, je namenjen »vsem« invalidom v občini, še več, namenjen je vsem občanom za večjo kakovost življenja vseh občanov in njihovo socialno vključenost.

Uresničevanje dogovora med Zvezo delovnih invalidov Slovenije, občino – kandidatko in društvom – predlagateljem za vključitev v projekt in »akcijskega načrta« v posamezni občini je bilo osnova za predlog projektnega sveta upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli listino »Občina po meri invalidov« občinam: Rogaška slatina, Slovenj Gradec in Zagorje ob Savi.

Pri tem velja posebej poudariti, da ima ocenjevanje uresničevanja projekta v posamezni občini tudi svoje specifičnosti, saj se sleherno okolje na svoj način in skladno s svojimi razmerami, problemi in možnostmi odziva na Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov, oblikuje prioritete in akcijske naloge. Preprosta primerjava med posameznimi občinami ni mogoča in ustrezna.

 

Naša utemeljitev za Občino Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je svojo skrb in odgovornost za socialni položaj invalidov, za izboljšanje kvalitete njihovega življenja in vključenost v življenje občine, za odpravo številnih ovir in njihovo prepoznavnost v okolju nadgradila s sprejetjem akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Rogaška Slatina za obdobje 2008 – 2010 na občinskem svetu, z imenovanjem Sveta za invalide ter vključevanjem vseh dejavnikov v okviru občine. Ustvarila je osnovne pogoje, da so postala Standardna pravila OZN za izenačevanje možnosti invalidov sestavina delovanja vseh. To je izjemno pomembno, saj je uresničevanje Konvencije o pravicah invalidov obveza vseh dejavnikov v Sloveniji, državi, ki je med prvimi ratificirala to konvencijo, ki je postala del naše zakonodaje.

Svet za invalide, ki je spremljal in koordiniral dejavnost posameznih izvajalcev akcijskih nalog in obveščal tako občinski svet kot javnosti, je s polno odgovornostjo opravljal svojo vlogo v sodelovanju z županom mag. Brankom Kidrič, občinskimi službami in javnimi službami, pa tudi invalidskimi organizacijami. Oblikoval je dobre temelje za nadaljnje delo.

Poročilo Občine Rogaška Slatina se odziva na uresničevanje posameznega pravila o izenačevanju možnosti invalidov z akcijskimi nalogami – je poročilo vseh, ki so vsak na svoj način v občini uresničevali akcijski načrt ob prepoznavanju specifičnosti svoje vloge in svojega kraja, dejstva, da je Rogaška Slatina tudi pomemben zdraviliški in turistični kraj, v katerem gre za kvaliteto življenja občanov, pa tudi tistih, ki prihajajo le na obisk ali zdravljenje, še več, da je njihov kraj lahko za zgled drugim, kaj je možno storiti tudi za invalide.

Poročilo je obsežno in poučno, v njem je mnogo »dobre prakse« in inovativnih pristopov. Vsega ni mogoče zaobjeti z našo današnjo utemeljitev v podrobnostih. Zato le nekaj poudarkov:

 

 • osveščanje javnosti o invalidih kot enakopravnih državljanih in občanih je intenzivno in načrtno potekalo preko sredstev javnega obveščanja (o tem pričajo številne priloge poročilu!), v vzgojno izobraževalnih ustanovah od vrtcev do srednjih šol, z razstavami, organizacijo srečanj, posebnim ozaveščanjem invalidom, novimi projekti kot na primer »tačke pomagačke« ter v podpori invalidskih društvom pri organizaciji in izvedbi njihovih akcij.

 • podelitev visokega priznanja občine Območnemu društvu invalidov Zgornje Posotelje ob 40. letnici delovanja je znak priznanja za delo in pomembno vlogo, ki jo ima društvo za življenje občanov - invalidov in uresničevanje njihovih pravic v občini;

 • zdravstveno varstvo je zagotovljeno skladno s pravicami invalidov tako v javni kot zasebni zdravstveni službi, pomembna pridobitev je novo reševalno vozilo, ki omogoča vstop ter prevoz invalidov na vozičkih in priprave za izgradnjo dvigala v zdravstvenem domu v rogaški slatini;

 • rehabilitacija je prepoznana širše kot samo odgovornost podpornih – strokovnih služb, temveč tudi kot podpora posamezniku, da skozi različne aktivnosti tudi sam prispeva h kvaliteti svojega življenja in ga pri tem tudi skupnost finančno omogoči, sofinancira ali pa z nabavo raznih tehničnih pripomočkov;

 • strokovno podporne socialne službe, kot sta Pegazov dom in Center za socialno delo so nadgradile svoje strokovno delo z novimi vsebinami;

 • dostopnost kot pomembno pravilo je bila uresničevana skozi številne projekte za odpravo grajenih ovir in s številnimi posegi v poslovno in bivalno okolje. Omeniti velja, da so v občinski zgradbi na novo zgrajene sanitarije za invalide, da je bilo pripravljeno volišče dostopno za invalide, da se v knjižnici pripravlja samostojen neoviran dostop invalidov v vse oddelke, prav tako tudi dostop do vseh institucij in objektov pomembnih za invalide, kakor tudi nadzor pri novogradnjah;

 • na področju vzgoje in izobraževanje je dan poseben poudarek tudi v letnih načrtih »učenju« za sprejemanje in spoštovanje različnosti, za strpnost in tovariške odnose, pa tudi razumevanje invalidnosti. Sprejet je sklep o triletnem razvojnem programu na tem področju, kot tudi načrt sodelovanja na tem področju med vrtcem, osnovnimi šolami, glasbeno šolo in šolskim centrom. Odprte so tudi možnosti za zaposlovanje invalidov na tem področju. Na rednih roditeljskih sestankih in organiziranih srečanjih s starši se razpravlja o medsebojnih odnosih v zavodu in okolju;

 • zaposlovanju invalidov, njihovi rehabilitaciji in usposabljanju namenjajo posebno pozornost, tako so zaposlili štiri brezposelne invalide in to 1 v občinski upravi, 1 invalidko v osnovni šoli, 2 invalida preko javnih del. Svet za invalide pripravlja »seminar« za zaposlene in brezposelne invalide, v novoustanovljeni agenciji za delo bo še naprej posebna pozornost namenjena delovnim invalidom, zaposlitvene dejavnosti bodo razvijali v Pegazovem domu;

 • za zagotavljanje socialne varnost skladno s Pravilnikom o dodeljevanju socialnih pomoči posebej upoštevajo invalidnost;

 • z organizacijo pomoči in s finančno podporo kot pomočjo za prilagajanje bivalnega okolja podpirajo družinsko življenje in osebno integriteto invalida;

 • invalidske organizacije – invalidi in otroci s posebnimi potrebami so vključeni v kulturno življenje občine, s svojimi nastopi, razstavami in prireditvami (literarni večer) se predstavljajo občanom in bogatijo kulturno življenje v občini. Z odpravo grajenih ovir in drugimi tehničnimi pripomočki jim je omogočeno neposredno vključevanje v skupno kulturno življenje v občini;

 • rekreacija in šport se uvrščata med pomembnejše aktivnosti invalidov, invalidsko društvo je organizator teh aktivnosti v povezavi z lokalnim športnim društvom in drugimi invalidskimi društvi v Sloveniji v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije; pri tem velja posebej poudariti pomen športno rekreacijskega srečanja invalidov na Boču;

 • duhovna oskrba je zagotovljena v Pegazovem domu;

 • izjemno je informiranje javnosti o aktivnostih za uresničevanje akcijskega načrta (projekta!), dejavnostih invalidov in invalidskih organizacij kot tudi drugih dejavnikov in pričevanj invalidov preko TV, tiskanih medijev, radia, glasil posameznih invalidskih organizacij, na svetovnem medmrežju, v informatorju steklarne, na javnih prireditvah in v mednarodni javnosti. Posebej velja izpostaviti, da je župan Občine Rogaška Slatina predstavil prizadevanja v občini za ljudi s posebnimi potrebami 12 članski evropski komisiji v okviru ocenjevanja evropskih mest »entente florale 2008« in širši domači javnosti na zaključni prireditvi po pridobitvi posebnega mednarodnega priznanja »entente florale 2008« za ljudi s posebnimi potrebami v Rogaški Slatini;

 • pravilo o potrebnosti načrtovanja aktivnosti za zagotavljanje enakih možnosti za invalide se kaže v rezultatih, v uresničevanju »Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov 2008 – 2010«. Akcijski načrt je zavezujoč dokument za vse občane na čelu z županom gospodom Brankom Kidrič, ob dejavni podpori tajnika občine gospoda Marjana Čuješ, je del razvojnega načrta občine. Pri tem ne gre le za odpravljanje grajenih in drugih komunikacijskih ovir, gre za nove poglede na realnost skupnega življenja na tem prostoru, gre za sprejemanje in spoštovanje različnosti, tudi za ukrepe, izboljšujejo skupno življenje v občini, se odzivajo tudi na posebne potrebe posameznih občanov ali skupin, gre za krepitev odgovornosti vseh za dobre medčloveške odnose, za odgovornost, da nihče ne bo ostajal neviden na obrobju naše skupnosti in bo imel tudi možnosti sodelovati;

 • v okviru Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje invalide seznanjajo s pomembnimi spremembami in dopolnitvami zakonodaje, pravni svetovalec nudi invalidom v okviru možnosti tudi brezplačno svetovanje, pripravljajo se na spremembo evropske direktive v zvezi z zaposlovanjem invalidov;

 • posebej velja omeniti pomembno pridobitev novih poslovnih prostorov društva tudi s podporo občine;

 • sredstva za uresničevanje Akcijskega načrta za obdobje 2008 – 2010 in delo sveta se v največji meri zagotavljajo iz občinskega proračuna iz različnih postavk; del sredstev so prispevale vzgojno izobraževalne organizacije, sponzorji, donatorji, nekaj jih je bilo zbranih z organizacijo prireditev, določen del je pridobljen iz evropskih skladov in zasebnih družb;

 • za koordinacijo delo je uspešno skrbel svet za invalide, ki mu predseduje gospa mag. Karla Škrinjarič, s strani občine pa župan mag. Branko Kidrič, tajnik občine gospod Marjan Čuješ ter vodje oddelka za družbene dejavnosti gospa Polonca Golob Kovačič. Vse delo je potekalo v sodelovanju z Območnim društvom invalidov in ostalimi invalidskimi organizacijami. Tajnik občine je oseba, ki dejansko celovito spremlja invalidsko problematiko v občini;

 • območno društvo invalidov razvija skladno s svojim programom različne dejavnosti sodeluje z drugimi invalidskimi društvi v republiki Sloveniji in Hrvaškem; z drugimi invalidskimi društvi sodeluje v okviru občinskega sveta za invalide, upravni odbor je obravnaval in sprejel poročilo o uresničevanju akcijskega načrta za leto 2008;

 • stalnemu izobraževanju/usposabljanju zaposlenih strokovnih delavcev in prostovoljcem je posvečena posebna pozornost v okviru različnih strokovnih institucij in združenj, pa tudi v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije, ker se v polni meri zavedajo, da je tudi od večje strokovne usposobljenosti, inovativnosti odvisna kakovost dela in podpora, pomoč in zadovoljstvo invalida;

 • zadovoljstvo invalidov, da so prepoznane njihove stiske, problemi in interesi, da se skupnost odziva po svojih močeh z njimi na nje, da so vključeni v skupno življenje, je merilo za oceno, da je občina tudi po meri invalidov;

Naj sklenem z ugotovitvijo projektnega sveta, ko je oblikoval predlog upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da podeli Občini Rogaška Slatina listino »Občina po meri invalidov«, da ta lokalna skupnost živi s projektom, da je zainteresirana za uresničevanje akcijskega programa in je prepoznala, da je ta projekt v dobro vseh občanov. Zaveda se, da biti imetnik listine »Občina po meri invalidov« ni le priznanje za opravljeno delo, temveč velika odgovornost za kvaliteto skupnega življenja tudi v bodoče.

Celovito poročilo zasluži objavo v občinskem glasilu in kot primer dobre prakse v dokumentih Zveze delovnih invalidov Slovenije.

 

Rogaška Slatina, 3.12.2008

Zora Tomič, prof.soc.
predsednica projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''