Občina po meri invalidov: Občina Radovljica

UTEMELJITEV:

Projektni svet ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je že v letu 2004 obravnaval predlog Društva invalidov občin Radovljica Bled, da se uvrsti Občina Radovljica med kandidatke za pridobitev častnega priznanja ZDIS – listine ''Občina po meri invalidov''.

Po skrbni obravnavi v projektnem svetu in z nekaterimi dopolnitvami predloga, je predlagal upravnemu odbori ZDIS, da jo uvrsti med kandidatke za leto 2005, ker je izpolnjevala osnovne pogoje razpisa in Pravilnika ZDIS o podelitvi listine.


Projektni svet je ugotovil:

 • društvo invalidov pozitivno ocenjuje delovanje občine v preteklem obdobju - tudi v interesu invalidov;
 • da je občina pripravljena svoje delovanje še okrepiti skladno s Standardnimi pravili o izenačevanju možnosti invalidov na osnovi temeljite analize stanja in akcijskega programa;
 • da se društvo zaveda svoje odgovornosti kot del civilne družbe za uresničevanje tega akcijskega programa in za aktiviranje članstva;

Dejstvo je, da gre za zahteven projekt, ki občino kot lokalno samoupravno skupnost spodbuja in afirmira, kot tisti dejavnik ''v skrbi za občane'' – tudi tiste s posebnimi potrebami, upošteva različnost njihovih potreb in možnosti ter na svojevrsten način povezuje dejavnost in odgovornost različnih javnih služb, kakor daje civilni družbi pravo vlogo in aktivira svoje občane, torej tudi invalide;

Čeprav gre za projekt ZDIS, je njegova intenca tudi v tem, da poveže vse invalide oz. invalidske organizacije na lokalnem nivoju k skupnemu delovanju ''preko'' akcijskega programa občine in župana.

Projektni svet je večkrat proučeval gradiva Občine Radovljica ter si na licu mesta ogledal izvrševanje akcijskih nalog. Pri tem je ocenil:

 • da Občina Radovljica izpolnjuje pogoje za pridobitev listine ''Občina po meri invalidov'',:
 • ker je opravila temeljito analizo položaja invalidov v Občini Radovljica in sprejela program ukrepov za njihovo neodvisno življenje (akcijski načrt);
 • ker je iz poročila o izvajanju občinskega programa razvidno, da je izvrševala akcijske naloge in sicer:
 • poteka informiranje in osveščanje preko občinskega glasila Deželne novice, Radia Triglav in Gorenjski glas;
 • da je v skrbi za zdravje bistveno povečana dostopnost in uporabnost Zdravstvenega doma in lekarne Radovljica;
 • da se izvaja pomoč invalidom na domu;
 • da so urejeni prehodi s pločnikov, označba parkirišč s talno in vertikalno označbo, dostopnost služb v Kranjski 13 v Radovljici, kjer imajo sedež Zavod za zaposlovanje, zavod za zdravstveno zavarovanje in druge javne službe, projektni biro;
 • ker je povečana dostopnost OŠ F.S.Finžgar in vrtca v Lescah;
 • da je zaposlovanje v ŠENT Radovljica;
 • da je dostopna Linhartova dvorana, osrednja knjižnica, galerija Avla na Občini;
 • da je dostopna športna dvorana SGŠ v Radovljici, telovadnica OŠ Lipnica, letni bazen v Kropi;
 • da je dostopna cerkev v Radovljici in župnišče poleg nje, dostopni vsi prostori od učilnic do Karitasa;
 • da je adaptirana zgradba občine, ki omogoča tudi invalidom dostop do sejnih dvoran, župana, drugih služb in nenazadnje tudi do volišča;
 • da je župan sprejel odgovornost za projekt.

Še bi lahko naštevali, kaj se je zgodilo tudi v zavesti ljudi in vemo natančno, vendar lahko raznovrstna dejanja kažejo, da se je osveščenost in odgovornost vseh povečala in da je ustvarjen trden temelj za nadaljevanje dela, ne le v dobro invalidov, temveč vseh občanov – za njihovo sožitje.

Na osnovi predloga projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov'' je Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije na svoji 22. seji dne 3.11.2005 sklenil, da podeli Občini Radovljica listino ''Občina po meri invalidov'' za leto 2005.

V imenu projektnega sveta in svojem imenu iskreno čestitam nagrajencem z željo, da še naprej sodelujemo v skupno dobro invalidov in vseh občanov.

 

Zora Tomič, predsednica
projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''