Občina po meri invalidov: Občina Radlje ob Dravi

OBRAZLOŽITEV OB PODELITVI LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«

OBČINI RADLJE OB DRAVI

RADLJE OB DRAVI, 4. DECEMBER 2007

Mednarodni dan invalidov je pravšnji dan, da se vsi, država, lokalna skupnost in invalidi ozremo nazaj, pogledamo, kaj smo storili, da bi bil naš skupni vsakdan v okolju, v katerem živimo, lepši za vse, torej tudi za invalide, danes in jutri; se ozavestimo o skupni odgovornosti, pa tudi družbeni in strokovni odgovornosti posameznika. Prav projekt »Občina po meri invalidov« je tisti okvir, v katerem lahko uresničujemo te cilje.

Zveza delovnih invalidov Slovenije že peto leto uresničuje ta svoj projekt z občinami in invalidskimi društvi. Projekt je vtkan v socialno tkivo države, v uresničevanje pravic človeka in državljana, v razvojne cilje države, kot družbeno in strokovno utemeljen program za uresničevanje Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov, evropske Agende 22 in Konvencije o pravicah invalidov.

Zveza delovnih invalidov Slovenije je zaupala projektnemu svetu, da kot strokovno telo že od vsega začetka skrbi za uresničevanje tega projekta, že pet let sodelujemo, spremljamo, svetujemo in strokovno podpiramo kandidate za pridobitev listine, preverjamo dejavnosti prejemnikov listine, vzpodbujamo društva invalidov in druge invalidske organizacije za načrtno in skupno delovanje v dobro vseh invalidov, v dobro vseh občanov. Pri tem ugotavljamo, da je v naši državi, zlasti med društvi invalidov in občinami velik interes za pridobitev listine.

Dejstvo je,

 • da projekt nagovarja »pravo« okolje – občino, okolje, v katerem oseba z invalidnostjo zadovoljuje večino svojih potreb, kjer najbolj občuti »ovire« zaradi svoje invalidnosti in je tudi njen vpliv na svoje in skupno življenje najmočnejši, če ima možnosti, da enakopravno sodeluje tudi v življenju skupnosti, soodloča, krepi svoje socialne vezi in odgovornosti;
 • da je projekt svojevrsten izziv za lokalno okolje – občino in istočasno pobuda za urejanje »zadev« - stvari, ki oblikujejo socialno okolje za bolj kvalitetno življenje vseh občanov, ne le invalidov, saj je prav občina kot samoupravna skupnost tisti dejavnik, ki je sposoben »združiti« - povezati ob človeku, vse dejavnike v svojem okolju, javne službe, nevladne organizacije in gospodarstvenike; župan je tista integrativna osebnost;
 • da pomeni »po meri invalidov« osmišljanje in bogatenje skupnega življenja, da nihče ne bo odrinjen na družbeno obrobje, neprepoznan kot občan, da je invalid sprejet kot občan in celovita osebnost z vsemi pravicami in dolžnostmi;
 • da je izziv tudi za vse invalide, ne glede na vzrok invalidnosti, društva in organizacije invalidov, da se povežejo, koordinirajo svoje delovanje, se aktivirajo in tako prispevajo k realizaciji projekta, ki je namenjen vsem invalidom in občanom; da se krepi skupna odgovornost vseh za skupno življenje;
 • da je uresničevanje projekta istočasno tudi proces osveščanja, v katerem ne odstranjujemo le vidne in moteče ovire, temveč tudi tiste v nas samih, v dojemanju realnosti skupnega življenja, v katerem naj ne bo nihče »prezrt«, nerazumljen, socialno izključen ali celo diskriminiran, ker je drugačen in ima posebne potrebe.

Projektni svet je spremljal in v zaključni fazi ocenjeval, v kolikšni meri je Občina Radlje ob Dravi uresničevala cilje projekta »Občina po meri invalidov«, dogovor, ki so ga sklenili Zveza delovnih invalidov Slovenije, župan Občine Radlje ob Dravi in Medobčinsko društvo invalidov »Drava« in še zlasti uresničevanje »Akcijskega programa za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2007 – 2010.

Upravnemu odboru ZDIS je predlagal:

»da podeli listino »občina po meri invalidov« za leto 2007 Občini Radlje ob Dravi.

Projektni svet je utemeljil svoj predlog za letošnjo dobitnico s sledečim:

V občini so bile izvedene temeljite priprave za vključitev v projekt; in sicer: 1.12.2006 je bila organizirana okrogla miza »Občina prijazna invalidom«, na kateri so tako prisotni invalidi kot strokovnjaki temeljito analizirali položaj invalidov v občini in sprejeli zaključke;

Skupna delovna skupina je na osnovi razprave in zaključkov pripravila predlog akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Radlje ob Dravi za obdobje 2007 – 2010, ki je bil obravnavan in sprejet na občinskem svetu 26.2.2007. Akcijski načrt opredeljuje ključne naloge tega obdobja:

 • zagotavljanje pogojev za vključevanje invalidov v procese odločanja,
 • razvoj podpornega okolja
 • odpravljanje ovir, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno življenje invalidov;
 • obveščanje in ozaveščanje občanov.

Občinski svet je imenoval Svet za invalide, ki ga sestavljajo strokovnjaki in predstavniki vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine. Podpredsednik sveta je invalid. Svet je prevzel aktivnosti na področju koordinacije in izvedbe akcijskega programa. Pri tem je zelo uspešen, saj se je redno sestajal in sprotno ugotavljal uresničevanje akcijskega programa. Po potrebi se je v aktivnosti na tem področju vključeval tudi župan in tako konkretno prispeval k uresničevanju akcijskega programa.

Medobčinsko društvo invalidov »Drava » je realiziralo pomembno pobudo za meddruštveno koordinacijo invalidskih organizacij, ki naj v bodoče še bolj prispeva k povezovanju, koordinaciji dela in odgovornosti vseh društev za uresničevanje akcijskega programa in upoštevanju raznovrstnih posebnih potreb posameznih skupin invalidov.

Ustanovljen je bil aktiv delovnih invalidov kot oblika sodelovanja zaposlenih invalidov v zaščito njihovega položaja v delovnem procesu.

V podporno okolje so ob javnih službah, zlasti socialnega varstva in zdravstva, vključene s svojimi programi invalidske organizacije, pa tudi humanitarne organizacije, ki se odzivajo na specifične, pa tudi individualne potrebe posameznih invalidov. Le te finančno podpira Občina Radlje ob Dravi.

Razvilo se je zgledno sodelovanje z območno enoto Zavoda za zaposlovanje v Velenju, ki je opravil analize stanja v zvezi z zaposlitvijo invalidov. Zavod je organiziral »zaposlitveni sejem«, na katerem sta sodelovali dve invalidski podjetji in okroglo mizo za delodajalce »kako zagotoviti kadre?«.

Dragocen dokument uresničevanja akcijskega programa je »Poročilo Osnovne šole Radlje ob Dravi« o prisotnosti invalidske problematike v kurikulumu šole, ki kaže ozaveščenost šole v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami v življenje šole in skrb za sodelavce z invalidnostjo. šola se v polni meri zaveda svoje odgovornost!

Aktivnosti obveščanja in ozaveščanje občanov, pa tudi invalidov, potekajo po različnih kanalih. Pomembno vlogo imajo sredstva javnega obveščanja, pa tudi akcije kot je »Pedagoška akcija, ki ozavešča mlade, učence in dijake, da spoznavajo življenje invalidov, njihove posebne potrebe in tako razvijajo pozitiven odnos do oseb z invalidnostjo.

Posebna pozornost je bila posvečena zagotavljanju dostopnosti posameznih institucij, pa tudi opremljenosti institucij, da bi lahko služile ljudem s posebnimi potrebami, tako na primer pridobitev računalniške opreme za slepe in slabovidne.

Še bi lahko naštevala številne »drobne« pobude in aktivnosti, ki so odnosu do invalida zelo pomembne.

Da sklenem:

 • z vključitvijo in uresničevanjem projekta »Občina po meri invalidov« so v občini bolj prepoznane potrebe in interesi invalidov kot skupen interes in odgovornost; razviden je širši, bolj celovit pristop k problematiki in večja je motivacija za skupno delovanje tudi v interesu invalidov;
 • da so v prvem letu realizirane naloge dobra osnova za nadaljnje delovanje vseh dejavnikov in za njihovo prepoznavnejšo vlogo, pri tem velja upoštevati, da gre za manjšo občino, ki se skladno z možnostmi okolja odziva in je še zlasti pomembno, da sleherni dejavnik glede na svojo profesionalno in družbeno vlogo, išče odgovore na vprašanja in rešitve problemov, da vsi delujejo povezano v interesu občana – invalida.

Čestitam Občini Radlje ob Dravi k priznanju!

4. december 2007


ZORA TOMIČ, predsednica
projektnega sveta ZDIS za projekt ''Občina po meri invalidov''