Občina po meri invalidov: Mestna občina Velenje

Utemeljitev sklepa o podelitvi listine

»OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2004

 

 1. Upravni odbor Zveze delovnih invalidov je na svoji korespondenčni seji dne 15.11.2004 soglasno sprejel naslednji sklep:

  • Listina »OBČINA PO MERI INVALIDOV« za leto 2004 se podeli Mestni občini Velenje.

 

 1. Listina »OBČINA PO MERI INVALIDOV« je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov. Zato načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležb v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana.

 1. Zveza delovnih invalidov Slovenije je skladno s Pravilnikom Zveze o podelitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« objavila Razpis za leto 2004. Utemeljen predlog za občino – kandidatko mora podati lokalno društvo in občina mora izpolnjevati pogoje in kriterije iz 3. člena Pravilnika, ki terja:

  • da se izvede analiza o položaju invalidov v občini glede na Standardna pravila o izenačevanju možnosti invalidov,

  • da se oblikuje posebna delovna skupina v katero so enakopravno vključeni predstavniki invalidskih organizacij, ki delujejo na območju občine,

  • da se na osnovi analize pripravi in sprejme na občinskem svetu konkreten akcijski načrt kot sestavina delovnega programa občinskega sveta,

  • da se oblikuje posebno posvetovalno, ki povezuje vse dejavnike v občini,

  • da delovna skupina in delovna telesa občine stalno spremljajo izvajanje akcijskega načrta in dajejo pobude in pri tem upoštevajo ocene uporabnikov in invalidskih organizacij,

  • da stalno osvešča javnosti v zvezi s pravicami, potrebami in možnostmi invalidov ter promovira akcijski načrt,

  • da vsestransko podpira dejavnost invalidskih organizacij in jih vključuje kot partnerje v aktivnosti za invalide in ne nazadnje,

  • DA JE ŽUPAN SPREJEL S SVOJO IZJAVO IN PODPISOM DOGOVORA TUDI OSEBNO ODGOVORNOST ZA REALIZACIJO PROJEKTA.

 

 1. Mestna občina Velenje in Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline sta izpolnila vse te pogoje in kriterije iz razpisa in 3. člena Pravilnika Zveze o podelitvi listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV«. Svet Mestne občine Velenje je na 17.seji, dne 19.10.2004 sprejel »Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2005 - 2009«, župan je podpisal Izjavo, s katero je prevzel odgovornost za izvedbo projekta in sklenjen je Dogovor v zvezi z nadaljnjim izvajanjem projekta med Mestno občino Velenje, Medobčinskim društvom invalidov Šaleške doline in Zvezo delovnih invalidov Slovenije.

 1. Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline je s kandidaturo Mestne občine Velenje za prejemnika listine »OBČINA PO MERI INVALIDOV« izkazalo priznanje občini, županu, mestnemu svetu in občinskim službam, zdravstvenim in socialnim delavcem, območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanja in območni enoti Zavoda za zaposlovanje, gospodarstvenikom, vsem dejavnikom, ki si prizadevajo za izboljšanje položaja invalidov, za njihovo nediskrimnacijo in socialno vključenost.

 1. Zato je strokovni svet ZDIS predlagal Upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije podelitev listine ''OBČINA PO MERI INVALIDOV '' Mestni občini Velenje.

 

mag. Cveto Uršič, predsednik strokovnega sveta ZDIS