Nagovor ob 35 letnici delovanja MDI Drava

Radlje ob Dravi, 24. 9. 2004Drage članice in člani, cenjeni gostje!

Veseli me, da sem lahko ponovno z vami na množičnem srečanju, kjer članstvo na najbolj pristen način izraža svojo pripadnost, ki se je gradila polnih 35 let.

Dovolite mi, da vas pozdravim v imenu Zveze delovnih invalidov Slovenije, naše krovne organizacij, ki praznuje z vami. Vaše rojstno leto sovpada z letom ustanov-ne skupščine Zveze društev telesnih invalidov Slovenije, ki se je skupaj z vami ves čas prilagajala aktualnim družbenim razmeram na področju invalidskega varstva ter se končno kot specializirana in profilirana invalidska organizacija umestila v položaj kompetentnega socialnega partnerja na nacionalni in lokalni ravni. In le vprašanje nekaj dni je še, ko bo naša Zveza pridobila še status reprezentativne organizacije, ki bo državo obvezoval, da se na zakonodajnem področju ne sme zgoditi nič brez nas.

Mi se seveda zavezujemo, da bomo vodili korektni civilni dialog na področjih, kjer se našim članom zagotavlja socialna varnost. Socialno varnost pa nam, delovnim invalidom zagotavlja zaposlitev in vse pravice, ki iz nje izhajajo. Država namreč vedno bolj spoznava, da je najcenejši invalid zaposleni invalid, ki je tako državljan v polnem smislu s svojimi pravicami in istočasno davkoplačevalec s svojimi obvez-nostmi. Pri tem še omenjam osebno zadovoljstvo posameznika, kljub dostikrat premajhni plači.

Nasploh ste v vašem društvu poznani na Koroškem po kvalitetni pravni pomoči. Pri tem omenjam prizadevnega pravnika, tudi vašega člana, gospoda Lasnika, ki je pravne storitve nudil tudi drugim v vaši pokrajini.

Priznati vam je treba, da ste veliko storili pri zaščiti pravic delovnih invalidov, spregledali marsikatero namero delodajalcev, preprečevali odpustitve z delovnega mesta in ves čas poudarjali enakopravno obravnavo.

Vaša prizadevanja za regularno zaposlovanje delovnih invalidov na odprtem trgu dela in v invalidskih podjetjih so bila opazna tudi na nacionalni ravni.

Kaže, da ste pred novimi izzivi, ki jih prinaša članstvo v EU. K nam prihajajo primeri dobre prakse, ki se kažejo v ustanavljanju socialnih podjetij, ki jih je nujno uvesti tudi v Sloveniji. To so podjetja, ki zaposlujejo pripadnike ranljivih skupin, torej članov družbe s specifiko težko zaposljivih oseb. Ti težko najdejo delo v firmi na odprtem trgu dela, mnogo lažje pa se zaposlijo v socialnem podjetju, ki nima drugega cilja, kot blagostanje zaposlenih. Tako podjetje je organizirano po posebnih principih, ki so v tujini znani, in že dajejo ugodne rezultate.

Ne morem tudi mimo številnih prostovoljcev na področju prostovoljnega socialnega dela, ki so dali izjemen pozitivni prispevek pri izvajanju posebnih socialnih programov. Vsem vam gre zahvala za negovanje plemenitega poslanstva, ki temelji na doseganju enakih možnosti, spoštovanja človekovih pravic in zaščiti človekovega dostojanstva.

Znali ste najti svoj prostor v lokalni skupnosti in ustvariti ustrezno občutljivost odgovornih socialno čutečih ljudi, ki oblikujejo civilizirano skupnost, ki je vsem nam v ponos in tistim v EU v svetel primer dobrega sodelovanja in sobivanja.

Spoštovani! Zavedajte se, da ste ustvarili enkraten socialni kapital, ki vam zagotavlja uspešnost do naslednjega jubileja. Naj bo ta dan nekaj posebnega in samo vaš. Čestitam!

Miran Krajnc