8. maj -- Terme Čatež - Delavnica Brainstorming

V Termah Čatež se je 8. in 8. maja odvijalo dvodnevno usposabljanje za invalide v delovnem razmerju in brezposelne invalide, ki iščejo oziroma čakajo na zaposlitev. Del tega je bila tudi posebna delavnica Brainstorming, ki sta jo vodila mentor Miran Krajnc in komentor Alojz Cifer.Sodelujoči so prišli do naslednjih sklepov:

1. priznanja

Glede na trenutne družbene razmere kaže obstoječi Pravilnik o priznanjih ZDIS dopolniti in posodobiti. Vse več je dobitnikov priznanj izven Zveze, na primer, župani, občinski in drugi predstavniki v lokalni skupnosti, ki pomembno prispevajo k delovanju in promociji DI . Možna bi bila uvedba nove vrste priznanja z nazivom Priznanje ZDIS z znakom ZDIS (podobno kot zlati znak za priznanje članom). Izjemoma lahko o takem priznanju odloči predsednik ZDIS, vendar ga kasneje komisija za priznanja verificira.

V posameznih regijah se ob visokih jubilejih društev podeljuje večje število priznanj, kar v določenem smislu vpliva na njihovo razvrednotenje. Tako nekateri predlagajo, da se število podeljenih priznanj veže na odstotek članstva v DI (na primer 1%) in da se kriteriji za časovnost ne upoštevajo, ker se v ospredje postavljajo rezultati aktivnosti posameznikov.

2. ažuriranje evidenc članstva

Ažuriranje članskih evidenc nam nalaga Zakon o invalidskih organizacijah. Še vedno obstaja v uporabi Evidenčni karton (EK), v kratkem pa bo izdelan nov računalniški program, ki bo zajemal nekaj manj podatkov, ki bodo skladni z Zakonom o socialnem varstvu. Spomniti velja na 30. 6. 2004, do takrat so DI dolžna ažurirati evidence.

3. profesionalizacija v delu DI

Zaradi vse večjega obsega del in nalog (redno delovanje, programsko delo, adnimistriranje, komuniciranje preko računalnika) v vse večjem številu DI uporabljajo možnosti zaposlitve iz javnih del in in tudi drugih oblik zaposlovanja težko zaposljivih oseb. Prihaja do idej skupnega organiziranja take pomoči na regijski ravni. Problem sofinanciranja.

4. informacijska dejavnost v DI

Sčasoma v ZDIS prehajamo na prenos informacij po elektronski poti pa tudi bistveno več pozornosti bomo posvetili spletni strani Zveze. V DI bodo morali novi način komuniciranja čimprej sprejeti zaradi nujnosti vse večjega in hitrejšega pretoka informacij, ki vztrajno potiskajo v ozadje obveščanje z dopisi preko pošte. Računalniško opismenjevanje pridobiva na veljavi in sili vodstva DI na prilagajanje, ustrezno času in zahtevam. Izgovori, da v DI ni mogoče najti nikogar, ki bo odpiral elektronsko pošto ali spletne strani ZDIS niso sprejemljivi.

5. profiliranje ZDIS

V organe DI so lahko izvoljeni le delovni invalidi I., II. in III. kategorije ali z dokazilom o telesni okvari. Intenzivira se povezovanje matičnih DI z aktivi zaposlenih invalidov v gospodarskih družbah. Na seje DI se vabi predstavnika aktiva.

6. volitve

Volitve v organe DI so tajne, čeprav statuti posameznih DI dovoljujejo javne volitve. Ni mogoče prezreti dejstva, da živimo v demokratični družbi, ki vidi v tajnih volitvah resnični odraz razmišljanja posameznikov.
Smo v predvolilnem času in naši člani ne morejo predstavljati politične baze prav nobeni politični usmeritvi. Ta trditev je v skladu z našo apolitičnostjo in dikcijo statuta ZDIS.

7. javnost dela

Brez promocijskih dejavnosti DI v lokalnih skupnostih ni naše vidnosti, obstoja in prepoznavnosti (radio, TV, intervjuji, društvene akcije, programsko delo, informacije za člane in javnost – strokovno, politično, laično, itd.)

8.stiki s članstvom

Pomemben je neposreden stik DI s članstvom, ki krepi pripadnost in povečuje enotnost. Brez organizacijskih podoblik (aktivi, pododbori, odbori, poverjeništva, itd), ki imajo obvezno dodeljeno določeno avtonomijo (kadrovsko, finančno, organizacijsko) ni računati na trdno povezanost in osebno toleranco razumevanja vodenja. Posamezni manjkajoči elementi povečajo možnosti cepitve društev, drobljenje finančnih sredstev in izgubo bonitet, ki jih članstvo ima, dokler je organizirano v ZDIS.