5. seja SIOS

Ljubljana, 1. julij 2004 - Prisotni na 5. seji Sveta invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) smo bili enotnega mnenja, da je dopolnitev Ustave RS v 14. členu z besedico invalidnost identificirala našo enakost pred zakonom (nediskriminacija), slovenski invalidi smo po lastni ustavi izenačeni z Ustavo EU (v sprejemanju), z dopolnitvijo sta zaživela 15. in 52. člen Ustave RS in končno nam dopolnitev zagotavlja družbeno identiteto. Imenovali smo predstavnike invalidov v komisije za priznanje pravice do družinskega pomočnika. Komisije sestavljajo posamezniki iz različnih organov in institucij s področja invalidskega in socialnega varstva (civilna družba in javna mreža).

Jožeta Zupana smo imenovali v Svet Vlade RS za uresničevanje načela enakega obravnavanja po 9. členu Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja.

Obravnavali smo novonastalo pozicijo SIOS-a, kot polnopravnega člana EDF-a in opredelili ključna področja pri nadaljnjem sodelovanju (stiki na interesnih področjih invalidskih organizacij).

Svetu niso blizu nove oblike delovanja društva YHD (izraba študentov za različne monitoringe in prenos njihovih prijemov na državne inštitucije itd.).

Pričel se je postopek za formalno, vsebinsko in organizacijsko preobrazbo SIOS-a, kot že delujočega nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Imenovan je bil njegov začasni sekretariat (Šušteršič, Kastelic, But, Redjepovič, Kušar, Krajnc).

Svetu sem predlagal, da se podeli priznanje za tri najbolj zaslužne pri spremembi 14. člena Ustave RS. To so: Marjan Kroflič, mag. Cveto Uršič in Boris Šušteršič.

Dal sem pobudo (ki je bila sprejeta), da se datum sprejema dopolnitve 14. člena (15. 6. 2004) odslej obeležuje kot Dan slovenskih invalidov.

O finančnem poslovanju SIOS-a v letih 2003 in 2004, se bo razpravljalo na naslednji seji.