Sprejeta odredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Minister za zdravje in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta sprejela Odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar, ki v prilogi vsebuje tudi nov seznam telesnih okvar. Odredba je bila sprejeta 5. 10. 2021, v Uradnem listu RS je bila objavljena v petek 15. 10. 2021, veljati pa bo začela 30. 10. 2021.

 

Odredba opredeljuje vrste in stopnje telesnih okvar, ki pomenijo izgubo, bistveno poškodovanost ali znatno onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa najmanj za 30 odstotkov.

Seznam telesnih okvar je podlaga za odločanje v postopku glede pravice do invalidnine. V postopku, ki sledi vloženi zahtevi za priznanje pravice do invalidnine, invalidska komisija pripravi izvedensko mnenje o obstoju ter vrsti oziroma stopnji telesne okvare. Pri tem uporablja predpis o vrsti in stopnji telesnih okvar. Na podlagi izvedenskega mnenja invalidske komisije Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odloči o pravici.

Spremembo in posodobitev več deset let starega seznama telesnih okvar je pripravila strokovna skupina, ki sta jo imenoval minister za zdravje in minister za delo, družino in socialne zadeve. O seznamu je poleg razširjenih strokovnih kolegijev v postopku sprejemanja razpravljal tudi Svet za invalide Republike Slovenije, ki na seznam ni imel pripomb. V sprejeti seznam, ki nadomešča do sedaj uporabljeni Samoupravni sporazum o seznamu telesnih okvar iz leta 1983, ki je bil zadnjič dopolnjen in spremenjen 1989, so vključene dopolnitve in nova medicinska spoznanja.

 

Odredba s prilogo je dostopna na spletni strani Uradnega lista RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3258/odredba-o-dolocitvi-vrst-in-stopenj-telesnih-okvar.