Poročilo predsednika ZDIS - oktober 2016

04.10.2016 – 3. seja KOO Dolensko Belokranjske regije

Prisotni: MDI Novo Mesto, DI Črnomelj, DI Grosuplje, DI Trebnje, DI Kočevje, DI Metlika, DI Ribnica .
ZDIS: Drago Novak – predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.
Odsotni: DI Trebnje.

Na dnevnem redu so imeli:

1. Pregled sklepčnosti

2. Usposabljanje ZDIS za razpis FIHO za leto 2017

3. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje KOO

4. Bela knjiga (pripombe in pobude)

5. Poročilo predsednika koordinacije Srečka Matkoviča o delovanju UOZDIS

6. Razno (srečanje invalidov v izvedbi MDI Novo mesto; sklic izredne seje UO ZDIS)

Na začetku so preverili navzočnost.
Pozdravila nas je Marinka Hlade, predsednica MDI Novo mesto, organizator KOO Dolenjske Belokranjske regije, ki je prevzel organizacijo KOO.
Pozdravil sem vse udeležence in jim želel veliko uspeha pri usposabljanju za razpis FIHO 2017. Usposabljanje sta izvedli mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.
Po usposabljanju smo nadaljevali s sejo KOO Dolenjske in Bele Krajine.
Ad3.) Zapisnik bodo potrdili na naslednji seji.
Ad4.) Bela knjiga
Koordinator Srečko Matkovič je poročal, da je Lidija Štajdohar pripravila gradivo, katerega bo posredoval vsem članom koordinacije in da ga naj pregledajo, preberejo in podajo pripombe oz. ideje v roku 5-tih dneh, da posreduje pripombe na ZDIS.
Ad5.) Predsednik KOO Dolenjske Belokranjske regije, član UO ZDIS Srečko Matkovič, je poročal o zadnji seji UO in sprejetih sklepih na UO ZDIS.
Ad6.) Razno
Poročali so o izvedbi srečanja invalidov KOO Dolenjske in Bele Krajine v izvedbi MDI Novo mesto, ki je bilo v Kmetijski šoli Grm Novo mesto (Bajnof). Udeležilo se je cca 250 invalidov.
Udeleženci so bili zelo zadovoljni.
Srečko Matkovič, član UO ZDIS in predsednik KOO Dolenjske in Bele krajine je povedal svoje mnenje glede sklica izredne seje UO ZDIS. Sam sem povedal, da je vso dokumentacijo pregledal NO, pripravil poročilo za sejo UO ZDIS, katero so prejeli člani UO ZDIS. Gradivo – Letno poročilo se je obravnavalo na seji UO ZDIS. Vso gradivo so prejeli člani UO, na seji UO je bila prisotna tudi računovodkinja. Pregled vse dokumentacije je opravil revizor in podal mnenje, ki je vključeno v letno poročilo. Na zboru članov ZDIS je bilo letno poročilo ZDIS potrjeno.
Gorazd Prhne DI Metlika podpira ga. Vido Perne.

11.10.2016 Usposabljanje za člane MDI Murska Sobota v Termah Dobrna; ZDIS

Na povabilo MDI Murska Sobota, predsednika Rudolfa Kuliča sem imel predavanje za člane IO, ČR, NO, SZK in poverjenike v Termah Dobrna. Predstavil sem delovanje ZDIS. Po končanem predavanju so me člani spraševali in sem odgovarjal na njihova vprašanja.

13.10.2016 – ZDIS, Sestanek na DI Ljubljana-Šiška

Sestanek na DI Ljubljana-Šiška s predsednico Ano Pintar in tajnico društva Jožico Jakše o delovanju društva.

18.10.2016 – 1. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Ajdovščina

Na začetku posveta nas je pozdravila Manica Jerkič, predsednica DI Ajdovščina-Vipava ter nam zaželela uspešno delo.
Na posvetu v Ajdovščini so bila prisotna naslednja društva: Ajdovščina-Vipava, Cerknica-Loške doline-Bloke, Dornberk, Goriške, Idrija-Cerkno, Ilirska Bistrica, Jesenice, Koper, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, Logatec, Piran, Pivka, Postojna, Radovljica, Sežana, Škofja Loka, Vrhnika in Žiri.
Drugi prisotni: predstavnika izvajalca PSPS Rekreacija in šport, DI Vrhnika, Mira Šinkovec in Ciril Podbregar, Jožef Freidl, predsednik Komisije za šport in rekreacijo in Drago Novak, predsednik ZDIS.
Na posvetu je bila podana analiza izvedbe socialnega programa na državni ravni »Rekreacija in šport – ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti«; financiranje s strani ZDIS na državni in lokalni ravni, prijava na razpis sredstev za rekreacijo invalidov pri ZPIZ; uskladili smo termine v koledarju tekmovanj ZDIS za leto 2017.
Na posvetu so bile podane pobude:

 • Posvet naj bi bil kje bližje.

 • Prijavnico za OT ZDIS posredovati kasneje, po kolektivnemu dopustu ZDIS in rok za vračilo izpolnjenih prijavnic – 3 tedne.

 • Mira Šinkovec, predstavnica izvajalca PSP Rekreacija in šport je opomnila vse udeležence posveta o pošiljanju dokumentacije do srede, če je v soboto končano območno prvenstvo; podatki, koliko se jih uvrsti, piše v razpisni dokumentaciji in na pravilno izpolnjevanje poročil za ZDIS

19.10.2016 – 2. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Rimske Toplice

Na začetku posveta nas je pozdravila Angela Vodičar, predsednica DI Rimske Toplice ter nam zaželela uspešno delo.
Na posvetu v Rimskih Toplicah so bila prisotna naslednja društva: Brežice, Hrastnik, Kočevje, Krško, Laško, Litija-Šmartno, Metlika, Novo Mesto, Radeče, Ribnica, Rimske Toplice, Sevnica, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi.
Drugi prisotni: predstavnika izvajalca PSPS Rekreacija in šport, DI Vrhnika, Mira Šinkovec in Ciril Podbregar, Jožef Freidl, predsednik Komisije za šport in rekreacijo in Drago Novak, predsednik ZDIS.
Na posvetu je bila podana analiza izvedbe socialnega programa na državni ravni »Rekreacija in šport – ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti«; financiranje s strani ZDIS na državni in lokalni ravni, prijava na razpis sredstev za rekreacijo invalidov pri ZPIZ; uskladili smo termine v koledarju tekmovanj ZDIS za leto 2017.
Na posvetu so bile podane pobude:

 • Posvet naj bi bil kje bližje.

 • Prijavnico za OT ZDIS posredovati kasneje, po kolektivnemu dopustu ZDIS in rok za vračilo izpolnjenih prijavnic – 3 tedne.

 • Miro Vidic, član komisije za tekmovalni šport pri ZŠIS je podal informacijo, da so se usklajevali in omilili zadevo glede tekmovanja OT in DP v ribištvu. Dosežen je dogovor, da se za tiste ribiče, ki nimajo izpita in niso član RD organizira posvet – izobraževanje glede osnov ribištva.

 • Vprašanje s posveta: selektor za ribištvo pri ZŠIS naj poda odgovor zakaj se državni prvak v ribolovu ne more udeležiti evropskega ali svetovnega prvenstva.

 • - Državni prvak v namiznem tenisu nima možnosti, da bi tekmoval v mednarodnem merilu – vprašanje, da nam ZŠIS odgovori, zakaj ne more sodelovati v mednarodnem merilu.

 • Pobuda ZŠIS – streljanje; skrajšati čas tekmovanja; število strelov serijske zračne puške iz 40 strelov na 20 strelov, kar bi bilo iz vidika fizične pripravljenosti tekmovalcev dosti lažje – starost tekmovalcev.

Mira Šinkovec, predstavnica izvajalca PSP Rekreacija in šport je opomnila vse udeležence posveta o pošiljanju dokumentacije do srede, če je v soboto končano območno prvenstvo; podatki, koliko se jih uvrsti, piše v razpisni dokumentaciji in na pravilno izpolnjevanje poročil za ZDIS

20.10.2016 – 3. Posvet za predsednike DI in predsednike Komisije za rekreacijo in šport pri DI, člane ZDIS; Ptuj

Na začetku posveta nas je pozdravila Zdenka Ornik, predsednica MDI Ptuj ter nam zaželela uspešno delo.
Na posvetu na Ptuju so bila prisotna naslednja društva: Črešnjevec, Drava Radlje ob Dravi, Dravinjske doline Slovenke Konjice, Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Majšperk in Kidričevo, Mežiške doline, Murska Sobota, Muta, Ormož, Ptuj, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Šaleške doline, Žalec.
Drugi prisotni: predstavnika izvajalca PSPS Rekreacija in šport, DI Vrhnika, Mira Šinkovec in Ciril Podbregar, Jožef Freidl, predsednik Komisije za šport in rekreacijo in Drago Novak, predsednik ZDIS.
Na posvetu je bila podana analiza izvedbe socialnega programa na državni ravni »Rekreacija in šport – ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti«; financiranje s strani ZDIS na državni in lokalni ravni, prijava na razpis sredstev za rekreacijo invalidov pri ZPIZ; uskladili smo termine v koledarju tekmovanj ZDIS za leto 2017.
Na posvetu so bile podane pobude:

 • Posvet naj bi bil kje bližje.

 • Prijavnico za OT ZDIS posredovati kasneje, po kolektivnemu dopustu ZDIS in rok za vračilo izpolnjenih prijavnic – 3 tedne.

 • Miro Vidic, član komisije za tekmovalni šport pri ZŠIS je podal informacijo, da so se usklajevali in omilili zadevo glede tekmovanja OT in DP v ribištvu. Dosežen je dogovor, da se za tiste ribiče, ki nimajo izpita in niso član RD organizira posvet – izobraževanje glede osnov ribištva.

 • Vprašanje s posveta: selektor za ribištvo pri ZŠIS naj poda odgovor zakaj se državni prvak v ribolovu ne more udeležiti evropskega ali svetovnega prvenstva.

 • Državni prvak v namiznem tenisu nima možnosti, da bi tekmoval v mednarodnem merilu – vprašanje, da nam ZŠIS odgovori, zakaj ne more sodelovati v mednarodnem merilu.

 • Pobuda ZŠIS – streljanje; skrajšati čas tekmovanja; število strelov serijske zračne puške iz 40 strelov na 20 strelov, kar bi bilo iz vidika fizične pripravljenosti tekmovalcev dosti lažje – starost tekmovalcev.

 • Pobuda, da organizator OT določi čas igranja v balinanju (predlog 1 ura); v pravilniku določiti tudi čas žrebanja za društva pred tekmovanjem; predlog, da bi iz OT odšli na DP 1. in 2. uvrščeni iz vsakega OT.

Mira Šinkovec, predstavnica izvajalca PSP Rekreacija in šport je opomnila vse udeležence posveta o pošiljanju dokumentacije do srede, če je v soboto končano območno prvenstvo; podatki, koliko se jih uvrsti, piše v razpisni dokumentaciji in na pravilno izpolnjevanje poročil za ZDIS