Poročilo predsednika ZDIS - september 2016

02.09.2016 – 5. seja KOO Zasavje-Posavje

Prisotni: DI Hrastnik, DI Trbovlje, DI Zagorje ob Savi, DI Radeče, DI Sevnica DI Krško, Drago Novak - predsednik ZDIS, mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.

Odsotni: DI Brežice in MDI Litija in Šmartno pri Litiji.

Na dnevnem redu so imeli:

 1. Potrditev zapisnika in sklepov zadnje seje;

 2. Dopolnitev pravilnika o izvajanju zakona o DDV-1

 3. Tekoče zadeve

Na začetku so preverili navzočnost.

Pozdravil nas je predsednik DI Hrastnik Rajko Žagar, predsednik KOO Zasavske-Posavske regije in član UO ZDIS.

Pri točki 1. so potrdili zapisnik in sklepe zadnje seje.

Pod točko 2. jim je Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS predstavila pravilnik o izvajanju zakona o DDV-1 in odgovarjala na vprašanja sodelujočih na sestanku.

Pod točko 3. je mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS pozdravila in odgovarjala na vprašanja, ki so jih zapisali na prejšnjih sejah KOO in jim povedala kaj smo lansko leto in letos videli pri internih nadzorih in na kaj naj bodo pazljivi pri delu oziroma pri pisanju planov in poročil (prebrati si morajo navodila in pogodbe, ki jih podpisujejo; delujemo po Zakonu o društvih in Zakonu o invalidskih organizacijah; imeti moramo stroškovna mesta in stroškovne nosilce; določiti morajo sodila za stroške elektrike, telefona, komunale, itd…, da jih lahko vključijo v PSP; imeti morajo sezname uporabnikov; niso vpisovali prostovoljne ure v Letna poročila; dvojno financiranje; neurejena dokumentacija; ni zapisnikov IO in NO; pregledati morajo vsebino programov, katero razpošlje ZDIS po društvih in napisati samo tisto kaj delajo, ostalo morajo izbrisati pri vsebini programov; imeti morajo sezname neponovljivih uporabnikov; itd.).

Po izčrpanemu dnevnem redu so sledila vprašanja, na katere smo odgovarjali.

 

06.09.2016 –ZDIS

ZDIS je organizirala informativni sestanek za zainteresirana društva invalidov – člane ZDIS in občine za sodelovanje v projektu in razpisu »Občina po meri invalidov«.

V začetku sem vse prisotne pozdravil in predstavil podpredsednico, predsednika in članici projektnega sveta ZDIS in strokovno sodelavko ZDIS.

Namen sestanka je pomagati zainteresiranim občinam/društvom pri vključitvi v projekt »Občina po meri invalidov« in pripravi na razpis za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« za leto 2017, ki bo objavljen.

Podpredsednica projektnega sveta ZDIS mag. Andrejka Fatur Videtič je predstavila projekt, na kaj naj bodo društva in občine pozorne in na koncu je bila razprava.

Udeležili so se: MDI Goriške in občina Miren Kostanjevica; DI Mežiške doline in občina Prevalje; MDI Lenart in občina Lenart; DI Koper; MDI Novo Mesto; MDDI Celje; DI Ljubljana Šiška; MDI Žalec in občina Žalec; MDI Idrija-Cerkno in občina Idrija; DI Postojna in občina Postojna.

 

Urejanje tekočih zadev na ZDIS.

 

07.09.2016 – Izredna seja UO Fiesa

Seje sva se udeležila predstavnika ZDIS v UO Fiesa: Drago Novak, predsednik ZDIS in Zdenka Ornik.

Dnevni red smo potrdili.

Pod točko 1 smo obravnavali reševanje vprašanja parkirišča za hotel Fiesa (odkup zemljišča, možnosti najema zemljišča ali prestavitev parkirišča).

Predsednik UO Fiesa je poročal, da je bil na sestanku z R-IMMO-S glede ureditve zemljišča za parkirišče hotel Fiesa. Naša ponudba je prenizka. Na seji smo se pogovorili, da bi šli v odkup zemljišča (928m2), ker ostali dve parceli so že prodali.

Ponudili bi 280.000€ z DDV. Tudi naš sosed bi šel z nami v odkup in bi participiral v vrednosti dostopa do parcele. To pomeni za vse 3 zveze, da bi letos privarčevana sredstva vložili v odkup (cca. 60.000€) in dve leti najemnin, tako kot smo 2 leti najemnino vložili v prenovo hotela.

Pod točko Razno.

 • Pogodba najemnika hotela

 • Odnos najemnika hotela z gosti invalidi

 • Pripraviti dopis za UO ali koristijo invalidi kapacitete

 • Pripraviti dopis za najemnika hotela, kaj naj vključimo v pogodbo.

 

13.09.2016 – ZDIS; Sestanek z podjetjem ADACTA d.o.o.

Prisotni: Igor Tasič, Adacta; Marko Kroflič; Romana Vidrih, strokovna služba ZDIS in Drago Novak, predsednik ZDIS.

Na osnovi razgovora je potrebno pripraviti okvirne zahteve za izobraževanje (naša priporočila), da vključijo v ponudbo in se dogovorimo za izvedbo programa za izdelavo spletne aplikacije »Počitniške kapacitete«.

 

15.09.2016 – ZDIS

Sestanek z izvajalcem GRIK d.o.o. izbranim na 9. seji UO ZDIS glede opreme v vseh treh apartmajih v Simonovem zalivu (B12, D4 in C17).

Sestanka so se udeležili:

ZDIS: Drago Novak, predsednik ZDIS in Romana Vidrih, strokovna služba ZDIS.

GRIK d.o.o.: Igor Sirše in Branko Žagar.

Dogovorili smo se z izvajalcem kaj vse mora narediti in kakšno opremo želimo imeti v apartmajih.

 

Sestanek z ga. Sanjo Jablanovič iz PIC-a glede pobud in komentarjev na Belo knjigo.

 

16.09.2016 – ZDIS; Sestanek na MDDSZ in Usposabljanje za aktivno življenje in delo – za zaposlene in brezposelne invalide - Terme Čatež;

 

Sestanek na MDDSZ

Prisotni s strani MDDSZ: Peter Pogačar, dr. Andraž Rangus in Mitja Žiher.

Prisoten s strani ZDIS: Drago Novak.

Predstavitev pobud in idej Bele knjige s strani ZDIS. Predstavil sem jim naše pobude in ideje, ter jim pisno predal pobude in ideje.

Povedali so mi, da smo edini do sedaj predali pisno pobude in ideje. Želijo z nami sodelovati, kot delovna skupina za invalidsko varstvo. Ko pa bodo prišli s socialnimi partnerji tako daleč nas bodo pozvali, da bomo sodelovali z njimi glede invalidskega varstva.

 

Ogledal sem si hišice št. 86, 107 in 171 v Termah Čatež zaradi potrebe po barvanju opaža in fasade.

Opravi naj se barvanje opaža na hišici 107.

Na hišici 86 in 171 naj se najprej naredi zračni most na obeh hišicah. Barvanje fasade na hišici 171 - damo v plan za leto 2017 ali v letu 2018.

 

Usposabljanje za aktivno življenje in delo – za zaposlene in brezposelne invalide; Terme Čatež, 16.09.2016

V Termah Čatež je Zveza delovnih invalidov Slovenije izvedla Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide.

Usposabljanja se je udeležilo 96 zaposlenih in brezposelnih invalidov iz naših društev.

Po kosilu so udeleženci sodelovali v štirih delavnicah: »Delavnica za aktive: Sodelovanje delovnih invalidov pri načrtovanju programov promocije zdravja – izziv za nove aktivnosti« - mag. Andrejka Fatur Videtič in Drago Novak; »Obvladovanje težavnih situacij v komunikaciji« - dr. Janez Mekinc; »Varnost in zdravje invalidov pri delu« Aleš Kastelic; »Obrambne strategije invalida pred nasiljem« - mag. Robert Ferenc.

V prvi delavnici sem bil predavatelj z mag. Andrejko Fatur Videtič.

 

20.09.2016 – ZDIS; Sestanek z MDI Goriške

Prisotni s strani ZDIS-a: Drago Novak, predsednik ZDIS-a; mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS-a; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS-a.

Prisotni s strani MDI Goriške so bili: mag. Valter Adamič, predsednik MDI; Vladimira Cigoj, računovodski servis – Contall d.o.o.

Na osnovi pregleda dokumentacije MDI Goriške za leto 2015, ki so nam jo posredovali na podlagi sklepa UO ZDIS in dopisov smo se sestali na sestanku, katerega je sklicala ZDIS.

 

Povedali smo jim, da morajo izpolnjevati člene iz pogodbe, katere je podpisal predsednik društva in da morajo to delati že od leta 2006.

Predsednik MDI Goriške je obljubil, da bo za leto 2016 izpeljal vse obveznostih do ZDIS, FIHO in letno poročilo brez napak.

 

Pogovoril sem se s predsednikom in člani Komisije za rekreacijo in šport ZDIS.

 

22.09.2016 – 4. seja UO NSIOS; ZDIS

Udeležil sem se 4. seje UO NSIOS v sejni dvorani URI-Soča v Ljubljani.

Potrdili smo dnevni red.

Potrdili smo zapisnika 2. seje in 3. izredne seje UO NSIOS-a

Pod 2. točko: Oblikovanje planskih izhodišč IO za načrtovanje pridobitve finančnih sredstev po javnem razpisu FIHO za leto 2017.

Planirati za leto 2017 (programi in delovanje) skupaj v višini kot za leto 2016.

Pod točko 3. so nam predstavili zakon o javnih fundacijah in na ta zakon smo podali določene pripombe, ki jih naj NSIOS posreduje na MIZŠ.

Pod 4. točko sem predstavil naše pobude in ideje na reformo invalidskega zavarovanja. Posredovali smo naše pobude na NSIOS, kateri naj posreduje vsem IO in naj podajo svoje ideje in pobude glede Bele knjige.

Pod 5. točko nam je Goran Kustura predstavil zasedanje izvršnega odbora EDF v Ljubljani.

 

Razgovor z Danetom Kastelicem glede arhitekta Matjaža Planinca za oglede poslovnih prostorov ZDIS in hišic Term Čatež.

 

27.09.2016 – ZDIS

Pozdravil sem nove predsednike DI, ki so se udeležili usposabljanja ZDIS za razpis FIHO za leto 2017.

Usposabljanja so se udeležila naslednja DI:

 • DI Ajdovščina-Vipava (Jerkič Manica, predsednica; Alenka Štefin, tajnica)

 • DI Koper (Kek Janez, predsednik; Irena Binkar, tajnica)

 • MDI Novo Mesto (Marinka Hlade, predsednica; Anka Hegediš, tajnica)

 • MDI Radovljica (Bogdan Nadižar, predsednik; Vera Pelhan, tajnica)

 • DI Maribor (Mirko Čubrič, predsednik; Jadranka Purgaj, javna dela)

 • DI Postojna (Sandi Kapelj, JD)

 

29.09.2016 – Informativni dnevi razpis FIHO 2017 (Pravna fakulteta Ljubljana)

Prisotni ZDIS: Drago Novak, predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka; Romana Vidrih, strokovna sodelavka in Erika Burnik, tajnica.

Usposabljanja so se udeležila naslednja DI:

MDI Kamnik; DI Postojna; MDI Šentjur; MDDI Celje; MDI Žalec; DI Zagorje ob Savi; DI Dornberk; DI Ljubljana Center; DI Ljubljana Vič Rudnik; MDI Novo Mesto; MDI Cerknica-Loška dolina-Bloke; MDI Ptuj; MDI Idrija Cerkno; DI Ljubljana Bežigrad; DI Ljubljana Moste Polje; MDI Škofja Loka; DI Žiri; MDI Lendava; MDI Murska Sobota; MDI Litija in Šmartno pri Litiji; DI Mežiške doline; DI Slovenska Bistrica; DI Dravograd, DI Kočevje.

 

30.09.2016 – Usposabljanje ZDIS za razpis FIHO za leto 2017 – KOO Severno Primorske regije v Ajdovščini; ZDIS

Prisotni ZDIS: Drago Novak, predsednik; mag. Tanja Hočevar, sekretarka; Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka.

Pozdravil sem predsednike in predsednice DI KOO Severno Primorske regije, ki so se udeležili usposabljanja ZDIS za razpis FIHO za leto 2017.

Usposabljanja so se udeležila naslednja DI:

DI Ajdovščina – Vipava; MDI Tolmin; MDI Idrija Cerkno; DI Dornberk in MDI Goriške.

Usposabljanje sta vodili mag. Tanja Hočevar, sekretarka ZDIS in Tatjana Bečaj, strokovna sodelavka ZDIS.